Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wieloetapowa modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji

Przedmiot:

Wieloetapowa modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI
Wawel 5
31-001 Kraków
powiat: Kraków
kancelaria@wawelzamek.pl
https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu/public/postepowanie?postepowanie=17737313
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Wieloetapowa modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji: pożarowych, bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji ... Pełna nazwa postępowania w "Pozostałych informacjach"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wraz z instalacjami i systemami bezpieczeństwa w Zamku królewskim na Wawelu, obejmujące:
a) Etap I - przebudowę i wykonanie nowych instalacji systemów bezpieczeństwa i instalacji teletechnicznej dla poddasza, piwnic, Klatki Poselskiej, Klatki Senatorskiej oraz głównych szachtów instalacyjnych budynku(2 w skrzydle wschodnim oraz 1 w skrzydle północnym), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
b) Etap II - przebudowę i wykonanie nowych instalacji systemów bezpieczeństwa i instalacji teletechnicznej, instalacji sieci strukturalnej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, prace przy integracji systemów dla parteru i I piętra Zamku
c) Etap III - przebudowę i wykonanie nowych instalacji systemów bezpieczeństwa i instalacji teletechnicznej, instalacji sieci strukturalnej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, prace przy integracji systemów dla II piętra Zamku
d)Etap IV - zakończenie robót instalacyjnych systemów bezpieczeństwa, instalacji teletechnicznej, instalacji sieci strukturalnej, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, prac integracji systemów i pozostałych robót towarzyszących.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz w załącznikach do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45212313-3, 45212354-2, 45223200-8, 45262510-9, 45310000-3, 45312100-8, 45312200-9, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00114712, DZZP-282-14/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak.
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
ŚRODKI MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ POUFNEGO CHARAKTERU INFORMACJI ORAZ
SPOSÓB UZYSKANIA TYCH INFORMACJI.
1. Zamawiający nakłada na Wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Klauzulą poufności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została objęta część SWZ zawierająca następujący dokument: Projekt Techniczny-Instalacje bezpieczeństwa i ochrony mienia.
3. W celu uzyskania dostępu do ww. dokumentu Wykonawcy zobligowani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.)Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez Portal.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 musi być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. W przypadku podpisywania oświadczenia przez osobę nieuprawnioną zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone, z wymogami określonymi w rozdziale XIX ust. 10 SWZ.
6. Po złożeniu oświadczenia, według zasad określonych w niniejszym rozdziale, Zamawiający przekaże za pośrednictwem Portalu część SWZ, o którym mowa w ust. 2.
7. W przypadku zaistnienia konieczności udzielania wyjaśnień/zmian części SWZ (dokumentów), którym nadano klauzulę poufności, będą one przekazywane wg zasad określonych w ust. 6, Wykonawcom którzy złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności, o którym mowa w niniejszym rozdziale.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem
komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty oraz wszelkich oświadczeń przez Wykonawcę,
jest Portal SmartPZP dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogów użycia podpisu elektronicznego
zostały szczegółowo opisane w paragrafach XVI, XVIII, XIX i XXII SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory
Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, www.wawel.krakow.pl;zamek@wawelzamek.pl; telefon nr 12 422 51
55; fax: (12) 421 51 77;
o kontakt z inspektorem danych osobowych: iod@wawel.org.pl;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy:DZZP-282-10/21
prowadzonym w trybie podstawowym;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z
dnia11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz
rozporządzenia 2016/679.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu/public/postepowanie?postepowanie=17737313
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 329 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZZP-282-14/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wraz z instalacjami i systemami bezpieczeństwa w Zamku królewskim na Wawelu, obejmujące:
a) Etap I - przebudowę i wykonanie nowych instalacji systemów bezpieczeństwa i instalacji teletechnicznej dla poddasza, piwnic, Klatki Poselskiej, Klatki Senatorskiej oraz głównych szachtów instalacyjnych budynku(2 w skrzydle wschodnim oraz 1 w skrzydle północnym), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
b) Etap II - przebudowę i wykonanie nowych instalacji systemów bezpieczeństwa i instalacji teletechnicznej, instalacji sieci strukturalnej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, prace przy integracji systemów dla parteru i I piętra Zamku
c) Etap III - przebudowę i wykonanie nowych instalacji systemów bezpieczeństwa i instalacji teletechnicznej, instalacji sieci strukturalnej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, prace przy integracji systemów dla II piętra Zamku
d)Etap IV - zakończenie robót instalacyjnych systemów bezpieczeństwa, instalacji teletechnicznej, instalacji sieci strukturalnej, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, prac integracji systemów i pozostałych robót towarzyszących.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz w załącznikach do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45212354-2 - Roboty budowlane w zakresie zamków

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71355000-1 - Usługi pomiarowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 329 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:
P= C + G gdzie:P - łączna liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium ,,Cena";
G - liczba punktów w kryterium ,,Gwarancja i rękojmia";
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej. Szczegółowo opisane w rozdziale X SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu został szczegółowo opisany w paragrafie XXI , XXII i XXIII SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu został szczegółowo opisany w paragrafie XXI , XXII i XXIII SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Wykonawca za pośrednictwem przedmiotowych środków dowodowych wykazuje równoważność określonych materiałów/urządzeń lub norm, zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV pkt.11 SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi
być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art.
128 ust. 1 Pzp.
5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający zgodnie z art. 60 Pzp nie zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez
poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
30 000,00
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi
być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art.
128 ust. 1 Pzp.
5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający zgodnie z art. 60 Pzp nie zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez
poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści
oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa § 29 projektu umowy (załącznik Nr 5 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:
P= C + G gdzie:P - łączna liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium ,,Cena";
G - liczba punktów w kryterium ,,Gwarancja i rękojmia";
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.