Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Supraśl
J. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl
powiat: białostocki
um@suprasl.pl
https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: podlaskie
Miasto: Supraśl
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce
Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej rewaloryzacji Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce w dwóch lokalizacjach położonych w odl. ok. 200 m.b. między sobą, w rejonie ulicy Rozmarynowej w Grabówce. Miejsca upamiętnienia przewidziano do kompleksowej rewaloryzacji i remontu. Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.: remont istniejącego ogrodzenia, grobów, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę pomnika, obiektów małej architektury, linii elektroenergetycznej nn. oświetlenia terenu, monitoringu oraz wykonanie częściowego utwardzenia terenu w Miejscu Pamięci Narodowej w Grabówce. Prace przewidziano na cz. dz. nr geod.116/6 i 116/5 (cmentarz ,,duży") oraz 115/5 ( cmentarz ,,mały") - na dwóch cmentarzach upamiętniających masowe egzekucje hitlerowskie z lat 1941-1944.

3. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przewiduje wykonanie w Miejscu Pamięci Narodowej w Grabówce:
1) robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego ogrodzenia, grobów, ciągu pieszo-rowerowego, budowa pomnika, obiektów małej architektury, linii elektroenergetycznej nn. oświetlenia terenu oraz wykonanie częściowego utwardzenia terenu w Miejscu Pamięci Narodowej w Grabówce na cz. dz. nr 116/6, 116/5 położonych w miejscowości Grabówka, gm. Supraśl.
2) robót budowlanych polegających na remoncie istniejących ogrodzeń i grobów, budowa ściany oporowej, obiektów małej architektury oraz wykonanie częściowego utwardzenia terenu w Miejscu Pamięci Narodowej w Grabówce na cz. dz. nr 115/5 położonej w miejscowości Grabówka, gm. Supraśl.
3) Treść napisu na tablicach należy w trakcie prowadzenia robót uzgodnić z IPN.

4. Działki nr 116/6, 116/5 położone Grabówce, gm. Supraśl.
Obszar objęty projektowaną inwestycją to Miejsce Pamięci Narodowej poświęcone ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich z lat 1941-1944, położone w Grabówce na cz. dz. nr 116/5, 116/6. Na terenie zlokalizowany jest cmentarz wraz z udostępnieniem komunikacyjnym (ciąg pieszo - rowerowy) - utwardzeniem z prefabrykatów betonowych. Teren cmentarza ogrodzony jest prefabrykowanym, betonowym ogrodzeniem h=1,20m oraz wyznaczone są ciągi piesze z kostki betonowej, zlokalizowanych jest tutaj 9 zbiorowych grobów. W środkowej części działki zlokalizowany jest nagrobek granitowy. Ściana przed pomnikiem powinna zostać ,,postrzelona" ok. 7.000 pociskami.
Projekt przewiduje remont istniejących ogrodzeń i grobów, ciągu pieszo-rowerowego, budowę pomnika, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojak na rowery), linii elektroenergetycznej nn. oświetlenia terenu oraz częściowe utwardzenie terenu, gospodarkę istniejącym drzewostanem/ pielęgnację istniejących drzew/ oraz zagospodarowanie w zieleń projektowaną.

Zestawienie powierzchni/ dane metryczne:
o pow. utwardzona - 1263,00 m2
o projektowana naw. z płyt betonowych - 646,00 m2
o remontowana naw. z płyt betonowych - 712,00 m2
o pow. biologicznie czynna - 2235,00m2
o istniejąca pow. utwardzona do rozbiórki - 56,40m2

