Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn. Remont...

Przedmiot:

Wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn. Remont konserwatorski, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
Tel.: +48 334990601, Faks: +48 334990611
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 334990601,
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont konserwatorski, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego przy Pl. Rynek 32 / Ul. ...

Numer referencyjny: ZGM/DZ-GM/86/2021/ADM
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" remontu konserwatorskiego, przebudowy i częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego przy Pl. Rynek 32 / Ul. Kościelna 1 w Bielsku-Białej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 655 155.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bielsko-Biała

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego, przebudowy i częściowej zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno - usługowego przy Pl. Rynek 32 / Ul. Kościelna 1 w Bielsku-Białej (etap I) w zakresie określonym w pkt 2.1 Opisu przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności:

1.1) opracowanie i wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budynku i nieruchomości,

1.2) opracowanie i wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej,

1.3) opracowanie i wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej,

1.4) opracowanie i wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej,

1.5) opracowanie i wykonanie audytu energetycznego,

1.6) opracowanie i wykonanie opinii ornitologicznej,

1.7) opracowanie i wykonanie informacji BIOZ,

1.8) opracowanie i wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego robót niezbędnych do prawidłowego wykonania remontu konserwatorskiego, przebudowy i częściowej zamiany użytkowania, z audytem energetycznym, opinią ornitologiczną i ekspertyzą przeciwpożarową wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami i Specyfikacją opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia konserwatora zabytków (wydane pozwolenie konserwatorskie),

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Opisie przedmiotu zamówienia oraz w uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji funkcjonalno-użytkowej,

1.9) opracowanie i wykonanie pełnobranżowych projektów budowlano-wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów szczegółowych i przedmiarów robót w podziale na koszty dotyczące lokali mieszkalnych, koszty dotyczące lokali użytkowych, koszty dotyczące lokali użytkowych przeznaczonych na cele społeczne i koszty dotyczące części wspólnych,

1.10) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

1.11) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) roboty budowlane (etap II):

2.1) protokolarne przejęcie placu robót (nieruchomości),

2.2) wykonanie remontu konserwatorskiego, przebudowy i częściowej zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno - usługowego przy Pl. Rynek 32 / Ul. Kościelna 1 w Bielsku-Białej wg zatwierdzonej dokumentacji,

2.3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót,

2.4) opracowanie, wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 655 155.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.4. - Poprawa stanu środowiska miejskiego, w ramach projektu ,,Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II".

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71000000, 45210000

Dokument nr: 357021-2021, ZGM/DZ-GM/86/2021/ADM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert i odszyfrowanie ofert nastąpi przy użyciu strony mini portalu.uzp.gov.pl poprzez opcję menu ,,Deszyfrowanie", bez udziału wykonawców i innych zainteresowanych osób (otwarcie niepubliczne)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Osoba uprawniona do otwarcia ofert - Grzegorz Mikler, tel. +48 334990601, 509 404 938; e-mail:przetargi@zgm.eu

2. Otwarcie nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu, wg wytycznych zawartych w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, Rozdział IV - ,,Szyfrowanie ofert (wykonawcy), dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9716899b-e4e8-4b07-91a7-990ec4638a7a

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bielsko-Biała

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Kontakt:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Lipnicka 26
Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
43-300
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Mikler
E-mail: przetargi@zgm.eu
Tel.: +48 334990601
Faks: +48 334990611

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.