Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
835z dziś
5358z ostatnich 7 dni
18453z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wieży widokowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa wieży widokowej

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
Tadeusza Kościuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój
powiat: wałbrzyski
sekretariat@szczawno-zdroj.pl
https://szczawno-zdroj.ezamawiajacy.pl/pn/szczawno-zdroj/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Szczawno-Zdrój
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa wieży widokowej na wzgórzu Gedymina w Szczawnie-Zdroju
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wieży widokowej na wzgórzu Gedymina w Szczawnie-Zdroju w ramach zadania pn.: ,,Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap I".
2. Zakres prac obejmuje między innymi:
- budowę wieży widokowej
- wyposażenie terenu w elementy małej architektury;
- niezbędne turystyczne zagospodarowanie terenu
3.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji administracyjnej dopuszczającej obiekt do użytkowania

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do SWZ:
- projekt umowy
- projekt wykonawczy
- STWiORB

Uwaga!
Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych w ramach zamówienia.

CPV: 45000000-7, 09331200-0, 44212000-9, 45100000-8, 45200000-9, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00114188, ZI.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szczawno-zdroj.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Marketplanet. Korzystanie z Platformy Zakupowej Marketplanet przez Wykonawcę jest bezpłatne. W przedmiotowym postępowaniu przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://szczawno-zdroj.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja". Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust.1 SWZ, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej ( dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową Marketplanet pod adresem: https://szczawno-zdroj.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej, tj.:
o stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
o komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux, lub ich nowsze wersje;
o zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
o włączona obsługa Java Script;
o zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100MB w txt, rtf,
pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css ,xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig,
XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szczawno-zdroj.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 12:00
Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet pod adresem: http://www.szczawno-zdroj.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
Bank PKO BP S.A. 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264
z adnotacją ,,Wpłata wadium - numer sprawy ZI.271.2.2021

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
5.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
5.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert, a gwarant poręczyciel miał obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium, o ile tylko przesłanka zatrzymania wadium zaistnieje w okresie związania oferta);
5.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający.
5.7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu.
7. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny.
8. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem systemów płatności internetowych pośredniczących w dokonywanych transakcjach bankowych w celu prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule przelewu wskazanie osoby/ nazwy firmy dokonującej wpłaty wadium oraz jej adresu.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wieży widokowej na wzgórzu Gedymina w Szczawnie-Zdroju w ramach zadania pn.: ,,Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap I".
2. Zakres prac obejmuje między innymi:
- budowę wieży widokowej
- wyposażenie terenu w elementy małej architektury;
- niezbędne turystyczne zagospodarowanie terenu
3.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji administracyjnej dopuszczającej obiekt do użytkowania

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do SWZ:
- projekt umowy
- projekt wykonawczy
- STWiORB

Uwaga!
Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych w ramach zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

44212000-9 - Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

l.p. Kryterium Waga *
1. Cena(C) 60% = 60,00 pkt
2. Okres gwarancji (G) 40% = 40,00 pkt
* wg zasady 1% = 1 pkt

2. Liczbę punktów (P), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert:
P = C + G
gdzie:
P- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium ,,Cena"
C - liczba punktów za kryterium ,,Cena" przyznana ocenianej ofercie
G - liczba punktów za kryterium ,,Okres gwarancji" przyznana ocenianej ofercie

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów (P).
4. Liczba punktów za kryterium:
4.1. ,,Cena" - zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
C= /Cmin : Cbad/ x 60
gdzie:
C- liczba punktów za kryterium ,,Cena" przyznana ocenianej ofercie
Cmin- najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad - cena oferty ocenianej
4.2. ,,Okres gwarancji" - zostanie obliczona w następujący sposób:
G= /Gn : Gmax/ x 40
gdzie :
G- liczba punktów, która zostanie przyznana dla oferty badanej w tym kryterium
Gn- okres gwarancji oferty ocenianej (min. 60 miesięcy),
Gmax - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji za wady spośród ocenianych ofert,
Uwaga:
Zaoferowany przez wykonawców okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesięcy. W przypadku krótszego okresu gwarancji zaoferowanego przez wykonawców oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. Maksymalny okres gwarancji ma wynieść nie więcej niż 84 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż 84 m-cy oferta Wykonawcy otrzyma ilość punktów przypadającą za okres 84 miesięcy, ale Wykonawca ten będzie związany okresem gwarancji zaoferowanym w ,,Formularzu oferty".
5. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
6. Punktacja przyznawana ofertą w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 9
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
d) Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:
o w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył): co najmniej 2 zadania obejmujące budowę wieży widokowej o konstrukcji stalowej i wysokości minimum 25m, każde;
o dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
- kierownikiem budowy; posiadającym:
a. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b. minimalne doświadczenie: minimum 10 lat pracy w charakterze kierownika budowy licząc od daty uzyskania uprawnień, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 zadaniach polegających na budowie wieży widokowej o konstrukcji stalowej i wysokości minimum 25m, każde;
- kierownikiem robót branży elektrycznej w zakresie sieci elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimalne doświadczenie: minimum 3 lata od uzyskania uprawnień. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w zakresie branż.
Wymagane uprawnienia powinny być wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2020 r., poz.1333) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r.poz.220).
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
Bank PKO BP S.A. 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264
z adnotacją ,,Wpłata wadium - numer sprawy ZI.271.2.2021

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
5.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
5.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert, a gwarant poręczyciel miał obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium, o ile tylko przesłanka zatrzymania wadium zaistnieje w okresie związania oferta);
5.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający.
5.7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu.
7. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny.
8. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem systemów płatności internetowych pośredniczących w dokonywanych transakcjach bankowych w celu prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule przelewu wskazanie osoby/ nazwy firmy dokonującej wpłaty wadium oraz jej adresu.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli są wymagane, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

l.p. Kryterium Waga *
1. Cena(C) 60% = 60,00 pkt
2. Okres gwarancji (G) 40% = 40,00 pkt
* wg zasady 1% = 1 pkt

2. Liczbę punktów (P), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert:
P = C + G
gdzie:
P- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium ,,Cena"
C - liczba punktów za kryterium ,,Cena" przyznana ocenianej ofercie
G - liczba punktów za kryterium ,,Okres gwarancji" przyznana ocenianej ofercie

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów (P).
4. Liczba punktów za kryterium:
4.1. ,,Cena" - zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
C= /Cmin : Cbad/ x 60
gdzie:
C- liczba punktów za kryterium ,,Cena" przyznana ocenianej ofercie
Cmin- najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad - cena oferty ocenianej
Termin związania ofertą: do 2021-08-28

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.