Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia pomieszczenia kontrolnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia pomieszczenia kontrolnego

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Sienkiewicza 50
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
zamowieniapubliczne@puz.tarnobrzeg.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA wyposażenia pomieszczenia kontrolnego system audio-video do monitorowania i nagrywania sesji symulacyjnych wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi do MCSM w PUZ w Tarnobrzegu''
Krótki opis przedmiotu zamówienia

,,DOSTAWA wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - system audio-video do monitorowania i nagrywania sesji symulacyjnych wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi oraz stanowiska komputerowego do MCSM w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu''

CPV: 32321200-1, 32342400-6

Dokument nr: 2021/BZP 00114832, Zp9/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiający ma Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
tj.:1) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePUAP)
2) ePUAP https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia(formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)
3)poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@puz.tarnobrzeg.pl (korespondencja oprócz Ofert), jak również przy użyciu:
4) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/(Ogłoszenieo
zamówieniu, informacje o postępowaniu),
5) strony internetowej Zamawiającego
http://www.bip.puz.tarnobrzeg.pl/pws/zamowienia-publiczne
(Ogłoszenie o zamówieniu,dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje
dla Wykonawców).
http://www.bip.puz.tarnobrzeg.pl/pws/zamowienia-publiczne
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę,oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf,.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisemzaufanym lub podpisem osobistym.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego, powinien posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofaniaoferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji Użytkownika systemu miniPortal-ePUAP, dostępnym pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.Wykonawca przystępującdo niniejszego postępowania, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone we wskazanejpowyżej Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegaćpostanowień tej Instrukcji.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacjapomiędzyZamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwemdedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji", dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiamiokreślonymi wrozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznychoraz środkówkomunikacji elektronicznej w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku wsprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się zWykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO"), informujemy, że:Administratorem Pana/-i danychosobowych jestpaństwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława tarnowskiego w Tarnobrzegu, email: uczelnia@puz.tarnobrzeg.pl , telefon: 15 822 90 15;W sprawach związanych z przetwarzaniemdanychosobowych, można kontaktować się za pośrednictwem adresu email:uczelnia@puz.tarnobrzeg.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora 39-400 Tarnobrzeg, Ul. Sienkiewicza 50;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wcelu związanym zprzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - dalej zwaną ustawą Pzp;Pani/Pana dane osobowebędą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres4 lat od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;obowiązek podania przez Panią/Pana danychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym wprzepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;w odniesieniu do Pani/Pana danych

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia lub wycofania oferty'' dostepnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostepnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Zp9/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

,,Dostawa wyposażenia pomieszczenia kontrolnego - system audio-video do monitorowania i nagrywania sesji symulacyjnych wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi oraz stanowiska komputerowego do MCSM w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu''
4.2.6.) Główny kod CPV: 32321200-1 - Urządzenia audiowizualne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
1) Cena C0 (łączna wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy) - waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru: C0= CMIN/CB *60 pktC0 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60%CMIN - najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu CB - zaproponowana cena oferty badanej
2) Okres gwarancji - waga 20%, gdzie punkty wyliczane są według poniższych zasad: okres gwarancji 2 lata (okres wymagany przez Zamawiającego) - 0 pkt. okres gwarancji 2,5 roku - 10 pkt.okres gwarancji 3 lata - 20 pkt.licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
3) Termin realizacji zamówienia - waga 20%, gdzie punkty wyliczane są według poniższych zasad:do 35 dni kalendarzowych - 0 pkt. (termin wymagany przez Zamawiającego)do 30 dni kalendarzowych. - 10 pkt.do 25 dni kalendarzowych - 20 pkt.licząc od dnia zawarcia umowy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ; 2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) formularz szczegółowej wyceny - załącznik nr 2A do SWZ;
2) opis przedmiotu zamówienia / specyfikacja techniczna - załącznik nr 1A do SWZ - Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa TAK w odpowiednim wierszu. Niespełnienie, któregokolwiek z parametrów, skutkować będzie odrzuceniem oferty;
3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ;
4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
1) Cena C0 (łączna wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy) - waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru: C0= CMIN/CB *60 pktC0 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60%CMIN - najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu CB - zaproponowana cena oferty badanej
2) Okres gwarancji - waga 20%, gdzie punkty wyliczane są według poniższych zasad: okres gwarancji 2 lata (okres wymagany przez Zamawiającego) - 0 pkt. okres gwarancji 2,5 roku - 10 pkt.okres gwarancji 3 lata - 20 pkt.licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
3) Termin realizacji zamówienia - waga 20%, gdzie punkty wyliczane są według poniższych zasad:do 35 dni kalendarzowych - 0 pkt. (termin wymagany przez Zamawiającego)do 30 dni kalendarzowych. - 10 pkt.do 25 dni kalendarzowych - 20 pkt.licząc od dnia zawarcia umowy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.