Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
502z dziś
5039z ostatnich 7 dni
19232z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dawnego kościoła protestanckiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont dawnego kościoła protestanckiego

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
powiat: świebodziński
683419212
sekretariat@skape.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Skąpe
Wadium: 1 800,00 zł
Nr telefonu: 683419212
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dawnego kościoła protestanckiego w m. Radoszyn - II przetarg
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie pn. ,,Remont dawnego kościoła protestanckiego w m. Radoszyn", w części dotyczącej remontu dachu. Budynek zlokalizowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/1, obręb 0011 Radoszyn i wpisany jest do rejestru zabytków, prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod numerem L-609/A.
1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót zatwierdzone decyzją Starosty Świebodzińskiego nr 180/2020 z dnia 29.06.2020 r. które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
1.3. Ponadto roboty należy wykonać zgodnie z warunkami konserwatora zabytków określonymi w decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.9.2021 [mSką] z dnia 24.05.2021 r.
1.4. Zakres robót w niniejszym postępowaniu przewiduje przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich niezbędnych z uwagi na zagrożenie zniszczeniem i istotnym uszkodzeniem budynku, polegających m.in. na:
a) zabezpieczeniu budowli przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych poprzez przełożenie istniejącej dachówki wraz z uzupełnieniem ubytków,
b) wymianie i/lub uzupełnieniu uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej,
c) uzupełnieniu ubytków w ścianach,
d) uzupełnieniu brakującego słupa,
e) usunięcia z murów i dachu samosiewów drzew i krzewów.
1.5. Postępowanie nie obejmuje wykonania części projektu dotyczącego:
a) zabezpieczenia stolarki drzwiowej i okiennej,
b) wykonaniu nowego zadaszenia nad zakrystią.
1.6. W przypadku używania materiałów nie pochodzących z rozbiórki remontowanego kościoła lub innego obiektu historycznego Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiałów (również pochodzących z rozbiórki innych obiektów historycznych) wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Stosowane podczas realizacji robót materiały i urządzenia muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz muszą być zgodne z zaleceniami i wytycznymi konserwatora zabytków.
1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych oraz parametrów planowanych do zamontowania urządzeń. Użycie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów i urządzeń.
1.8. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z następujących źródeł:
a) środki budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) środki budżetu Województwa Lubuskiego.

CPV: 45260000-7, 45000000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45261211-6, 45262500-6

Dokument nr: 2021/BZP 00115172, BZP.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.skape.pl/dokumenty_rodzaj-10-przetargi.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, Skrytka ePUAP: /skape/skrytka_ESP
c) poczta elektroniczna: sekretariat@skape.pl.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty za pomocą poczty elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, Skrytka ePUAP: /skape/skrytka_ESP
c) poczta elektroniczna: sekretariat@skape.pl.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty za pomocą poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
1. ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
2. ,,Formularz do komunikacji".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal: miniPortal (uzp.gov.pl) oraz w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Rekomendowany format danych: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .zip.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt. 9, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Pełna informacja opisana jest w SWZ w pkt III.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, urzad@skape.pl, tel. 683419212.
b) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora listownie na adres Administratora, na adres e-mail: iod@skape.pl lub tel. 683419213.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy;
d) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej PZP);
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania na podstawie art. 18, art. 74 PZP,
f) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami; po upływie wskazanych powyżej terminów dokumenty zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
h) Informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
j) podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy PZP, a w przypadku, złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego; niepodanie danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem;
k) w trakcie przetwarzania danych żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą budowane żadne profile.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 09:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie pn. ,,Remont dawnego kościoła protestanckiego w m. Radoszyn", w części dotyczącej remontu dachu. Budynek zlokalizowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/1, obręb 0011 Radoszyn i wpisany jest do rejestru zabytków, prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod numerem L-609/A.
1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót zatwierdzone decyzją Starosty Świebodzińskiego nr 180/2020 z dnia 29.06.2020 r. które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
1.3. Ponadto roboty należy wykonać zgodnie z warunkami konserwatora zabytków określonymi w decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.9.2021 [mSką] z dnia 24.05.2021 r.
1.4. Zakres robót w niniejszym postępowaniu przewiduje przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich niezbędnych z uwagi na zagrożenie zniszczeniem i istotnym uszkodzeniem budynku, polegających m.in. na:
a) zabezpieczeniu budowli przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych poprzez przełożenie istniejącej dachówki wraz z uzupełnieniem ubytków,
b) wymianie i/lub uzupełnieniu uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej,
c) uzupełnieniu ubytków w ścianach,
d) uzupełnieniu brakującego słupa,
e) usunięcia z murów i dachu samosiewów drzew i krzewów.
1.5. Postępowanie nie obejmuje wykonania części projektu dotyczącego:
a) zabezpieczenia stolarki drzwiowej i okiennej,
b) wykonaniu nowego zadaszenia nad zakrystią.
1.6. W przypadku używania materiałów nie pochodzących z rozbiórki remontowanego kościoła lub innego obiektu historycznego Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiałów (również pochodzących z rozbiórki innych obiektów historycznych) wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Stosowane podczas realizacji robót materiały i urządzenia muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz muszą być zgodne z zaleceniami i wytycznymi konserwatora zabytków.
1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych oraz parametrów planowanych do zamontowania urządzeń. Użycie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów i urządzeń.
1.8. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z następujących źródeł:
a) środki budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) środki budżetu Województwa Lubuskiego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 100,00 pkt.
2. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu nowego, lub remoncie, przebudowie starego dachu o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 100 000,00 zł.
b) osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym:
a) kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego minimum 7 letnie doświadczenie w kierowaniu budową oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), tj. osoba, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
b) osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).
Powyższe kwalifikacje mogą być również wykazane łącznie przez jedną osobę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (elektronicznie):
1) Uproszczony kosztorys ofertowy;
2) Oświadczenie, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - załącznik nr 2 do SWZ;
3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt VI, ppkt 10.2. i 10.4. SWZ;
4) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt X ppkt 2.3. SWZ,
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt X ppkt 2.5. SWZ;
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy;
6) Dokument wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt XVI ppkt 4 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym spółka cywilna):
1.1. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa wraz z ofertą, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.4. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 1.3. dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający - niezależnie od postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa normujących dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
1) terminów realizacji zadania - zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku:
a) wystąpienia w trakcie wykonywania robót niekorzystnych warunków atmosferycznych, które w znaczny sposób opóźniłyby zakończenie robót,
b) wstrzymania robót lub przerw w pracach, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
c) wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
d) wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa,
e) konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy,
f) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami, urządzeniami, fragmentami budowli lub innymi przeszkodami, nie ujętymi w dokumentacji projektowej, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami lub sztuką budowlaną,
g) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych przedmiotem umowy,
h) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
i) zaistnienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
j) zaistnienia innych sytuacji wyjątkowych, wpływających na przedłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy, np. spowodowanych wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, wystąpienia pandemii oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) zmian w sposobie spełnienia świadczenia, w przypadku:
a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej,
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
3) zmiany kierownika budowy - zmiana kierownika budowy następować może na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego; osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w specyfikacji warunków zamówienia,
4) zmian wynagrodzenia:
a) ze względu na zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach będących następstwem konieczności usunięcia wad projektu lub wprowadzenia zmian w projekcie,
b) w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej,
c) w przypadku wykonania większego zakresu robót niż określony w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej,
5) zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,

Reszta zmian i ich zakres opisana jest w SWZ w pkt. XVIII.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 100,00 pkt.
2. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-28

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.