Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury

Przedmiot:

Dostawa pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie
Senatorska, 29/31
00-099 Warszawa
powiat: Warszawa
szrm@szrm.pl
https://szrm.ezamawiajacy.pl/pn/szrm/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja zabytkowego budynku przy Ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego" w Warszawie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Panele akustyczne.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ) , formularz "Zestawienie kosztów zamówienia" (Załącznik Nr 3 do SWZ) , Szczegółowy opis elementów wyposażenia (Załącznik Nr 7 do SWZ) i Załącznik Nr 8 do SWZ - Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia (dot. Części I).

Część II - maszyny do szycia/haftu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ), formularz "Zestawienie kosztów zamówienia" (Załącznik Nr 3 do SWZ) oraz Szczegółowy opis elementów wyposażenia (Załącznik Nr 7 do SWZ).

Część III - Urządzenia i meble technologiczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ), formularz "Zestawienie kosztów zamówienia" (Załącznik Nr 3 do SWZ), Szczegółowy opis elementów wyposażenia (Załącznik Nr 7 do SWZ) oraz Załącznik Nr 8 do SWZ - Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia (dot. Części III).

Część IV - Meble ogrodowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ), formularz "Zestawienie kosztów zamówienia" (Załącznik Nr 3 do SWZ) oraz Szczegółowy opis elementów wyposażenia (Załącznik Nr 7 do SWZ).

Część V - Telefony.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ), formularz "Zestawienie kosztów zamówienia" (Załącznik Nr 3 do SWZ) oraz Szczegółowy opis elementów wyposażenia (Załącznik nr 7 do SWZ).

CPV: 44112600-4, 42715000-1, 39180000-7, 39142000-9, 32552110-1

Dokument nr: 2021/BZP 00114402, RZP-II-WI/26/DZP-1/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szrm.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szrm.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.6. Minimalne wymagania techniczne związane z udziałem w postępowaniu.
3.6.1. Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3.6.2. W przypadku składania oświadczeń woli lub oświadczeń wiedzy w formie elektronicznej Zamawiający rekomenduje złożenie ich w formacie ,,pdf" z kwalifikowanym podpisem elektronicznym osadzonym wewnątrz pliku (tzw. PAdES).
Ponadto, w celu uniknięcia ewentualnych problemów w trakcie weryfikacji złożonych podpisów, Zamawiający rekomenduje użycie kwalifikowanego znacznika czasu przy stosowaniu podpisu elektronicznego.
Ponadto, w przypadku stosowania przez Wykonawcę znacznika podpisu Zamawiający zaleca umieszczać ww. znacznik w taki sposób, aby nie zasłaniał treści podpisywanego dokumentu.
3.6.3. Używanie Platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo- aplikacyjnych, w tym:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.6.4. Dopuszcza się następujące formaty plików przekazywanych przez Wykonawców za pośrednictwem platformy (pliki do wielkości 100 MB):
1) Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne dopuszcza się następujące formaty danych: txt, rtf, xps, odt, ods, odp, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, pdf.
2) Do danych zawierających informację graficzną dopuszcza się następujące formaty danych: jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg.
3) Do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową dopuszcza się następujące formaty danych: wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv.
4) Do danych zawierających grafikę wektorową dopuszcza się format danych: dwg.
5) Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych dopuszcza się następujące formaty danych: zip, tar, gz, gzip, 7z.
6) Do elektronicznego podpisywania, opatrywania pieczęcią elektroniczną i szyfrowania dokumentów elektronicznych dopuszcza się następujące standardy podpisów i szyfrowania: XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Pobrane w formacie XML z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, podpisane przy pomocy Profilu Zaufanego dokumenty pdf dopuszcza się do wielkości pliku 10 MB.
3.6.5. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3.6.6. Czasem odbioru danych przez Platformę jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Postanowienia związane z ochroną danych osobowych zawarte są w Rozdz. XXIV SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szrm.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem: https://ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.