Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wydzieleni pomieszczenia łazienki

Przedmiot:

Wydzieleni pomieszczenia łazienki

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZGM Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach
Henryka Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski
tel. (74) 84 49 41 I, fax (74) 66 22 964
zgm@boguszow.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (74) 84 49 41 I
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wydzieleni pomieszczenia łazienki
w lokalu mieszkalnym nr 3
w budynku przy Ul. Zachodniej 7 w Boguszowie-Gorcac
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ogólnobudowlanych polegających na wykonaniu wydzjelenia
pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy Ul. Zachodniej 7 w Boguszowie-Gorcach,
zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2021r. o godz. 11;05 w siedzibie zamawiającego.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2021r. do godz. 11;00, w siedzibie zamawiającego,
ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce, Sekretariat, pok. nr 8

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania robót budowlanych: 2021

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. zapoznanie się z zakresem robót określonych w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót.
1. zalecane jest dokonanie oględzin miejsca robót celem uzyskania wszelkich informacji przydatnych
do przygotowania oferty, która zagwarantuje należyte wykonanie zadania i będzie zgodna
z warunkami technicznymi
2. ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
3. cena ofertowa jest wiążąca - ostateczna
3. Opis sposobu obliczenia cen:
Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia wraz z podaniem wyceny robót:
netto i brutto, (formularz oferty - załącznik nr 1):
1. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
1. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą 11 marca 2004r. o podatku od towarów
i usług,
2. W całkowitej cenie ofertowej, obejmującej całość zamówienia, mają być zawarte wszelkie koszty
i składniki związane z zamówieniem, które to koszty można było przewidzieć w terminie
opracowywania oferty do czasu jej złożenia, także te nie ujęte w przedmiarze robót.
3. Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót niezbędnych
do właściwego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli nie ujmie ich w ofercie, a których wykonanie
wykonawca mógł i powinien przewidzieć składając ofertę.
4. Parametry oferowanych materiałów muszą spełniać wymagania zawarte w projekcie budowlanym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki
do zapytania ofertowego. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów niż
proponowane w w/w załącznikach pod warunkiem, że są one równoważne / nie gorsze.
5. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w pozycjach przedmiaru, z wyjątkiem producentów
na zasadach jak w pkt. 6. Dopuszcza się dodanie do przedmiaru, robót niezbędnych do właściwego
wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie wykonawca może i powinien przewidzieć składając
ofertę. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w przedmiarze, propozycje zastosowania innych
materiałów lub rozwiązań, należy umieścić w oświadczeniu - załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
6. Ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.
7. Wymagania i informacje dotyczące zakresu robót opisane są przedmiarami robót,
8. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej PIN, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Termin i miejsce wykonania zamówieni
Miejsce wykonania: Boguszów-Gorce, ul. Zachodnia 7
5. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:
Zamawiający, tj. Gmina Miasto Boguszów-Gorce wybierze najkorzystniejszą dla siebie ofertę spośród
wszystkich prawidłowo sporządzonych i złożonych w terminie ofert.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a. formularz propozycji cenowej - zał. 1,
a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
b. szczegółowy kosztorys ofertowy,
c. oświadczenia- wg. zał. 2 i 3,
d. oświadczenie wg. zał. 4 o zgodności proponowanych materiałów,
e. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PUM
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
f. wykaz wykonanych robót wg zał. 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie w okresie
ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie: co najmniej jedną pracę związaną z wydzieleniem / wykonaniem
pomieszczenia łazienki lub we,
g. wykaz osób biorących udział w zamówieniu - zał. nr 6 w szczególności: kierownik budowy posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej
przedmiotowi zamówienia.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
3. Koperta powinna być zaadresowana na: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o. o. w Boguszowie-
Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący: "Oferta na wydzielenie pomieszczenia łazienki
w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Zachodniej 7 w Boguszowie-Gorcach
4. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku
stwierdzenia jej opóźnienia.
5. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona
przy wyborze.
Informacje dodatkowe
o Informacje dodatkowe można uzyskać w Dziale Technicznym ZGM sp. z o. o. w Boguszowie-Gorcach
tel.074/84-49-411 wew. 33
o W sytuacjach uzasadnionych zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów
z wykonawcami, jak również negocjacji.
o W przypadku zaproponowania materiałów gorszej jakości / o gorszych parametrach niż wymagane
w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót oferta zostanie odrzucona.
o W przypadku wprowadzenia do przedmiaru robót zmian mających niekorzystny wpływ na jakość
wykonania zamówienia zamawiający odrzuci ofertę
o Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
o Grażyna Bardzik - w sprawie stanu formalno - prawnego : tel.74/84-49-411 wew. 23
o Agnieszka Szczęsna tel.074/84-49-411 wew. 34 e-mail: aszczesna@boguszow.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.