Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PODKARPACKI ZESPÓŁ PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów
powiat: Rzeszów
buro@pcen.pl
https://pcen.logintrade.net/zapytania_email,51430,ee13e0e56049f9ca95ca2457872fa701.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu Filia w Tarnobrzegu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. "
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu Filia w Tarnobrzegu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego obejmujące:
? obudowanie klatki schodowej ścianami klasy REI60 odporności ogniowej, zamknięcie drzwiami EI30S200 oraz wyposażenie w system oddymiania w postaci dwóch klap dymowych, uruchamianymi samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu z automatycznym napowietrzeniem poprzez drzwi wejściowe,
? wymianę drzwi wejściowych, na drzwi dwuskrzydłowe prowadzące na zewnątrz budynku o wymiarach 130 (90+30) / 205,
? wyposażenie w samozamykacze wszystkich drzwi z pomieszczeń, które po ich całkowitym otwarciu zawężają szerokości drogi ewakuacyjnej,
? zamknięcie kotłowni drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej EI30 z zamkiem antypanicznym,
? zapewnienie obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych klasy EI30 odporności ogniowej,
? usunięcie drewnianej okładziny stopni na klatce schodowej i wymianie ich na okładzinę co najmniej trudno zapalną,
? wymianę istniejących nie spełniających wymagań ochrony p.poż. wykładzin podłogowych na trudno zapalne wykładziny podłogowe,
? zabezpieczenie przepustów instalacyjnych o średnicy powyżej 0,04 m do klasy EI60 odporności ogniowej,
? umieszczenie w każdym pokoju hotelowym planu ewakuacji,
? wyposażenie obiektu w zwiększoną o 100% ilość środka gaśniczego zawartego gaśnicach przenośnych,
? zainstalowanie na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego natężeniu co najmniej 2 lx oraz podświetleniu znaków ewakuacyjnych,
? wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym oraz w zawieszoną o 100% ilość gaśnic w celu zapewnienia możliwości skutecznego gaszenia pożaru w pierwszej fazie rozwoju,
? Wykonanie hydrantu zewnętrznego.

CPV: 45000000-7, 31625100-4, 31625200-5, 45110000-1, 45260000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45317000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00114488, ZP-3211/2/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pcen.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pcen.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę,
dostępną pod adresem: https://pcen.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z
Platformy:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00098760/01 z dnia 2021-06-29
2021-06-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
o Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
o Google Chrome 31
o Mozilla Firefox 26
o Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
o dostęp do sieci Internet
o zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
o obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
o włączona obsługa JavaScript
o zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
o zainstalowany Acrobat Reader
o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
o dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
o dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
o dla Windows 8: Internet Explorer 11
o dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
o Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
o Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
o Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
o Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
o Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas,
w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania
opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w
wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym
na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu
w ikonę ,,Złóż ofertę". W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas
przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pcen.logintrade.net/zapytania_email,51430,ee13e0e56049f9ca95ca2457872fa701.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 09:00
Miejsce składania ofert: https://pcen.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-3211/2/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu Filia w Tarnobrzegu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego obejmujące:
? obudowanie klatki schodowej ścianami klasy REI60 odporności ogniowej, zamknięcie drzwiami EI30S200 oraz wyposażenie w system oddymiania w postaci dwóch klap dymowych, uruchamianymi samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu z automatycznym napowietrzeniem poprzez drzwi wejściowe,
? wymianę drzwi wejściowych, na drzwi dwuskrzydłowe prowadzące na zewnątrz budynku o wymiarach 130 (90+30) / 205,
? wyposażenie w samozamykacze wszystkich drzwi z pomieszczeń, które po ich całkowitym otwarciu zawężają szerokości drogi ewakuacyjnej,
? zamknięcie kotłowni drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej EI30 z zamkiem antypanicznym,
? zapewnienie obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych klasy EI30 odporności ogniowej,
? usunięcie drewnianej okładziny stopni na klatce schodowej i wymianie ich na okładzinę co najmniej trudno zapalną,
? wymianę istniejących nie spełniających wymagań ochrony p.poż. wykładzin podłogowych na trudno zapalne wykładziny podłogowe,
? zabezpieczenie przepustów instalacyjnych o średnicy powyżej 0,04 m do klasy EI60 odporności ogniowej,
? umieszczenie w każdym pokoju hotelowym planu ewakuacji,
? wyposażenie obiektu w zwiększoną o 100% ilość środka gaśniczego zawartego gaśnicach przenośnych,
? zainstalowanie na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego natężeniu co najmniej 2 lx oraz podświetleniu znaków ewakuacyjnych,
? wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym oraz w zawieszoną o 100% ilość gaśnic w celu zapewnienia możliwości skutecznego gaszenia pożaru w pierwszej fazie rozwoju,
? Wykonanie hydrantu zewnętrznego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc
wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na
remoncie lub przebudowie obiektu budowalnego o powierzchni użytkowej min. 300 m2 każdy.
Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy.
Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
? roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
? roboty budowlane zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej
niż w w/w okresie.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do
realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane** w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót lub
kierownika budowy w co najmniej dwiema robotami budowlanymi polegającymi na remoncie lub
przebudowie obiektu budowalnego o powierzchni użytkowej min. 300 m2 każdy- która będzie
pełniła funkcję kierownika budowy.
** Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (określonych w sekcji V
pkt.4 a)), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w sekcji
V pkt.4 b)), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają w formularzu oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
7. W formularzu OFERTA w miejscu ,,Nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy
w szczególności w następującym zakresie:
1) terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 5 pkt 1 w przypadku:
? wystąpienia siły wyższej - oznacza wydarzenie nieprzewidywalne, nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia i poza kontrolą stron umowy występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy
w terminie określonym w niniejszej umowie,
? nie przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym
w niniejszej umowie,
? pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
? udzielenia Wykonawcy w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, jeśli ich wykonanie powoduje konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych objętych niniejszą umową,
? konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, jeśli ich wykonanie powoduje konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych objętych niniejszą umową,
? wystąpienia innych uzasadnionych przyczyn, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy a powodujących niemożliwość wywiązywania się
z umowy w terminie określonym w niniejszej umowie,
2) wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 1 w przypadku:
? zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług,
3) realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych uzasadnionych przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a powodujących niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
4) zastosowania innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji postępowania, o ile są korzystne dla Zamawiającego,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem albo wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
5) zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową, w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania tych prac,
6) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy, strony umowy zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie drugą stronę
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
4. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany
w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.