Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont przęseł i słupów estakady

Przedmiot:

Remont przęseł i słupów estakady

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty S.A
Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
powiat: Tarnów
146374061
tomasz.brach@grupaazoty.com
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1192152,44517812f4a6f7d5eac0f204c19cdd0c.html
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: 146374061
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont przęseł i słupów estakady ciągu XI pomiędzy słupami 1-5 w formule "pod klucz"
Treść zapytania:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Remont przęseł i słupów estakady ciągu XI
pomiędzy słupami 1-5",realizowanego w trybie ,,Zaprojektuj i wybuduj" (wykonanie zadania pod klucz) na terenie Grupy Azoty S. A. w Tarnowie. Długość remontowanego odcinka - ok. 60 mb.
2. Zakresprzedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Zadanie jest realizowane w formule ,,pod klucz" za wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie składania oferty nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
U W A G A
Jako podstawę prac remontowych należy przyjąć ekspertyzę wykonaną przez G. A. PKCh Sp. z o. o. pn. "Wykonanie kompleksowej oceny technicznej przęseł i słupów estakady ciągu XI pomiędzy słupami 1-5" nr: 2424-0000-C51-001-000 stanowiącą Załącznik nr 13 do SIWZ.
Wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania w dniu odbywania wizji lokalnej po podpisaniuOświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z przekazaną mu przez Zamawiającego Dokumentacją Techniczną - załącznik nr 13 do SIWZ oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, rysunkami i specyfikacjami. Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Oferenta będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ. Wszelkie zmiany dokonane w dokumentacji przez Zamawiającego w okresie niniejszego postępowania przetargowego włączając, ale nie ograniczając się do odpowiedzi na pytania Oferentów będą stanowiły integralną część dokumentacji przetargowej.
Zakres główny zadania:
1) Kompleksowe sporządzenie dokumentacji projektowej (architektoniczno-budowlanej, branżowych projektów wykonawczych i warsztatowych) wrazzniezbędnymi do ich sporządzenia pomiarami, badaniami, ekspertyzami, ocenami itp. operacjami i dokumentami opisującymi ich wyniki,zprzewidzianym nadzorem autorskim wszystkich branż. Każdą z dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w 3 oryginalnych egzemplarzach.
2) Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych w związku z realizacją zadania (uzyskanie Decyzji pozwolenie na budowę -jeśli wymagane)zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.
3) Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, montażowych, demontażowych i rozbiórkowych w osiach od 2 do 5. Budowa:
- fundamenty - konstrukcja żelbetowa;
- konstrukcja nośna estakady, podesty obsługowe / techniczne, podpory pod rurociągi, chodniki komunikacyjno-obsługowe, balustrady i bramki bezpieczeństwa, pionowe drabiny komunikacyjne, kraty pomostowe - konstrukcja stalowa;
- połączenia elementów - śrubowe i spawane.
4) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze).
U W A G A
Zakres główny zadania obejmuje również:
1) Wykonanie niezbędnych modyfikacji elementów i instalacji infrastruktury podziemnej przy wykopach.
2) Zaprojektowanie, dostawę oraz montaż podestów obsługowych / technicznych (między osiami 4 i 5 oraz 2 i 3) stanowiące część estakady.
3) Zaprojektowanie, dostawę oraz montaż podpór dla istniejących rurociągów technologicznych.
4) Zaprojektowanie, dostawę oraz montaż kompletnych wewnątrzestakadowych ciągów komunikacyjno-obsługowych (chodników) wraz z samozamykającymi się włazami bezpieczeństwa.
5) Dodatkowo zaprojektowanie, dostawę oraz montaż kompletnych wewnątrzestakadowych ciągów komunikacyjno-obsługowych (chodników) wraz z ewentualnymi samozamykającymi się włazami bezpieczeństwa w osiach 1 - 2 (na długości ok. 5,4 mb).
6) Zaprojektowanie, dostawę oraz montaż kompletnych balustrad i bramek bezpieczeństwa.
7) Zaprojektowanie, dostawę oraz montaż kompletnych pionowych drabin komunikacyjnych.
8) Zaprojektowanie, dostawę oraz montaż kompletnych podłogowych krat pomostowych.
Zakres robót towarzyszących:
1) Wykonanie niezbędnychzabezpieczeń elementów infrastruktury Zamawiającego. Elementy uszkodzone należało będzie albo naprawić, albo wymienić (w zależności od stopnia uszkodzeń).
2) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy.