5. Działka nr 115/5 położona Grabówce, gm. Supraśl.
Obszar objęty projektowaną inwestycją to Miejsce Pamięci Narodowej poświęcone ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich z lat 1941-1944, położone w Grabówce na cz. dz. nr 115/5. Na terenie zlokalizowane są 2 cmentarze. Na pierwszym, mniejszym cmentarzu zlokalizowanym w południowej części działki, znajduję się 1 zbiorowy grób wyznaczony krawężnikami drogowymi z licznymi krzyżami oraz tablicami nagrobnymi z nazwiskami ofiar. Teren jest ogrodzony prefabrykowanym, betonowym ogrodzeniem h=1,20m. W północnej części działki zlokalizowany jest drugi cmentarz, na którym znajdują się 4 zbiorowe groby, wyznaczone krawężnikami drogowymi. Teren cmentarza ogrodzony jest prefabrykowanym, betonowym ogrodzeniem h=1,20m oraz wyznaczone są ciągi piesze z kostki betonowej. Teren nie jest oświetlony. Przez południową część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Projekt przewiduje remont istniejących ogrodzeń i grobów, budowę ściany oporowej, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojak na rowery), częściowe utwardzenie terenu, gospodarkę istniejącym drzewostanem /pielęgnację istniejących drzew/ oraz zagospodarowanie w zieleń projektowaną. Ogrodzenie cmentarza mniejszego zlokalizowanego w południowej części działki od strony wschodniej i południowej zostanie wykonane jako ściana oporowa.

Zestawienie powierzchni/ dane metryczne:
o pow. utwardzona - 881,00 m2
o naw. z płyt betonowych - 538,00 m2
o naw. z płyt betonowych ażurowych - 347,00 m2
o pow. biologicznie czynna - 1765,50m2

Ściana oporowa:
o długość - 11,40m; 19,16m
o szerokość - 25-75cm
o wysokość - 1,50-3,80m

Szczegółowy opis w zakresie wskazanych prac znajduje się w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

CPV: 45112714-3, 45112710-5, 45215400-1

Dokument nr: 2021/BZP 00115565, ZP.271.1.20.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: ;
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Supraśla z siedzibą 16-030 Supraśl, Ul. Piłsudskiego 58, w imieniu którego działania realizuje Urząd Miejski w Supraślu z siedzibą 16-030 Supraśl, Ul. Piłsudskiego 58;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@suprasl.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 11:00
Miejsce składania ofert: https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.20.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej rewaloryzacji Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce w dwóch lokalizacjach położonych w odl. ok. 200 m.b. między sobą, w rejonie ulicy Rozmarynowej w Grabówce. Miejsca upamiętnienia przewidziano do kompleksowej rewaloryzacji i remontu. Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.: remont istniejącego ogrodzenia, grobów, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę pomnika, obiektów małej architektury, linii elektroenergetycznej nn. oświetlenia terenu, monitoringu oraz wykonanie częściowego utwardzenia terenu w Miejscu Pamięci Narodowej w Grabówce. Prace przewidziano na cz. dz. nr geod.116/6 i 116/5 (cmentarz ,,duży") oraz 115/5 ( cmentarz ,,mały") - na dwóch cmentarzach upamiętniających masowe egzekucje hitlerowskie z lat 1941-1944.

3. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przewiduje wykonanie w Miejscu Pamięci Narodowej w Grabówce:
1) robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego ogrodzenia, grobów, ciągu pieszo-rowerowego, budowa pomnika, obiektów małej architektury, linii elektroenergetycznej nn. oświetlenia terenu oraz wykonanie częściowego utwardzenia terenu w Miejscu Pamięci Narodowej w Grabówce na cz. dz. nr 116/6, 116/5 położonych w miejscowości Grabówka, gm. Supraśl.
2) robót budowlanych polegających na remoncie istniejących ogrodzeń i grobów, budowa ściany oporowej, obiektów małej architektury oraz wykonanie częściowego utwardzenia terenu w Miejscu Pamięci Narodowej w Grabówce na cz. dz. nr 115/5 położonej w miejscowości Grabówka, gm. Supraśl.
3) Treść napisu na tablicach należy w trakcie prowadzenia robót uzgodnić z IPN.

