Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa hali produkcyjnej

Przedmiot:

Budowa hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ALTER Justyn Bujwicki
Rzemieślnicza 39
15-773 Białystok
powiat: Białystok
511330031
biuro@spawamy.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59231
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: 511330031
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa hali produkcyjnej
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.03.01-20-0002/20 - Wdrożenie innowacji w produkcji z zastosowaniem elementów stalowych w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych

Część 1
Budowa hali produkcyjnej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej o powierzchni zabudowy ok. 900 m2 z zapleczem socjalnym 120m2 na nieruchomości położonej w Choroszczy (województwo podlaskie, powiat białostocki) obejmującej między innymi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów m. Choroszczy nr 272/13 o powierzchni 0,3803 ha w obrębie m. Choroszcz 31, uregulowanej w księdze wieczystej nr BI1B/00090911/4, według Projektu budowlanego.
Szczegółowa dokumentacja projektowa będzie udostępniona drogą elektroniczną po złożeniu wniosku na adres mailowy Zamawiającego:
biuro@spawamy.com.pl
Do wniosku o udostępnienie dokumentacji należy załączyć:
- dane rejestrowe oferenta,
- oświadczenie o chęci przystąpienia do postępowania ofertowego podpisane przez osobę upoważnioną oferenta,
- wskazanie adresu mailowego, na który ma zostać przesłana dokumentacja projektowa.
Dokumentacja zostanie przesłana po uprzednio złożonym wniosku w terminie 2 dni roboczych od dnia następującego po otrzymaniu wniosku o udzielenie dokumentacji projektowej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji powinien zostać złożony nie później niż 3 dni przed końcem trwania postępowania ofertowego.
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 31.08.2022. Miejsce realizacji zamówienia: nieruchomość gruntowa położona w Choroszczy, obejmująca między innymi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów oznaczoną w ewidencji gruntów m. Choroszczy nr 272/13 o powierzchni 0,3803 ha w obrębie 31 m. Choroszcz, uregulowanej w księdze wieczystej nr BI1B/00090911/4.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021-2617-59231, BK/1/07/2021/UE

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-28

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
białostocki
Gmina
Choroszcz
Miejscowość
Choroszcz

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (lub jeśli okres prowadzenia działalności Oferenta jest krótszy, w tym okresie), wykonali z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej dwa zamówienia polegające na robotach budowlanych o łącznej wartości prac wynoszącej nie mniej niż 900.000,00 zł netto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Oferent powinien załączyć do składanej oferty wykaz wykonanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz danych inwestora - wzór listy referencyjnej stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania. Do wykazu należy dołączyć oświadczenia inwestorów, w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo wykonane i odebrane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych dokumentów.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający wszelkie uprawnienia, które pozwalają mu na przeprowadzenie prac zgodnie z zamówieniem, na dowód potwierdzający powyższe, osoby pełniące funkcje kierownicze przy realizacji zamówienia należy wskazać w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego oraz należy dołączyć kopię uprawnień zawodowych tychże osób.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-14
Data ostatniej zmiany
2021-07-14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Punkty (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) oblicza się wg poniższego wzoru:
Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert dzielona przez cenę oferty badanej) x 100 pkt x 0,80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium gwarancji - bedzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji (w m-cach) podanego przez Dostawce na formularzu. Punkty oblicza sie wg wzoru:
Ilosc punktow = (okres gwarancji oferty badanej / najdłuzszy okres gwarancji) x 100 pkt x 0,2

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Justyn Bujwicki
tel.: 511330031
e-mail: biuro@spawamy.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.