Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i remont drewnianego budynku mieszkalnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa i remont drewnianego budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Przeworsk
ul. Bernardyńska 1a
37-200 Przeworsk
powiat: przeworski
16 648 73 97, faks 16 648 98 88
sekretariat@przeworsk.net.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483960
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przeworsk
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: 16 648 73 97, faks 1
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i remont drewnianego budynku mieszkalnego w m. Rozbórz
z przeznaczeniem na mieszkanie chronione - powtórzony
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Istniejący budynek mieszkalny figuruje w Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, budynek pochodzi z lat 20 XX wieku.
Budynek jest obiektem parterowym wolnostojącym o bryle zwartej z gankiem na ścianie frontowej z dachem dwuspadowym.
Projektowana przebudowa budynku spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higieniczno- sanitarnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasami i drganiami.
Istniejący budynek mieszkalny przeznaczony do przebudowy na mieszkanie chronione.
Główny układ konstrukcyjny budynku został zachowany.
Główne wejście do budynku odbywa się od strony elewacji frontowej poprzez istniejący ganek do korytarza.
W budynku zaprojektowana została nowa łazienka i kuchnia z dostępem do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej. Obiekt posiadał będzie jeden pokój.
Poziom posadzki parteru pozostanie na istniejącym poziomie 0,00= 203,45m.n.p.m.
Budynek jest zaopatrzony w wodę zimną oraz ciepłą dla potrzeb użytkowników. Powstające w budynku ścieki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej na działce Inwestora. Gaz z doziemnej instalacji gazowej. Odprowadzenie wód opadowych na teren działki i Inwestora. Budynek jest zaopatrzony w energię elektryczną.
Podstawowe parametry budynku:
przed przebudową po przebudowie
Długość - 7,71m - 7,71m
Szerokość - 7,48m - 7,48m
Powierzchna zabudowy - 49,99m2 - 49,99m2
Kubatura - 133,83m3 - 150,40m3
Liczba kondygnacji : 1
Projektowana wysokość pomieszczeń w parterze: 2,5m.
Uwaga:
Zaleca się, aby Wykonawcy zapoznali się z terenem budowy i jego otoczeniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanej w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uprzątnie pomieszczenia budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ, dokumentacja techniczna i przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5 do SWZ

CPV: 45000000-7, 45111100-9, 45111200-0, 45261100-5, 45261210-9, 45262300-4, 45262310-7, 45262520-2, 45310000-3, 45321000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00115086, ROIX.271.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ w rozdziale XI i XV
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. RODO zawarte są w SWZ rozdział XXIV

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483960
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 10:00
Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk pod nazwą niniejszego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ROIX.271.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Istniejący budynek mieszkalny figuruje w Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, budynek pochodzi z lat 20 XX wieku.
Budynek jest obiektem parterowym wolnostojącym o bryle zwartej z gankiem na ścianie frontowej z dachem dwuspadowym.
Projektowana przebudowa budynku spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higieniczno- sanitarnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasami i drganiami.
Istniejący budynek mieszkalny przeznaczony do przebudowy na mieszkanie chronione.
Główny układ konstrukcyjny budynku został zachowany.
Główne wejście do budynku odbywa się od strony elewacji frontowej poprzez istniejący ganek do korytarza.
W budynku zaprojektowana została nowa łazienka i kuchnia z dostępem do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej. Obiekt posiadał będzie jeden pokój.
Poziom posadzki parteru pozostanie na istniejącym poziomie 0,00= 203,45m.n.p.m.
Budynek jest zaopatrzony w wodę zimną oraz ciepłą dla potrzeb użytkowników. Powstające w budynku ścieki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej na działce Inwestora. Gaz z doziemnej instalacji gazowej. Odprowadzenie wód opadowych na teren działki i Inwestora. Budynek jest zaopatrzony w energię elektryczną.
Podstawowe parametry budynku:
przed przebudową po przebudowie
Długość - 7,71m - 7,71m
Szerokość - 7,48m - 7,48m
Powierzchna zabudowy - 49,99m2 - 49,99m2
Kubatura - 133,83m3 - 150,40m3
Liczba kondygnacji : 1
Projektowana wysokość pomieszczeń w parterze: 2,5m.
Uwaga:
Zaleca się, aby Wykonawcy zapoznali się z terenem budowy i jego otoczeniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanej w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uprzątnie pomieszczenia budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ, dokumentacja techniczna i przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ rozdział XVIII
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niniejszą niż cena przedstawiona w ofercie, ważne przez cały okres zamówienia. Zamawiający zaakceptuje posiadany przez Wykonawcę dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie zawarta na okres roczny i będzie odnawialny z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże że: wykonał w sposób należyty i zgodnie z przepisami okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zamówienia polegające na: Budowie, przebudowie budynku kubaturowego na kwotę co najmniej: 300 000,00zł /trzysta tysięcy złotych brutto/. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane doświadczenie
w zakresie wykonawstwa musi wykazać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców.. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wartości podane będą w walutach obcych, przeliczone zostaną na złotówki wg średniego kursu walut NBP z dnia wszczęcia postępowania.
b) Zdolność zawodowa: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże że: - dysponuje osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz kierownika robót, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie instalacji: sanitarnych, elektrycznych.
Zgodnie z SWZ - rozdział V
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zgodnie z SWZ - rozdział X.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niniejszą niż cena przedstawiona w ofercie.
Zgodnie z SWZ - rozdział X.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Szczegółowe wymagania dot. wadium określone zostały w SWZ rozdział XIII.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ rozdział VIII
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ rozdział XVIII
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.