4. Działki nr 116/6, 116/5 położone Grabówce, gm. Supraśl.
Obszar objęty projektowaną inwestycją to Miejsce Pamięci Narodowej poświęcone ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich z lat 1941-1944, położone w Grabówce na cz. dz. nr 116/5, 116/6. Na terenie zlokalizowany jest cmentarz wraz z udostępnieniem komunikacyjnym (ciąg pieszo - rowerowy) - utwardzeniem z prefabrykatów betonowych. Teren cmentarza ogrodzony jest prefabrykowanym, betonowym ogrodzeniem h=1,20m oraz wyznaczone są ciągi piesze z kostki betonowej, zlokalizowanych jest tutaj 9 zbiorowych grobów. W środkowej części działki zlokalizowany jest nagrobek granitowy. Ściana przed pomnikiem powinna zostać ,,postrzelona" ok. 7.000 pociskami.
Projekt przewiduje remont istniejących ogrodzeń i grobów, ciągu pieszo-rowerowego, budowę pomnika, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojak na rowery), linii elektroenergetycznej nn. oświetlenia terenu oraz częściowe utwardzenie terenu, gospodarkę istniejącym drzewostanem/ pielęgnację istniejących drzew/ oraz zagospodarowanie w zieleń projektowaną.

Zestawienie powierzchni/ dane metryczne:
o pow. utwardzona - 1263,00 m2
o projektowana naw. z płyt betonowych - 646,00 m2
o remontowana naw. z płyt betonowych - 712,00 m2
o pow. biologicznie czynna - 2235,00m2
o istniejąca pow. utwardzona do rozbiórki - 56,40m2

5. Działka nr 115/5 położona Grabówce, gm. Supraśl.
Obszar objęty projektowaną inwestycją to Miejsce Pamięci Narodowej poświęcone ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich z lat 1941-1944, położone w Grabówce na cz. dz. nr 115/5. Na terenie zlokalizowane są 2 cmentarze. Na pierwszym, mniejszym cmentarzu zlokalizowanym w południowej części działki, znajduję się 1 zbiorowy grób wyznaczony krawężnikami drogowymi z licznymi krzyżami oraz tablicami nagrobnymi z nazwiskami ofiar. Teren jest ogrodzony prefabrykowanym, betonowym ogrodzeniem h=1,20m. W północnej części działki zlokalizowany jest drugi cmentarz, na którym znajdują się 4 zbiorowe groby, wyznaczone krawężnikami drogowymi. Teren cmentarza ogrodzony jest prefabrykowanym, betonowym ogrodzeniem h=1,20m oraz wyznaczone są ciągi piesze z kostki betonowej. Teren nie jest oświetlony. Przez południową część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Projekt przewiduje remont istniejących ogrodzeń i grobów, budowę ściany oporowej, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojak na rowery), częściowe utwardzenie terenu, gospodarkę istniejącym drzewostanem /pielęgnację istniejących drzew/ oraz zagospodarowanie w zieleń projektowaną. Ogrodzenie cmentarza mniejszego zlokalizowanego w południowej części działki od strony wschodniej i południowej zostanie wykonane jako ściana oporowa.

Zestawienie powierzchni/ dane metryczne:
o pow. utwardzona - 881,00 m2
o naw. z płyt betonowych - 538,00 m2
o naw. z płyt betonowych ażurowych - 347,00 m2
o pow. biologicznie czynna - 1765,50m2

Ściana oporowa:
o długość - 11,40m; 19,16m
o szerokość - 25-75cm
o wysokość - 1,50-3,80m

Szczegółowy opis w zakresie wskazanych prac znajduje się w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112714-3 - Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45215400-1 - Roboty na cmentarzach
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, tj. Zamawiający przewiduje zlecenie wykonania ok. 200 m.b. kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi zlokalizowanej w drodze łączącej oba cmentarze. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach opisach w niniejszym postępowaniu.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał co najmniej 2 zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości robót budowlanych min. 1 000 000 zł każde, polegające na budowie lub przebudowie:
o zagospodarowania terenu (np. bulwary, parki miejskie, tereny rekreacyjne) z elementami zieleni, z chodnikami lub/i drogami lub/i ciągami pieszymi, lub/i ścieżkami rowerowymi oraz małą architekturą i z infrastrukturą elektroenergetyczną

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami do kierowania robotami budowlanymi posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, niezbędne do wykonania zamówienia.
Wymaga się dysponowania:
- co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
lub/i
- co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
oraz
- co najmniej jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
5) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SIWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.