Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu

Przedmiot:

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
powiat: wyszkowski
tel: (29) 743 59 35 fax: (29) 743 59 33
starostwo@powiat-wyszkowski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (29) 743 59 35
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z regulacją określoną art. 2 ust 1 pkt. 1

Powiat Wyszkowski zaprasza do złożenia oferty na:

,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie wyszkowskim na terenie gminy Somianka wraz z przygotowaniem ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko."

3. Przedmiot zamówienia, zakres zamówienia i termin jego realizacji

I. Przedmiot zamówienia:
a) Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów leśnych powyżej 10 ha oraz inwentaryzacji stanu lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni obrębów poniżej
10 ha z terenu gminy Somianka w powiecie wyszkowskim zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.)
i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzenia planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302).

b) Sporządzenie ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko, pisemnego podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w oparciu
o wymagania zawarte w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz wystąpienie do organów opiniujących.

II. Zakres zamówienia:
Wszystkie miejscowości znajdują się na terenie powiatu wyszkowskiego, w gminie Somianka, gdzie nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa w ramach zawieranego porozumienia pełni Nadleśnictwo Wyszków. Gmina Somianka położona jest na obszarach Natura 2000: Puszcza Biała (PLB 140007), Dolina Dolnego Bugu (PLB 140001), Ostoja Nadbużańska (PLB 140011), dlatego też niezbędne jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko lub ewentualne uzyskanie zgody na odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Powierzchnia szacunkowa gruntów leśnych objętych zapytaniem ofertowym wynosi orientacyjnie 668,88 ha według stanu na dzień 26 marzec 2021 r. Powierzchnię opracowania przyjęto na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i może ulec zmianie w trakcie wykonywania prac terenowych. W trakcie prac terenowych urządzaniem należy objąć wszystkie lasy i grunty leśne należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, wykazane w ewidencji gruntów danego obrębu ewidencyjnego, spełniające ustawową definicję lasu. Szczegółowy wykaz obrębów i powierzchni leśnych określa załącznik nr 1.

4. Czas obowiązywania dokumentacji:
Okres 10 lat (od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2031 roku) wg stanu na dzień rozpoczęcia prac terenowych.

5. Informacje dodatkowe:
Wykonawca ponosi koszty udostępniania bazy danych z ewidencji gruntów i pozyskuje je we własnym zakresie. Wyżej wymienione materiały Wykonawca uzyska w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Otwarcie ofert: d) otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia o godz. 10.00,

Składanie ofert:
6. TERMIN SKŁADANIA ofert i metoda wyboru najlepszej oferty:
a) ofertę należy złożyć wyłącznie pisemnie na załączonym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres wykonawcy, ,,Oferta dotycząca sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie wyszkowskim na terenie gminy Somianka wraz z przygotowaniem ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko.",
nie otwierać przed 2 sierpnia 2021 r. godz. 10.00.",
b) ofertę należy złożyć w terminie do 29 lipca 2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w Kancelarii (pokój 39), bądź przesłać za pośrednictwem poczty na wyżej wymieniony adres (liczy się data i godz. wpływu do urzędu),
c) oferta, która wpłynie do Zamawiającego po wskazanym terminie tj. po 29 lipca 2021 r., godz. 12.00 zostanie zwrócona bez jej rozpatrzenia,

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30 marca 2022 r.

Wymagania:
e) Wybór najlepszej oferty będzie rozstrzygnięty przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego. Kryterium oceny będzie najkorzystniejsza (najniższa cena brutto) za wykonanie zamówienia oraz złożenie wymaganych poniżej dokumentów w wyznaczonym terminie:
- formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
- wykaz wykonanych w latach 2018 - 2021 planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzenia lasów wraz z ewentualną prognozą oddziaływania na środowisko -załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy o lasach - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków do przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

f) W przypadku, gdy kwoty przedstawione w ofertach, przesłanych w odpowiedzi
na zapytanie ofertowe będą wyższe od kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego
na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który zaproponował najniższą cenę. W przypadku, gdy Wykonawca, który zaproponował cenę wyższą, niż w budżecie, nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z innymi Wykonawcami.
g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od rozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny.
h) W przypadku dwóch lub więcej ofert spełniających warunki i zawierających taką samą cenę całkowitą, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaproponowali
w złożonych ofertach.
h) O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również, który pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego.

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże pocztą elektroniczną wybranemu Wykonawcy informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej z podaniem terminu podpisania umowy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Oferta musi zawierać kalkulację ceny wykonania dokumentacji o której mowa w punkcie 3 niniejszego zapytania ofertowego.
3) Cena powinna być podana w PLN liczbowo i słownie oraz obejmować przedmiot zamówienia zgodnie z punktem 3.
4) Oferta Wykonawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
5) Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie pola i pozycje powinny być wypełnione a w szczególności musi zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.

Kontakt:
2. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Zdzisław Mikołajczyk - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa
tel. (29) 743 59 46
e-mail: ochronasrodowiska@powiat-wyszkowski.pl

Julita Michalska - inspektor w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
tel. (29) 742 08 11
e-mail: j.michalska@powiat-wyszkowski.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.