Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń na przedszkole

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń na przedszkole

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
pl. św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk
powiat: elbląski
552482001, faks 552483180
paslek@paslek.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pasłęk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 552482001, faks 5524
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1
w Pasłęku - drugie postępowanie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane . Inwestycja realizowana będzie na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przy Ul. Jagiełły 30 na działce nr 100 obręb 01 miasto Pasłęk i dotyczy robót budowlanych związanych z przebudową istniejących pomieszczeń
magazynu i siłowni w celu utworzenia dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych.
W celu adaptacji pomieszczeń na oddziały przedszkolne wraz z sanitariatami należy
przeprowadzić następujące prace:
1) przebudować stolarkę okienną i drzwiową, dostosowując do nowego układu
pomieszczeń,
2) dokonać rozbiórki ścian działowych i posadzek,
3) wybudować nowe ścianki działowe wewnętrzne oraz posadzki wraz z ociepleniem
podłóg,
4) przebudować wszystkie instalacje wewnętrzne tj: elektryczną, wodociągową- ciepłej
i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji p.poż.- hydranty, wentylacji
mechanicznej, sygnalizacji oraz monitoringu,
5) wykonać montaż sufitów podwieszanych wraz z malowaniem pomieszczeń,
6) wykonać okładziny ścienne,
7) montaż osprzętu dla wszystkich przebudowanych instalacji,
8) wykonać schody zewnętrzne przy wejściach do oddziałów,
9) wykonać odcinek zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
10)wykonać odtworzenia (po robotach sanitarnych) chodników, stanowiących dojście do
budynku od strony boiska sportowego,,
Ponadto w ramach zadania należy wykonać remont istniejącego pomieszczenia świetlicy w
budynku szkoły z przeznaczeniem na siłownię, a mianowicie:
1) wymiana drzwi wejściowych,
2) wymiana podłóg,
3) malowanie ścian,
4) zabudowa przewodów,
5) odnowienie parapetów,
6) montaż urządzeń (przeniesionych z siłowni) i drabinek,
7) zamontowanie nowych luster, wymiana opraw oświetleniowych
Prace zostają podzielone na etapy:
1) Etap I - Wszystkie prace związane z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne, budowa schodów zewnętrznych oraz przebudowa istniejących chodników. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przebudowanych pomieszczeń na oddziały przedszkolne do dnia 30 września 2021r. W związku z tym prace należy prowadzić z uwzględnieniem terminów niezbędnych do uzyskania opinii KM PSP w Elblągu i PPIS w Elblągu oraz stosownej decyzji PINB w Elblągu.
2) Etap II - Prace związane z remontem pomieszczenia w budynku szkoły na siłownię oraz prace zewnętrzne związane z odtworzeniem nawierzchni po pracach sanitarnych należy zakończyć do dnia 30 października 2021 r..

CPV: 45000000-7, 45262500-6, 45310000-3, 45331100-7, 45332200-5, 45332300-6, 45410000-4, 45421000-4, 45431000-7, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00115428, BGK.271.14.2021.ŁZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.paslek.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w:
Instrukcja obsługi systemu PZP przeznaczona dla Wykonawcy v.2.2.pdf,Instrukcja zakładania konta na Platformie Zamówień Publicznych.pdf, Regulamin korzystania z platformy ZETO PZP.pdf oraz "Podpis Elektroniczny" - na stronie zamowienia.paslek.pl/#/help
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Urząd Miejski w Pasłęku Ul. Plac Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk; 2) w sprawach związanych z
Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za
pomocą poczty tradycyjnej na adres Ul. Plac Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk, pocztą elektroniczną na
adres e-mail paslek@paslek.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp; 5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp; 7) w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Posiada Pan/Pani: a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. c) na podstawie art. 18 RODO
prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
e) przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na
Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 08:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.paslek.pl/ aktywne postępowanie Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku - drugie postępowanie

