Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa istniejącej infrastruktury cieplnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa istniejącej infrastruktury cieplnej

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: OGRÓD ZOOLOGICZNY W OPOLU
ul. Spacerowa 10
45-094 Opole
powiat: Opole
przetargi@zoo.opole.pl
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,51459,0043182ba7d89227317c69636fa526f2.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa istniejącej infrastruktury cieplnej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa istniejącej infrastruktury cieplnej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej.

Zakres robót:
1. Przygotowanie terenu i zabezpieczenie budowy.
2. Demontaż istniejącej infrastruktury cieplnej (sieci i instalacje).
3. Budowa sieci gazowej i sieci ciepłowniczej.
4. Wykonanie kotłowni lokalnych w istniejących obiektach.
5. Wykonanie wymaganych instalacji (sanitarnych i elektrycznych) w istniejących obiektach.
6. Odtworzenie i uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu.
7. Obsługa geodezyjna.
8. Przeprowadzenie prób, odbiorów, rozruchów i szkoleń.
UWAGI:
1. Kotłownie K3, K5, K6 i K11 nie będą realizowane.
2. Przy realizacjo kotłowni K1 należy uwzględnić wymianę całej nawierzchni asfaltowej na trasie projektowanego ciepłociągu.
3. Rozbiórkę komina prowadzić w sposób umożliwiający odzysk elementów modułowych.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45230000-8, 45231000-5, 45231100-6, 45231110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00114432, DTG.3414-2/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta i załączniki do oferty) może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@zoo.opole.pl
3. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy wysyłać równocześnie na dwa adresy e-mail: instprojekt@gtn.pl i przetargi@zoo.opole.pl
4. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy zakupowej:
a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
o Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
o Google Chrome 31
o Mozilla Firefox 26
o Opera 18
b) pozostałe wymagania techniczne:
o dostęp do sieci Internet
o obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
o włączona obsługa JavaScript
o zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
o zainstalowany Acrobat Reader
o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
6. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu Platformy zakupowej, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcjach dostępnych pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8. Zamawiający informuje, iż za pośrednictwem Platformy zakupowej możliwe jest jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nieprzekraczającej 50 MB. Aby nie przekroczyć maksymalnej wielkości przekazywanych plików, Zamawiający zaleca aby większe pliki skompresować do jednego pliku archiwum (format ZIP).
9. Jeżeli Wykonawca przekazuje w postępowaniu dokumenty elektroniczne w pliku poddanym kompresji (ZIP), to opatrzenie tego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych należy skontaktować się z infolinią firmy Logintrade S.A., tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem danych osobowych jest Ogród Zoologiczny w Opolu Ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu jest Pan Radosław Springer, e-mail radek@ras-serwis.com.pl;
? dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż wraz z dostawą zadów wołowych bez kręgosłupa, mięsa wołowego rozbiorowego świeżego, mięsa wołowego rozbiorowego drobnego świeżego w 2019 roku do Ogrodu Zoologicznego w Opolu;
? odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiadane prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,51459,0043182ba7d89227317c69636fa526f2.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: 2. Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
1. Na podstawie art. 97 ust. 1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł. 00/100).
3. Wadium ma być wnoszone przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach podanych w art. 97 ust. 7 Pzp.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 31 1160 2202 0000 0002 1542 4733 Bank Millennium SA.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Format przekazywanego dokumentu np. pdf.
7. Gwarancja lub poręczenie ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 98 ust. 6 Pzp. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku gwarancja lub poręczenie nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego.
8. Beneficjentem gwarancji jest Ogród Zoologiczny ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole.
9. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 98 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DTG.3414-2/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa istniejącej infrastruktury cieplnej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej.

Zakres robót:
1. Przygotowanie terenu i zabezpieczenie budowy.
2. Demontaż istniejącej infrastruktury cieplnej (sieci i instalacje).
3. Budowa sieci gazowej i sieci ciepłowniczej.
4. Wykonanie kotłowni lokalnych w istniejących obiektach.
5. Wykonanie wymaganych instalacji (sanitarnych i elektrycznych) w istniejących obiektach.
6. Odtworzenie i uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu.
7. Obsługa geodezyjna.
8. Przeprowadzenie prób, odbiorów, rozruchów i szkoleń.
UWAGI:
1. Kotłownie K3, K5, K6 i K11 nie będą realizowane.
2. Przy realizacjo kotłowni K1 należy uwzględnić wymianę całej nawierzchni asfaltowej na trasie projektowanego ciepłociągu.
3. Rozbiórkę komina prowadzić w sposób umożliwiający odzysk elementów modułowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45231200-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
I. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej 2 roboty budowlane związane z budową gazociągu o długości nie mniejszej niż 1200 m każda.
II. Wykonawca musi wykazać, że posiadać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wytwarzania rurociągów przesyłowych, a także uprawnienie do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych;
III. Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia, która spełnia następujące warunki: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i gazowych oraz do powołania kierownika robót posiadającego właściwe uprawnienia związane z wykonaniem robót budowlanych w obrębie kotłowni.
UWAGA: - - Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o nie mniejszych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w SWZ oceniane będą łącznie.
- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 Prawa).
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 118 ust. 2 Prawa).
- Wykonawca który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych - (art. 274 ust. 1 Pzp):
a) wykazu robót budowlanych wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli, wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólne z innymi wykonawcami, wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) uprawnienie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wytwarzania rurociągów przesyłowych, a także uprawnienie do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych;
c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 ust.1 Pzp) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, a także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby. Wykonawca do oferty załącza oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby reprezentujące podmiot udostępniający.
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp).
4. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika,pełnomocnictwo konieczne w przypadku konsorcjum.
5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Na podstawie art. 97 ust. 1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł. 00/100).
3. Wadium ma być wnoszone przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach podanych w art. 97 ust. 7 Pzp.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 31 1160 2202 0000 0002 1542 4733 Bank Millennium SA.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Format przekazywanego dokumentu np. pdf.
7. Gwarancja lub poręczenie ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 98 ust. 6 Pzp. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku gwarancja lub poręczenie nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego.
8. Beneficjentem gwarancji jest Ogród Zoologiczny ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole.
9. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 98 Pzp
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania opisane w sekcji V pkt. 5.4 i 5.11 niniejszego ogłoszenia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z projektem umowy § 12 Zmiany postanowień umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.