3) Zapewnienie osoby Kierownika Budowy oraz stosownie dla potrzeb realizacji zadania odpowiednich branżowych Kierowników Robót.
4) Zapewnienie nadzoru geodezyjnego.
Wymagania stawiane nowej konstrukcji nośnej estakady:
1) Nośność:6 t.
2) Maksymalne wytężenie profili konstrukcji stalowej i fundamentu: na poziomie 75-80%.
Zakres prac i czynności podstawowych:
1) Sporządzenie projektów architektoniczno-budowlanych oraz wykonawczych (w tym warsztatowych).
2) Opracowanie niezbędnej w dla realizacji prac budowlanych dokumentacji (BIOZ + PZT, IBWR, PZJ, zestawienie uprawnień personelu oraz dopuszczeń do eksploatacji urządzeń oraz sprzętu budowlanego itp.).
3) Przekazanie przez Zamawiającego placu budowy / obiektu eksploatacji do remontu Wykonawcy.
4) Organizacja zaplecza budowy.
5) Wykonanie fundamentów pod nową konstrukcję stalową estakady (wraz z ewentualnymi niezbędnymi pracami rozbiórkowymi, wzmocnieniami elementów istniejącej infrastruktury Zamawiającego oraz innymi pracami niezbędnymi do zrealizowania zadania). Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe fundamentów.
6) Kompleksowa produkcja i dostawa konstrukcji stalowej obiektu zgodnie z opisywanymiw dalszych punktachetapami jej montażu.
7) Montaż nowej konstrukcji stalowej - etap I - główna konstrukcja nośna oraztowarzyszącepomosty obsługowe / techniczne.
8) Inwentaryzacja mająca na celu ustalenie wymaganych wysokości i rozmiarów konstrukcji wsporczych / podpór istniejących rurociągów technologicznych celem ich właściwego zaprojektowania i wyprodukowania.
9) Montaż nowej konstrukcji stalowej - etap II - konstrukcje wsporcze / podpór istniejących rurociągów technologicznych.
10) Demontaż istniejącej konstrukcji stalowej estakady oraz w zależności od zapotrzebowania rozbiórka istniejących fundamentów.
11) Inwentaryzacja mająca na celu ustalenie wymiarów (przekrojów) chodników technologicznych, drabin pionowych, balustrad i bramek bezpieczeństw oraz krat pomostowych celem ich właściwego zaprojektowania i wyprodukowania.
12) Montaż nowej konstrukcji stalowej estakady - etap III - chodniki technologiczne, drabiny, balustrady, bramki bezpieczeństwa, kraty pomostowe.
13) DOSTAWA i montaż tabliczek identyfikacyjnych (zawierających m. in.informacje o nośności poszczególnych przęseł estakady).
14) Uporządkowanie placu budowy, niwelacja terenu, naprawa i odtworzenia elementów zagospodarowania terenu Zamawiającego które uległy uszkodzeniu w trakcie realizacji robót.
15) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze).
16) Przekazanie przez Wykonawcę placu budowy / obiektu eksploatacji do remontu Zamawiającemu.
Wymagania jakościowe dot. wykonania i odbioru konstrukcji stalowej:
1) klasa wykonania konstrukcji stalowej:
EXC2 wg PN-EN 1090-2:2018-09
2) klasa dopuszczalnych odchyłek ? (wytworzenie i montaż):
klasa1 wg PN-EN 1090-2:2018-09
3) poziom jakości połączeń spawanych:
C wg PN-EN ISO 5817
4) stopień przygotowania powierzchni stalowych do nakładania powłok malarskich:
P3 wg PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 8501-3
5) stopień czystości powierzchni stalowych do nakładania powłok malarskich:
Sa2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1
6) zabezpieczenie antykorozyjne dla konstrukcji eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności:
C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 oraz PN-EN ISO 12944-5:2020-03
7) trwałość systemu zabezpieczenia antykorozyjnego:
przynajmniej duża (h) wg PN-EN ISO 12944-1:2018-01
8) malarski system antykorozyjny:
Noxyde lub inny dający wymaganą trwałość (proponowany system antykorozyjny do akceptacji przez Zamawiającego), kolor niebieski
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. konstrukcje stalowe 1 ST
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Remont przęseł i słupów estakady ciągu XI pomiędzy słupami 1-5 w formule "pod klucz""
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z34/199897

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1192152,44517812f4a6f7d5eac0f204c19cdd0c.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 07- 2021 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
28- 07- 2021 14: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
28- 07- 2021 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1192152,44517812f4a6f7d5eac0f204c19cdd0c.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Tomasz Brach
tel:
e-mail: tomasz.brach@grupaazoty.com
Kontakt merytoryczny:
Jarosław Buczek
tel: 146374061
e-mail: jaroslaw.buczek@grupaazoty.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.