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.14.2021.ŁZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane . Inwestycja realizowana będzie na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przy ul. Jagiełły 30 na działce nr 100 obręb 01 miasto Pasłęk i dotyczy robót budowlanych związanych z przebudową istniejących pomieszczeń
magazynu i siłowni w celu utworzenia dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych.
W celu adaptacji pomieszczeń na oddziały przedszkolne wraz z sanitariatami należy
przeprowadzić następujące prace:
1) przebudować stolarkę okienną i drzwiową, dostosowując do nowego układu
pomieszczeń,
2) dokonać rozbiórki ścian działowych i posadzek,
3) wybudować nowe ścianki działowe wewnętrzne oraz posadzki wraz z ociepleniem
podłóg,
4) przebudować wszystkie instalacje wewnętrzne tj: elektryczną, wodociągową- ciepłej
i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji p.poż.- hydranty, wentylacji
mechanicznej, sygnalizacji oraz monitoringu,
5) wykonać montaż sufitów podwieszanych wraz z malowaniem pomieszczeń,
6) wykonać okładziny ścienne,
7) montaż osprzętu dla wszystkich przebudowanych instalacji,
8) wykonać schody zewnętrzne przy wejściach do oddziałów,
9) wykonać odcinek zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
10)wykonać odtworzenia (po robotach sanitarnych) chodników, stanowiących dojście do
budynku od strony boiska sportowego,,
Ponadto w ramach zadania należy wykonać remont istniejącego pomieszczenia świetlicy w
budynku szkoły z przeznaczeniem na siłownię, a mianowicie:
1) wymiana drzwi wejściowych,
2) wymiana podłóg,
3) malowanie ścian,
4) zabudowa przewodów,
5) odnowienie parapetów,
6) montaż urządzeń (przeniesionych z siłowni) i drabinek,
7) zamontowanie nowych luster, wymiana opraw oświetleniowych
Prace zostają podzielone na etapy:
1) Etap I - Wszystkie prace związane z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne, budowa schodów zewnętrznych oraz przebudowa istniejących chodników. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przebudowanych pomieszczeń na oddziały przedszkolne do dnia 30 września 2021r. W związku z tym prace należy prowadzić z uwzględnieniem terminów niezbędnych do uzyskania opinii KM PSP w Elblągu i PPIS w Elblągu oraz stosownej decyzji PINB w Elblągu.
2) Etap II - Prace związane z remontem pomieszczenia w budynku szkoły na siłownię oraz prace zewnętrzne związane z odtworzeniem nawierzchni po pracach sanitarnych należy zakończyć do dnia 30 października 2021 r..
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny. Zgodnie
z art. 246 ust. 2 wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów
składających się na przedmiot zamówienia dotyczące robót oraz użytych materiałów
(branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, oraz elektrycznej) - szczegółowo
określono w projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych stanowiących dodatki do SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań;
2) w zakresie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej; - Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę zdolności kredytowej lub środków finansowych w wysokości co najmniej 50 000,00 zł. w tym celu wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi o powierzchni użytkowej min. 100 m2 o wartości min. 100 000,00 zł. (brutto), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenie bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu zamówienia: kierownika budowy, który winien posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, oraz kierowników robót branżowych tj. elektrycznych i sanitarnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w § VIII ust. 1 i 2 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w § VIII ust. 1 i 2 SWZ.
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, określonej w § VIII ust. 2 pkt 3.
3) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, w zakresie zgodnym z § VIII ust. 2 pkt 4 lit a SWZ.
4) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z § VIII ust. 2 pkt 4 lit b SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z SWZ - nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1. stawki podatku od towarów i usług,
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym, wynagrodzeniu za pracę,
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących terminu realizacji zamówienia w przypadku:
1. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac z obawy na możliwość uszkodzenia obiektu,
2. zmiany technologii realizacji robót, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym terminie jest niemożliwa,
- Wykonawca bezzwłocznie zawiadomi Przedstawiciela Zamawiającego w celu określenia wpływu ww. sytuacji na realizację zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny. Zgodnie
z art. 246 ust. 2 wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów
składających się na przedmiot zamówienia dotyczące robót oraz użytych materiałów
(branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, oraz elektrycznej) - szczegółowo
określono w projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych stanowiących dodatki do SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.