Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
5212z ostatnich 7 dni
20287z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Szkolnego Parku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa Szkolnego Parku

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 W ŁODZI
Rojna 58c
91-134 Łódź
powiat: Łódź
kontakt@sp71.elodz.edu.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Szkolnego Parku przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest: Budowa Szkolnego Parku przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi zgodnie z ,,Formularzem Oferty", stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie nie jest podzielone na pakiety.
2. Z opisu przedmiotu zamówienia wyłączona:
a) Plac zabaw i mini boisko - pkt 6.1.1
b) strefa rekreacji - pkt 6.1.2
c) boisko do mini piłki nożnej - 6.2
d) plac zabaw - 6.3
e) elementy wyposażenia mini boiska - 7
f) elementy wyposażenia placu zabaw - 8
3. Z przedmiaru wyłączamy:
a) Nawierzchnia z kostki przy mini boisku i placu zabaw - 2.1
b) Nawierzchnia mini boiska i placu zabaw - 2.2
c) Wyposażenie placu zabaw i mini boiska - 3
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:
a) opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 4 do SWZ,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do SWZ,
c) przedmiar robót - załącznik 6 do SWZ

CPV: 45000000-7, 45111100-9, 45111200-0, 45112710-5, 45223800-4, 45233000-9, 45233250-6, 45262300-4, 45342000-6, 45410000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00115545, 1/SP71/TP/RB/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sp71lodz.bip.wikom.pl/,
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sp71lodz.bip.wikom.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
rozdziałem XI i XII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z
rozdziałem XI i XII SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 08:00
Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/SP71/TP/RB/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 939652,88 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest: Budowa Szkolnego Parku przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi zgodnie z ,,Formularzem Oferty", stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienie nie jest podzielone na pakiety.
2. Z opisu przedmiotu zamówienia wyłączona:
a) Plac zabaw i mini boisko - pkt 6.1.1
b) strefa rekreacji - pkt 6.1.2
c) boisko do mini piłki nożnej - 6.2
d) plac zabaw - 6.3
e) elementy wyposażenia mini boiska - 7
f) elementy wyposażenia placu zabaw - 8
3. Z przedmiaru wyłączamy:
a) Nawierzchnia z kostki przy mini boisku i placu zabaw - 2.1
b) Nawierzchnia mini boiska i placu zabaw - 2.2
c) Wyposażenie placu zabaw i mini boiska - 3
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:
a) opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 4 do SWZ,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do SWZ,
c) przedmiar robót - załącznik 6 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót
budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż 500
000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia lub o podobnym charakterze.
Wymagana wartość roboty - minimum 600 000,00 zł brutto.
W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z
poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego
warunku.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach niniejszego warunku.
Warunek ten ma być spełniony: o samodzielnie przez wykonawcę , lub
o przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i
który zrealizuje te roboty budowlane ,lub
o w przypadku wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum jednego z
wykonawców występujących wspólnie.
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
o Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności budowlanej posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji
kierownika budowy/robót w tym przy budowie obiektu użyteczności publicznej,
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby
posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli
taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art.12a Prawa budowlanego który
to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność
do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby
samorządu zawodowego
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
4.1 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 9 do SWZ;
4.2 Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączonym do oferty oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, - załącznik nr 10 do SWZ;
4.3 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
3.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby zawodowej.
3.3 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia (wykonywaniem robót budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie
mniejszą niż 500 000,00 PLN.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, składa każdy z
Wykonawców.Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu i brak
podstaw wykluczenia 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Został określony w załączniku nr 3 do SWZ "wzór umowy"
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.