Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Rozbudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ożarów Mazowiecki
Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
powiat: warszawski zachodni
22 731 32 00, faks 22 722 18 87
um@ozarow-mazowiecki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 22 731 32 00, faks 2
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Wacława Szczypy w Duchnicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej - ulicy Wacława Szczypy w Duchnicach
Gmina Ożarów Mazowiecki

2 Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.:
- roboty przygotowawcze i ziemne,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- wykonanie budowy chodników i zjazdów z kostki betonowej,
- wykonanie budowy nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu,

Podstawowe parametry Ul. Szczypy:
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 4356,00 m2
- chodniki z kostki brukowej betonowej - 1541,7 m2
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - 428 m2

3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:
- obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, projekt organizacji ruchu podlega uzgodnieniu i
zatwierdzeniu przez właściwy organ,
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zawierającej atesty, aprobaty bądź certyfikaty niezbędne do
rozpoczęcia eksploatacji,
- zabezpieczenie znaków poziomej osnowy geodezyjnej, jeśli występują w pobliżu przebudowywanej drogi, a w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia takiego znaku, przywrócenie go do stanu pierwotnego,
- oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części opracowań składających się na załącznik Nr 1
do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), a mających wpływ na cenę ofertową
przedmiotu zamówienia.

4 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ, na który składa się :
- projekt wykonawczy - branża drogowa
- projekt wykonawczy - branża elektryczna
- projekt wykonawczy - branża kanalizacyjna,
- plan sytuacyjny (zakres robót),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ),
- przedmiar robót.

CPV: 45233252-0, 45100000-8, 45111200-0, 45112330-7, 45232130-2, 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00114329, RZP.271.35.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1)https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal (składanie, zmiana oraz wycofanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) 2) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności: składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji,wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów,zadawanie pytań, jak i udzielanie
odpowiedzi odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego: zampub@ozarow-mazowiecki.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: a)składanie, zmiana oraz wycofanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Pzp, poprzez:-
miniPortal :https://miniportal.uzp.gov.pl/, -ePUAP:https://epuap.gov.pl/wps/portal b)komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności: składanie oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz przekazywanie informacji,wezwań do złożenia,uzupełnienia,wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów, zadawanie pytań,jak i udzielanie
odpowiedzi odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego na adres e-mail:- zampub@ozarowmazowiecki.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu na stronie https://www.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.p/wps/portal) 3.Wykonawca
składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.4.Wykonawcy powinni zapoznać się z postanowieniami niżej wymienionych dokumentów:Regulaminu korzystania z systemu
miniPortal,Instrukcji użytkownika systemu miniPortal - ePUAP. 5.Ofertę należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej,opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.-zaleca się stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest
zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu),-zaleca się sporządzenie oferty i załączników do ofert w formacie PDF i podpisanie podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES,- w przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES
zewnętrzny.Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.- zaleca się stosowanie znacznika czasu w podpisie kwalifikowanym,- wykonawca nie może szyfrować przekazywanych plików samodzielnie ( szyfrowanie odbywa się
zgodnie z pkt 8.2h)SWZ poprzez stronę https://mimniportal.uzp.gov.pl 6.Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 7.Wszystkie pliki stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (zip).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do: złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150MB. 8.Dokumenty (pliki) które zaczną być ładowane do miniPortalu przed upływem terminu składania ofert lecz proces ten nie zakończy się sukcesem do upływu terminu składania ofert,zostaną uznane za niezłożone (przypadek składania
ofert w ostatniej chwili)9.Zamawiający zaleca wyodrębnienie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa poprzez wyodrębnienie ich do osobnego pliku z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia: ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część należy ten plik zaszyfrować. 10.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,dokumentów elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP adres:
/143206/skrytka lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zampub@ozarow-mazowiecki.pl
11.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp. PRM z dnia30.12.2020 r. ws.sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz rozp.MRPiT 23.12.2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych
od Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy jest Zamawiający.2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz
uchyleniadyrektywy95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO,Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania Umowy. 3.
Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa powyżej, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO. 4. Dane identyfikujące Wykonawcę,przedmiot umowy i
wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 30.000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych )
2. Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego w banku:
PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa; Nr konta: 15 10201185 0000 4602 0019 2351

z adnotacją: "Wadium RZP.271.35.2021"

3.2 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej ( przelewem ) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa a art. 97 ust 1 pkt 2 - 4 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5 Postanowienia pkt 11 SWZ odnośnie wadium są dla Wykonawców wiążące.
6 Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.
8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej ( art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp)
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp; tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9 Jeżeli wadium jest wniesione w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, oprócz pieniężnej to wykonawca winien uwzględnić w nim wszystkie zapisy z ustawy Pzp dotyczące zatrzymania wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.35.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej - ulicy Wacława Szczypy w Duchnicach
Gmina Ożarów Mazowiecki

2 Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.:
- roboty przygotowawcze i ziemne,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- wykonanie budowy chodników i zjazdów z kostki betonowej,
- wykonanie budowy nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu,

Podstawowe parametry ul. Szczypy:
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 4356,00 m2
- chodniki z kostki brukowej betonowej - 1541,7 m2
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - 428 m2

3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:
- obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, projekt organizacji ruchu podlega uzgodnieniu i
zatwierdzeniu przez właściwy organ,
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zawierającej atesty, aprobaty bądź certyfikaty niezbędne do
rozpoczęcia eksploatacji,
- zabezpieczenie znaków poziomej osnowy geodezyjnej, jeśli występują w pobliżu przebudowywanej drogi, a w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia takiego znaku, przywrócenie go do stanu pierwotnego,
- oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części opracowań składających się na załącznik Nr 1
do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), a mających wpływ na cenę ofertową
przedmiotu zamówienia.

