Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
624z dziś
5066z ostatnich 7 dni
20141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowalnych polegających na remoncie elewacji oraz klatki schodowej

Przedmiot:

Wykonanie robót budowalnych polegających na remoncie elewacji oraz klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze
ul. H. Sienkiewicza 3
58-400 Kamienna Góra
powiat: kamiennogórski
a.wolyniec@sm-kamiennagora.pl.
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kamienna Góra
Wadium: 1 500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowalnych polegających na remoncie elewacji oraz klatki schodowej budynku przy Ul. Wojska Polskiego 26 w Kamiennej Górze, w zakresie opisanym w:
a) opisie technicznym,
b) opisie elementów objętych ochroną konserwatorską,
c) przedmiarze robót,
stanowiącymi załączniki do SWZ.
2. Przy wycenie i wykonywaniu robót należy uwzględnić czynności towarzyszące wykonywaniu prac i koszty z nimi związane, wraz z ryzykiem wykonania robót nieprzewidzianych lub w ilości większej niż określono w przedmiarze robót.

Dokument nr: 20/7/2021/P

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2021 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 14, przy Ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.

Specyfikacja:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ składając wniosek na adres e-mail a.wolyniec@sm-kamiennagora.pl.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 lipca 2021 r. do godz. 10:00., w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy Ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamiennej Górze.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia - osiem miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy
2. Miejsce wykonania zamówienia - budynek przy Ul. Wojska Polskiego 26 w Kamiennej Górze.

