Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
234z dziś
4796z ostatnich 7 dni
18151z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i...

Przedmiot:

Świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodnokanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
powiat: Olsztyn
zamowienia@wss.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodnokanalizacyjnej ...
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodnokanalizacyjnej, gazowej (grupa E), c.o, c.w, pary, kondensatu, instalacji burzowej i deszczowej

CPV: 50000000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00114390, DZPZ/333/22TP/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.wss.olsztyn.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal /WSSzpital/SkrytkaESP
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
1.1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal /WSSzpital/SkrytkaESP w zakresie składania ofert , zmiany i wycofania oferty ,
1.2. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal /WSSzpital/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl w zakresie zadawania pytań , wezwań, uzupełnień , składania wyjaśnień, oświadczeń.
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na skrzynkę ePUAP Zamawiającego lub poczty e-mail Zamawiającego.
1.6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
1.7. Zamawiający wymaga aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej:
1.7.1. podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) lub
1.7.2. podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal /WSSzpital/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZPZ/333/22TP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodnokanalizacyjnej, gazowej (grupa E), c.o, c.w, pary, kondensatu, instalacji burzowej i deszczowej
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę przynajmniej min. 3 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj,
4.1.1. Posiadającymi świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 22 marca 1989r o rzemiośle (Dz. U. z 2002r Nr 112 poz 979) w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
4.1.2. Posiadającymi zaświadczenia stwierdzające kwalifikacje do lutowania rur miedzianych metodą 912-lutowanie twarde płomieniowe.
4.1.3. Posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia w postaci Świadectw Kwalifikacyjnych wydawanych przez SIMP lub SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach : E i D w zakresie Grupy 2 i 3. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz. U. nr 89 z 2003 poz.828
4.2. Zamawiający wymaga, by jedna osoba pełniła nadzór nad pracą pracowników i posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał certyfikaty pozwalające na montaż, wymianę regulację oraz nastawy pomp marki WILO oraz Grundfos,
- WILO - YONOS PICO
- WILO- YONOS MAXO
- GRUNDFOS ALPHA
- GRUNDFOS MAGNA
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań określonych w rozdz,V pkt 4.1-4.2 SWZ.
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę kwalifikacje określone w rozdz., V pkt 4.3 SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający żąda:
1. Przedstawienie propozycji zabezpieczenia materiałowego w przypadku zakupów materiałów (udokumentowane np. fakturami, rachunkami ) przez usługodawcę takich jak: muszle sedesowe, umywalki, śrubunki, kolanka, trójniki itp. podanie kosztów zaopatrzenia oraz sposobu rozliczenia zużycia, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji zakupów lub realizację dostaw jako dostaw inwestorskich.
2. Informację na temat posiadanego specjalistycznego sprzętu - w zakresie instalatorstwa sanitarnego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający żąda:
1. Przedstawienie propozycji zabezpieczenia materiałowego w przypadku zakupów materiałów (udokumentowane np. fakturami, rachunkami ) przez usługodawcę takich jak: muszle sedesowe, umywalki, śrubunki, kolanka, trójniki itp. podanie kosztów zaopatrzenia oraz sposobu rozliczenia zużycia, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji zakupów lub realizację dostaw jako dostaw inwestorskich.
2. Informację na temat posiadanego specjalistycznego sprzętu - w zakresie instalatorstwa sanitarnego.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta zawiera:

1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy,
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy ,
3. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 7 SWZ
4. Przedstawienie propozycji zabezpieczenia materiałowego w przypadku zakupów materiałów (udokumentowane np. fakturami, rachunkami ) przez usługodawcę takich jak: muszle sedesowe, umywalki, śrubunki, kolanka, trójniki itp. podanie kosztów zaopatrzenia oraz sposobu rozliczenia zużycia, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji zakupów lub realizację dostaw jako dostaw inwestorskich.
5. Informację na temat posiadanego specjalistycznego sprzętu - w zakresie instalatorstwa sanitarnego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, które stanowią załączniki numer 2 do SWZ.
2. Zamawiający posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania na PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania, które umożliwia Wykonawcy złożenie faktury elektronicznej
3. Zamiana umowy
3.1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się w art. 455 ustawy, oraz w projektach umów stanowiących załączniki do SWZ.
3.2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.