4 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ, na który składa się :
- projekt wykonawczy - branża drogowa
- projekt wykonawczy - branża elektryczna
- projekt wykonawczy - branża kanalizacyjna,
- plan sytuacyjny (zakres robót),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ),
- przedmiar robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
tzn. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących niniejsze zamówienie podstawowe:

- Wartość robót budowlanych, o których mowa powyżej może wynieść maksymalnie do 50 % wartości
zamówienia podstawowego
- Warunki na jakich zostaną udzielone powyższe roboty budowlane - będą zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium okres gwarancji przyznane zostaną punkty całkowite (0, 20, 30, 40)

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny i okresu gwarancji.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt 22 niniejszej SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia )

b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
- w kwocie min. 1.000.000,00 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

a. wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - minimum 3 roboty budowlane, każde o wartości min. w wys. 1.000.000,00 zł brutto, polegające na budowie, rozbudowie przebudowie lub remoncie dróg/ulic o nawierzchni z kostki betonowej

b. dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu, urządzeniami technicznymi (sprzętem i maszynami budowlanymi):
1. Koparką gąsienicową z łyżką poj. min. 0,6m3 - min. 1 szt.
2. Koparką kołową z łyżką poj. min. 0,4m3 - min. 1 szt.
3. Koparko-ładowarką - min. 1 szt.
4. Samochodem samowyładowczym typu wywrotka - min. 2 szt.
5. Samochodem dostawczym - min. 1 szt.
6. Zagęszczarką płytową - min. 4 szt.
7. Rozściełaczem do asfaltu - min. 1 szt.
8. Walcem samojezdnym 7,5 t - min. 1 szt.

c. skierował do realizacji zamówienia publicznego osoby:

- minimum 1 kierownik budowy (koordynator robót) odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń,
Wymagane jest: doświadczenie - min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych
w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

- min. 1 kierownik robót odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Wymagane jest: doświadczenie - min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

- min. 1 kierownik robót odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Wymagane jest: doświadczenie - min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

Dla osób odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymienionym wyżej uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (t.j. Dz.U.2020.220) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2019.1117).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzający wykonanie min. 3 robót budowlanych, każde o wartości min. w wys. 1.000.000,00 zł brutto, polegających na budowie, rozbudowie przebudowie lub remoncie dróg/ulic o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zawarte w wykazie informacje mają potwierdzać wymagania Zamawiającego z pkt. 7.1.4) lit. b) SWZ odnośnie posiadania sprzętu i maszyn budowlanych wymienionych poniżej:
1. Koparka gąsienicowa z łyżką poj. min. 0,6m3 - min. 1 szt.
2. Koparka kołowa z łyżką poj. min. 0,4m3 - min. 1 szt.
3. Koparko-ładowarka - min. 1 szt.
4. Samochód samowyładowczy typu wywrotka - min. 2 szt.
5. Samochód dostawczy - min. 1 szt.
6. Zagęszczarka płytowa - min. 4 szt. .
7. Rozściełacz do asfaltu - min. 1 szt.
8. Walec samojezdny 7,5 t - min. 1 szt.
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- min. 1 kierownik budowy (koordynator robót) odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń,
Wymagane: doświadczenie - min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w upr. bud. w/w specj., wymaganych przepisami ustawy PB
- min. 1 kierownik robót odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z upr. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, Wymagane: doświadczenie - min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy PB
- min. 1 kierownik robót odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z upr. do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specj. instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ogr. Wymagane : doświadczenie - min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu upr. budowlanych w/w specj., wymaganych przepisami ustawy PB
e) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie min. 1.000.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, * W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu w kwocie min. 1.000.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem .
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego powyższych dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 12.7 lit. e) SWZ, wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) *Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. - prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. (*jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.

b) Dowód wpłacenia wadium: ( 30.000,- zł )
Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna dowód wpłacenia wadium należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej.
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.

c) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby. ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty.

d) *Oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 5 do oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 30.000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych )
2. Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego w banku:
PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa; Nr konta: 15 10201185 0000 4602 0019 2351

z adnotacją: "Wadium RZP.271.35.2021"

3.2 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej ( przelewem ) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa a art. 97 ust 1 pkt 2 - 4 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5 Postanowienia pkt 11 SWZ odnośnie wadium są dla Wykonawców wiążące.
6 Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.
8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej ( art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp)
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp; tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9 Jeżeli wadium jest wniesione w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, oprócz pieniężnej to wykonawca winien uwzględnić w nim wszystkie zapisy z ustawy Pzp dotyczące zatrzymania wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie)
wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 10.1a SWZ.

4. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 10.1.4) lit. a. musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (Partnerów)
składających ofertę wspólną
b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę
wspólną lub Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie.

5. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim wypadku należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie do oferty, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie.

6. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji z pkt 5.1 SWZ:

1. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, których nie można było przewidzieć i nie są typowe dla danej pory roku, w szczególności występujące w dłuższym okresie czasu ( ponad 3 kolejne
dni ). Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego/ lub przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi (w szczególności koronawirus/COVID-19, etc.) mające bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową realizację niniejszego zadania.
3. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
4. Z powodu wystąpienia przeszkód technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Z przyczyn zależnych i niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. W razie wstrzymania realizacji zamówienia:
- Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego.
- Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin
wykonania robót ulegnie przedłużeniu maksymalnie o okres wstrzymania robót.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium okres gwarancji przyznane zostaną punkty całkowite (0, 20, 30, 40)

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny i okresu gwarancji.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.