Wymagania:
DZIAŁ IV WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE [KONSORCJUM]
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się zamówienie [KONSORCJUM] na następujących warunkach:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w oryginale.
2. W odniesieniu do warunku określonego w Dziale VIII pkt 1 lit. c SWZ - posiadane doświadczenie, Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Spełnienie pozostałych warunków opisanych w Dziale VIII SWZ każdy z Wykonawców potwierdza oddzielnie, poprzez złożenie wraz z ofertą wymaganych dokumentów lub oświadczeń.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienie są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu umowę o współpracy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
a) precyzyjny podział zadań w ramach realizacji zamówienia pomiędzy strony umowy, zgodny z treścią oferty;
b) wskazanie sposobu podziału wynagrodzenia pomiędzy strony umowy;
c) wskazanie pełnomocnika i zakresu jego uprawnień;
d) określenie zasad odpowiedzialności stron w przypadku, gdy zamawiającemu zostanie wyrządzona szkoda.
DZIAŁ V PODWYKONAWCY
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy wraz z podaniem jego nazwy, adresu, NIP-u oraz ceny - wynagrodzenia za wykonanie tej części.
2. Zakres robót powierzonych podwykonawcy należy wskazać poprzez podanie numeru pozycji w kosztorysie ofertowym.
3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4. W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
3. Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi - 36 miesięcy.
DZIAŁ VII WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
2. Wniosek Wykonawca może złożyć nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie Zamawiającego www.sm-kamiennagora.pl.
5. Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi, a jeżeli zostały udzielone to nie są one wiążące dla Wykonawcy.
DZIAŁ VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) są wpisani do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
? Zamawiający dokona weryfikacji wpisu do rejestru wskazanego przez Wykonawcę w systemie teleinformatycznym ewidencji lub rejestru;
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
? Zamawiający dokona oceny na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie OC;
c) posiadają doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na remoncie elewacji budynków podlegających opiece konserwatorskiej w zakresie rzeczowym podobnym jak opisany w Dziale III SWZ
? Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału na podstawie Formularza oferty i przedłożonych referencji albo poświadczeń.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
3. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w pkt 1 nin. działu.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
DZIAŁ IX WADIUM
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym
nr 10 8395 0001 0012 3116 2006 0003,
b) w gwarancji bankowej,
c) w gwarancji ubezpieczeniowej.
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy w oryginale dołączyć do oferty.
4. Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:
a) Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) zawarł umowę w sprawie zamówienia,
c) unieważnił postępowanie.
5. Wadium wpłacone w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy, może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. W przypadku niewniesienia wadium w terminie składania ofert lub nieprawidłowego wniesienia wadium Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
DZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w Dziale XI SWZ.
DZIAŁ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całego przedmiotu zamówienia, w formie pisemnej, w języku polskim, na Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Złożenie większej liczby ofert lub oferty na realizację części zamówienia lub zawierającej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Na kopercie, oprócz treści wskazanej w pkt 3 poniżej, należy napisać nazwę i adres Wykonawcy.
3. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
Nazwa i adres Wykonawcy Nazwa i adres Zamawiający
Oferta na ,,Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wojska Polskiego 26 w Kamiennej Górze"
Znak sprawy: 20/7/2021/P
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego opakowania, oznakowania oferty lub niedostarczenia jej przez Wykonawcę w terminie składania ofert.
5. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu.
DZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca, uwzględniając warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w niniejszej SWZ powinien w cenie ująć wszystkie koszty, także koszty odbioru odpadów, niezbędne do prawidłowej i rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w Dziale III SWZ oraz ewentualne ryzyko ekonomiczne wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Brak kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty.
3. W ramach robót towarzyszących Wykonawca powinien ująć w cenie, jeżeli to będzie konieczne, koszty zajęcia pasa ruchu drogowego, ciągów pieszych lub terenów przyległych.
4. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie zakreślonym ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zwierać cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, liczbowo, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dodatkowo cenę należy podać słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i ceną podaną słownie, za wiążącą Zamawiający uzna cenę podaną słownie.
6. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zadania.
7. Rozliczenia między stronami umowy będą prowadzone w walucie PLN.
DZIAŁ XIV ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę:
? Wykonawcy wykluczonego z postępowania na podstawie zapisu Działu VIII SWZ
? w przypadku niewniesienia lub nieprawidłowego wniesienia wadium,
? zawierającą oczywiste błędy,
? która jest niezgodna z treścią SWZ,
? zawierającą cenę niższą o co najmniej 30% od wartości zamówienia w kwocie brutto lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
DZIAŁ XVI WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
KRYTERIUM CENY wg poniższego wzoru:
cena najniższa
CENA = -------------------------------------- X 70%
cena badanej oferty
KRYTERIUM GWARANCJI wg poniższego zestawienia:
LICZBA MIESIĘCY
LICZBA PUNKTÓW
36 m-cy gwarancji
5 pkt
od 37 do 48 m-cy gwarancji
15 pkt
od 49 do 60 m-cy gwarancji
30 pkt
Suma punktów obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + G
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w obu kryteriach. Liczba punktów zostanie zaokrąglona do drugiego miejscu po przecinku.
3. Negocjacje cenowe - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy na prace remontowe jest zatwierdzenie przez Wspólnotę Mieszkaniową oferty wybranej przez Spółkę Mieszkaniową.
DZIAŁ XVII WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA i ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wzór umowy w sprawie zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ, a wzór karty gwarancyjnej załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i jest wnoszone w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z następujących form:
a) w pieniądzu,
b) w gwaranacji bankowej,
c) w gwaranacji ubezpieczeniowej.
4. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być:
? wystawione na Wspólnotą Mieszkaniową - benficjenta gwarancji,
? samoistne (dedykowane wyłącznie przedmiotowi zamówienia i zawierające w tytule nazwę zamówienia),
? bezwarunkowe i nieodołane,
? płatne na każde żądanie Zamawiającego.
5. W trackie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form wymienionych w pkt 3.
W przypadku nie wniesienia, zabezpieczenie może być utworzone poprzez potrącenie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
6. Zamawiający zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
DZIAŁ XVIII INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje publikując zawiadomienie na stronie internetowej www.sm-kamiennagóra.pl.

Uwagi:
DZIAŁ XIX INFORMACJA RODO
1. Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. (,,Spółka") z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (,,RODO")
2. Pani/Pana dane osobowe lub Państwa reprezentantów oraz członków nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez nich. Pani/Pana dane osobowe lub Państwa reprezentantów oraz członków mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe lub Państwa reprezentantów oraz członków w celu podjęcia działań zmierzających do realizacji przedmiotu kontraktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Administrator może w celu realizacji umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub Państwa reprezentantów oraz członków w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym na profilowanie ich danych osobowych.
6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Pani/Panu lub Państwa reprezentantom oraz członkom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe lub Państwa reprezentantów oraz członków będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej ze Spółką, a po rozwiązaniu tej umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu - do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
8. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych lub Państwa reprezentantów oraz członków przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
9. Podanie danych osobowych Pani/Pana lub Państwa reprezentantów jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji przedmiotu umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Spółka.
10. Pani/Pana lub Państwa reprezentantom oraz członkom przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
11. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: sekretariat@sm-kamiennagora.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.