Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulic

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulic

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 320 51 00
drmg@gdansk.gda.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk/proceedings
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 58 320 51 00
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulic w Gdańsku w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk"
Edycja 2020 Etap XII
Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Część nr 1.
Nazwa: 1) Budowa oświetlenia Ul. Białostockiej w Gdańsku;
2) Budowa oświetlenia Ul. Św. Huberta w Gdańsku.
2.1.1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
1) Budowę oświetlenia Ul. Białostockiej w Gdańsku:
a) prace demontażowe i odtworzeniowe;
b) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV;
c) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i wysięgnikami;
d) montaż opraw oświetleniowych z LED'owym źródłem światła;
e) podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola
odejściowego w szafce oświetleniowej oraz do istniejących słupów
oświetleniowych;
f) zabezpieczenie istniejących sieci;
g) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu.
2) Budowę oświetlenia Ul. Św. Huberta w Gdańsku:
a) prace demontażowe i odtworzeniowe;
b) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV;
c) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i wysięgnikami;
d) montaż opraw oświetleniowych z LED'owym źródłem światła;
e) podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do
istniejących słupów oświetleniowych;
f) doposażenie istniejącej szafy oświetleniowej;
g) demontaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych;
h) zabezpieczenie istniejących sieci;
i) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu;
j) wycinka krzewów i drzew.

2.2. Część nr 2.
Nazwa: Budowa oświetlenia Ul. Kępnej w Gdańsku.
2.2.1 Zakres rzeczowy robót obejmuje:
a) prace demontażowe i odtworzeniowe;
b) przebudowa (przełożenie i zabezpieczenie) sieci teletechnicznej;
c) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV;
d) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami wysięgnikami;
e) montaż opraw oświetleniowych z LED'owym źródłem światła;
f) podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do
istniejących słupów oświetleniowych;
g) montaż dwóch szaf oświetleniowych;
h) demontaż istniejącego oświetlenia;
i) zabezpieczenie istniejących sieci;
j) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu.

2.3. Część nr 3.
Nazwa: Budowa oświetlenia Ul. Herosa, Konstelacji, Seleny w Gdańsku.
2.3.1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
a) prace demontażowe i odtworzeniowe;
b) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV;
c) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami wysięgnikami;
d) montaż opraw oświetleniowych z LED'owym źródłem światła;
e) podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do
istniejących słupów oświetleniowych;
f) doposażenie istniejącej szafy oświetleniowej;
g) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu.

CPV: 45000000-7, 45233200-1, 45311000-0, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00114539, 84/BZP-U.510.63/2021/MS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 12:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
? stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;
? komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
? zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0.;
? włączona obsługa JavaScript;
? zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf;
? Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8;
? Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający
informuje, że:
1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane
zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, Ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy
Miasta Gdańska;
2) firmą podprzetwarzającą dane w imieniu administratora jest
platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. o.o.
z siedzibą w Poznaniu, Ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań;
3) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl +48 58
550 75 23;
4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;
5) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.);
6) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikających z niej
roszczeń;
7) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy;
8) dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na
podstawie przepisów prawa z wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz
administratora danych czynności związane z bieżącą obsługą jego działalności
np. usługi księgowe, usługi informatyczne itp.;
9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane zamawiającemu w toku
niniejszego postępowania posiadają:
? na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich
dotyczących,
? na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może
naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
? na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
11) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane zamawiającemu w toku
niniejszego postępowania nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych
osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
? na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl, profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.