Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont konserwatorski elewacji budynku dawnego dworca wodociągowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont konserwatorski elewacji budynku dawnego dworca wodociągowego

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Senatorska 1
30-106 Kraków
powiat: Kraków
+48 12 42 42 399, +48 12 42 42 396
przetarg@wodociagi.krakow.pl
https://mpwik-pzp.logintrade.net/zapytania_email,50828,bb62eddac0eea1f94c1436348c113c56.html
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 12 42 42 399, +4
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont konserwatorski elewacji budynku dawnego dworca wodociągowego przy Ul. Senatorskiej 1.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont konserwatorski elewacji budynku biurowego, mający na celu utrzymanie istniejącego charakteru obiektu z przywróceniem kolorystyki elewacji
z okresu powstania budynku. Jako prace dodatkowe przewidziano remont konserwatorski balkonów, sprawdzenie i ewentualną wymianę uszkodzonych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej.

CPV: 45212350-4, 45453000-7, 45454100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00114157, 508/PN-58/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 09:20

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdziale 7 SWZ, tj. 7. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 2 SWZ, tj. Informacje ogólne o postępowaniu.
osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 2 SWZ, tj. Informacje ogólne o postępowaniu.
osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwik-pzp.logintrade.net/zapytania_email,50828,bb62eddac0eea1f94c1436348c113c56.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 09:15
Miejsce składania ofert: skadanie ofert (w postaci elektronicznej, za pośrednictwem platformy przetargowej) Logintrade

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-16 do 2023-10-31

Wymagania:
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 14 000, 00 zł (słownie czternaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form, w zależności od wyboru wykonawcy, tj. w:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Ciąg dalszy w SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 508/PN-58/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont konserwatorski elewacji budynku biurowego, mający na celu utrzymanie istniejącego charakteru obiektu z przywróceniem kolorystyki elewacji
z okresu powstania budynku. Jako prace dodatkowe przewidziano remont konserwatorski balkonów, sprawdzenie i ewentualną wymianę uszkodzonych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-16 do 2023-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena (koszt) 90%
2) Długość okresu gwarancji 10%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymienionymi w pkt 1)-3) poniżej oraz przedstawią niezbędną wiedzę i doświadczenie, określone w pkt 4):
1) Kierownikiem budowy posiadającym minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków i uprawnienia ogólnobudowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie robót ogólnobudowlanych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów osób mających pełnić techniczne funkcje kierownicze na budowie; osoby te muszą również należeć do samorządu zawodowego (tj. do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa), a dowód takiej przynależności będzie wymagany przy rozpoczęciu budowy.
2) Kierownikiem prac konserwatorskich posiadającym minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu pracami konserwatorskimi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków i uprawnienia konserwatorskie wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
3) Specjalistą ds. elektrycznych posiadającym minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami elektrycznymi i uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych wydane na podstawie obowiązujących przepisów osób mających pełnić techniczne funkcje kierownicze na budowie; osoby te muszą również należeć do samorządu zawodowego (tj. do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa), a dowód takiej przynależności będzie wymagany przy rozpoczęciu budowy.
4) wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu elewacji lub remoncie elewacji lub modernizacji elewacji w obiekcie zabytkowym o wartości wykonanych robót budowalnych nie mniejszej niż 500 tys. zł. netto w okresie ostatnich 10 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Informację należy zamieścić w Formularzu nr 1 (wykaz zrealizowanych zamówień).
[Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn.zm.) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)].
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 9 SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1) w części dotyczącej podwykonawców.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale 8 SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia: następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w rozdziale 8 SWZ, w szczególności nazwę i rodzaj posiadanych uprawnień, wykaz inwestycji potwierdzających posiadane doświadczenie (Formularz nr 2),
b) wykaz robót budowlanych zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w rozdziale 8 SWZ, w szczególności nazwy inwestycji, nr wpisu do rejestru zabytku, rodzaj realizowanych prac, wartość, termin realizacji, nazwę Zamawiającego (Formularz 1),
c) dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w ,,Wykazie robót budowlanych" zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, winny zostać przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. W przypadku gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 14 000, 00 zł (słownie czternaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form, w zależności od wyboru wykonawcy, tj. w:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Ciąg dalszy w SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowo określono w Rozdziale 11 FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowo określono w rozdz. 22 SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena (koszt) 90%
2) Długość okresu gwarancji 10%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.