Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu windy

Przedmiot:

Wykonanie projektu windy

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTO RZESZÓW III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
ul, Szopena 11
35-055 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel. 17 74 82 870
sekretariat@lo3.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 17 74 82 870
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia ofert na zadanie pn.:
,,Wykonanie projektu windy w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila
Norwida w Rzeszowie".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompletna dokumentacja projektowa w ramach zadania pn.
,,Projekt windy w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie".
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej wraz z niezbędną
przebudową i rozbudową budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
zlokalizowanym na terenie działki nr 1102 obrębie w 207 w Rzeszowie przy Ul. Szopena 11
celem dostosowania obiektu dla uczniów niepełnosprawnych.
2) Uzgodnienie z urzędem nadzoru konserwatorskiego projektu koncepcji architektonicznej
z zastosowaniem przeszklonej obudowy szybu windowego oraz usytuowanie hydraulicznego
systemu na poziomie piwnicy w celu maksymalnego obniżenia wysokości szybu bez ingerencji
w istniejący gzyms wieńczący.
3) Uzyskanie wszystkich wymagań, uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz, badań technicznych
i pokrycie ich kosztów.
4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i pokrycie jego kosztów.
5) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić :
a) Zaprojektowanie zewnętrznego szybu windy, który ma komunikować :
- piwnicę (szatnię szkolną),
- parter budynku,
- pierwsze piętro,
- drugie piętro.
b) Przebudowę wnętrza budynku w miejscu wejść do windy oraz przebudowę jego zewnętrznej
bryły, celem dostosowania jej pod względem konstrukcyjno-architektonicznym do
zewnętrznego szybu windy.
c) Zaprojektowanie kabiny windy ( wnętrze ze stali nierdzewnej) o wymiarach kabiny: szerokość
110 cm, głębokość 140 cm, udźwig 630 kg -- 8 osób, posiadającej drzwi automatyczne,
teleskopowe, dwupanelowe ze światłem przejścia 90 cm, wysokość drzwi windy 200 em. oraz
posiadającej wykładzinę antypoślizgową i niepalną, poręcze dla niepełnosprawnych, system
głośnomówiący wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o kondygnacji budynku,
przyciski z alfabetem Braille?a oraz wentylator kabinowy.
d) Zaprojektowanie mechanizmu windy o energooszczędnym napędzie umieszczonym w szybie
windy.
e) Uwzględnienie bezpieczeństwa użytkowania windy poprzez:
1. Zaprojektowanie automatycznego zjazdu windy w przypadku wystąpienia pożaru na
przystanek ewakuacyjny wraz z automatycznym otwarciem drzwi.
2. Wyposażenie dźwigu w funkcję automatycznego zjazdu po zaniku napięcia do
najbliższego przystanku.
3. Wyposażenie windy w kontrolę dostępu realizowaną przez blokadę kluczykową i karty
magnetyczne - 50 szt.
f) Przełożenie lub położenie nowego kabla łączącego licznikownię i główne złącze w budynku
szkół}'.
g) Wykonanie fragmentu nowej instalacji deszczowej podziemnej od nowo wykonanej rury
spustowej do studzienki.
Okres gwarancji za wady w dokumentacji projektowej wynoszą 36 miesięcy licząc od dnia
odbioru całości dokumentacji.

Dokument nr: III LO.261.3.2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO -- adres:
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, 35-055 Rzeszów,
ul. Szopena 11
w terminie do 26 lipca 2021 r.. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia :
- do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Warunki realizacji zamówienia:
1) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla
przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) a także zgodna z wszelkimi aktami prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi na terenie kraju, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w plikach edytowalnych (pdf całej dokumentacji) na trwałym nośniku
umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję tj., przenośna pamięć USB.
3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opracowaną ostateczną wersję dokumentacji
projektowej do zatwierdzenia.
4) Konieczna jest wizja lokalna w terenie przed przystąpieniem do prac projektowych.
5) Przedmiot zamówienia obejmuje zakres przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu.
6) Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po
stronie Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.
7) Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz
obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określone przez Zamawiającego w
Zapytaniu ofertowym.
8) Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane nie mogą składać roszczeń
z tytułu przygotowania i złożenia oferty.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na
podstawie oświadczenia (załącznik nr 2);
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia
warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2);
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia
(załącznik nr 2);
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena
spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2);
5) Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego
spełnia / nie spełnia. Oferty Oferentów, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków
zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
- Inne wymagania.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień dokumentów
w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w ciągu 3 dni roboczych
dostarczy Zamawiającemu wypełniony załącznik nr 1 do umowy tabelę TOP
3) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przez
7 dni roboczych od wyznaczenia pierwszego terminu podpisania umowy będzie się uchylał od
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi przesłanka unieważnienia
postępowania.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Umieścić w kopercie
(opakowaniu) i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez
naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) należy
oznakować w następujący sposób:
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida,
ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
,,Oferta na zadanie pn.: ,,Wykonanie projektu windy w III Liceum
Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie".
Nie otwierać przed dniem 26.07.2021. do godz. 10:00
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny :
Kryteria oceny ofert (zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie
następujących kryteriów):
Cena: waga kryterium 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
1) informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu drogą elektroniczną.
Informacje dodatkowe.
1) Osoba odpowiedzialna za udzielanie wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:
Marek Plizga, Mieczysław Pasterski email: sekretariat@lo3.resman.pl
2) Do zapytania ofertowego Zamawiający dołącza wzór oferty, druk oświadczenia
i projekt umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Uwaga: W przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta podłego
odrzuceniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.