Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa mostu

Przedmiot:

Budowa mostu

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
+48683280300, faks +48683280332
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48683280300, faks +
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański
Krótki opis przedmiotu zamówienia

) Przedmiotem zamówienia są:
ROBOTY DROGOWE:
- wymagania ogólne
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- odwodnienie korpusu drogowego
- podbudowy
- podbudowy z gruntów stabilizowanych spoiwami
- podbudowy z betonu
- podbudowy z betonu asfaltowego
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- elementy ulic
- inne roboty

ROBOTY MOSTOWE:
- fundamentowanie
- stal zbrojeniowa
- beton
- izolacje i nawierzchnie
- odwodnienie
- łożyska
- dylatacje
- elementy zabezpieczające
- inne roboty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

CPV: 45200000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00115094, ZDW-ZG-WZA-3318-19/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w: a) Instrukcji
korzystania
zminiPortalupodadresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf,
b)Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO -
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg
Wojewódzkich Al. Niepodległości 32 ,65-042 Zielona Góra . Pozostałe informacje znajdują się w SWZ w
rozdziale VI

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836, 1572).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011 z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3318-19/2021 na :Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 19.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3318-19/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

) Przedmiotem zamówienia są:
ROBOTY DROGOWE:
- wymagania ogólne
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- odwodnienie korpusu drogowego
- podbudowy
- podbudowy z gruntów stabilizowanych spoiwami
- podbudowy z betonu
- podbudowy z betonu asfaltowego
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- elementy ulic
- inne roboty

ROBOTY MOSTOWE:
- fundamentowanie
- stal zbrojeniowa
- beton
- izolacje i nawierzchnie
- odwodnienie
- łożyska
- dylatacje
- elementy zabezpieczające
- inne roboty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny. 2.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
- dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej zamawiający wymaga:
1) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na
sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł- dot. zdolności technicznej lub zawodowej; W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności,, tj.: 1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, tj.:* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu inżynierskiego (z wyłączeniem kładek dla pieszych) klasy obciążenia A lub I o rozpiętości teoretycznej pojedynczego przęsła min. 20 mb i długości całkowitej obiektu min. 50 m
oraz
co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie drogi klasy ,,Z" lub wyżej o długości min. 500m.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek można spełniać łącznie, tj. jeden podmiot wykaże się realizacją budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu inżynierskiego a drugi realizacją budowy lub rozbudowy drogi.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj
- KIEROWNIKA BUDOWY , posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostów, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik budowy/robot mostowych na obiektach mostowych.
W swoim doświadczeniu zawodowym kierownik budowy musi wykazać się pełnieniem funkcji kierownika budowy/ robót mostowych na co najmniej 2 zadaniach polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu mostowego (z wyłączeniem kładek dla pieszych) ) o długości całkowitej co najmniej 50 mb oraz rozpiętości teoretycznej pojedynczego przęsła min. 20 m.
- KIEROWNIKA ROBÓT DROGOWYCH , posiadającego uprawnienia do kierowania robotami drogowymi, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
Kierownik robót drogowych winien wykazać się pełnieniem funkcji kierownika budowy/ robót na co najmniej 2 zadaniach polegających na budowie lub rozbudowie drogi klasy ,,Z" lub wyżej o długości min. 500m .
- KIEROWNIKA ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
- KIEROWNIKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
- KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w tym zakresie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potw. spełniania przez wyk. warunków udziału w postępowaniu dot. sytuacjiekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokum.:1.1. dokumentów potwierdzających, że wyk. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
w pkt 15.1.c)1) Instrukcji SWZ 2. W celu potw. spełniania przez wyk. warunków udziału w postępowaniudot. zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dok.: 2.1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działaln.
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz zał. dowodów określających czy te roboty bud. zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty bud. zostały wykonane, a jeżeli wyk. z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok.-inne odpowiednie dok.;2.2. wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publ., w szczeg. odpowiedzialnych zakierowanie robotami bud., wraz z inf. na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zam. publ., a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz inf. o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta winna zawierać:1) wypełniony formularz oferty2) wypełniony f. cenowy3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia;5) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -wzory ośw. stanowią Zał.nr 1 i 1a
do SWZ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenieo niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców, natomiastoświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa Wykonawca w zakresie wjakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wyk. polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z ośw., o którym mowa w pkt16. ppkt 1.1 SWZ, przedstawia także ośw. podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępow., w zakresie, w jakim wyk. powołuje się na jego zasoby. Wyk., który polega nazdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zam. lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wyk. realizując zam., będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobow. stanowi
zał. nr 2 do form. oferty SWZ. Wyk., który zamierza powierzyć wyk. cz. zam. podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza inf. o podwyk. w ośw., o którym mowa w pkt 16. ppkt 1.1 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836, 1572).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011 z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3318-19/2021 na :Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 19.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania znajdują się w SWZ w rozdziale I
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Informacje znajdują się w SWZ w rozdziale V.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny. 2.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.