Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
417z dziś
4940z ostatnich 7 dni
18036z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projekt - Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Projekt - Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Piława Górna
Piastowska 69
58-240 Piława Górna
powiat: dzierżoniowski
74 832 49 28
przetargi@pilawagorna.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59150
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Piława Górna
Wadium: ---
Nr telefonu: 74 832 49 28
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce, Piława Górna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego " Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej"
Powstaje w kontekście naboru
RPDS.03.03.01-IZ.00-02-414/20 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna

Część 1
Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
1. Przedmiotowa dokumentacja projektowa i kosztorysowa dotyczy termomodernizacji istniejącego budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej, przy Ul. Tadeusza Kościuszki 1. Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z płaskim stropodachem wentylowanym, wykonany w technologii tradycyjnej z elementami uprzemysłowionymi. W skład budynku wchodzi budynek główny z łącznikiem i salą gimnastyczną. Układ konstrukcyjny budynku mieszany, podłużny, dwutaktowy. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są: szkielet żelbetowy na zewnątrz oraz wewnętrzne ściany żelbetowe i z cegły pełnej ceramicznej. Stolarka PCV wymieniona w 2005 r. Budynek docieplony w wyniku termomodernizacji przeprowadzonej w 2005 r.
2. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
3. Dokumentacja musi uwzględniać wytyczne Wariantu 1 termomodernizacji, zawarte w Audycie Energetycznym Budynku.
4. Dokumentacja musi zawierać usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym oznakowanie piktogramami wizualnymi i alfabetem Breill'a pomieszczeń w budynku oraz schodołaz kroczący krzesełkowy dla osób niepełnosprawnych.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: 2021-20128-59150, ZBP.271.2.7.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w szczególności w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy po ich uwzględnieniu przez Zamawiającego, szczególnie w przypadku:
1) przekroczenia terminów przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy, spowodowane udokumentowanym i niezależnym od Wykonawcy przedłużeniem czasu na uzgodnienia dokumentacji projektowej lub uzyskaniem pozwoleń wymaganych przepisami prawa,
2) jeżeli powstały opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy,
3) siły wyższej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zmianie ulegnie zakres przedmiotu Umowy, której to zmiany nie można było przewidzieć do dnia podpisania Umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy muszą zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Nie wymaga się zmiany treści umowy w sytuacji zmiany siedziby firmy Wykonawcy i Zamawiającego, w przypadku otrzymania pisemnego zawiadomienia o zaistniałej zmianie.
5. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez skutków określonych w § 8 niniejszej Umowy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu, musi spełnić następujące warunki:
1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia umożliwiające wykonanie zamówienia.
2) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji adekwatnych z zamówieniem.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku doświadczenia, do oferty należy załączyć referencje potwierdzające, że Wykonawca ma doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków.
3. Wykonawca musi złożyc ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty - oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje jako uczestnik konsorcjum

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-14
Data ostatniej zmiany
2021-07-14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium oceny ofert jest cena

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Kinga Tarnowska - Biront
tel.: 74 832 49 28
e-mail: przetargi@pilawagorna.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.