Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie budynku do aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie budynku do aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Dąbrowskiego
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
343684430, faks 343684440
dyrektor@czestochowa.so.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: 6 000,00 PLN
Nr telefonu: 343684430, faks 3436
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu do aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego, polegająca na dostosowaniu instalacji przeciwpożarowych do aktualnych wymagań - ETAP II
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, dotyczące wykonania przebudowy mającej na celu dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu do aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego, polegającej na dostosowaniu instalacji przeciwpożarowych do aktualnych wymagań - ETAP II.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji określają:
a) dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem nr 1 do SWZ.
Na dokumentację projektową składają się nw. elementy:
a. Projekt budowlany
b. Projekt wykonawczy
c. Przedmiary
d. STWOiR
e. Wykaz i opis zakresu robót budowanych zrealizowanych w Etapie I, w roku 2020, ze
wskazaniem pozycji przedmiarowych z dokumentacji;
UWAGA!!!
? Dokumentacja nie uwzględnia podziału robót budowlanych na ETAPY.
? Przedmiary znajdujące się w treści załącznika nr 1. (dokumentacja) pełnią jedynie funkcje pomocnicze i nie posiadają charakteru dokumentacji projektowej.
b) Załącznik nr 1.1. zawierający zakres robót nie ujętych w dokumentacji a objętych ramami przedmiotu zamówienia.
c) ust. 5 Rozdziału III. SWZ;
d) wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 45330000-9-, 45310000-3, 45343000-3, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00115563, IR-260-03.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.ms.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zwany dalej Portalem SmartPZP.
3. Portal Smart PZP jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania
konta w Portalu SmartPZP, ani logowania do Portalu SmartPZP.
5. Za pośrednictwem posiadanego na Portalu SmartPZP konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Szczegóły w tym zakresie określa Rozdział V SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do korzystania z Portalu SmartPZP przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
2. Minimalne wymagania techniczne i specyfika połączenia - posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
1) podstawowe funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późn. lub Opera w ver. 58 i późn., Microsoft Edge ver 18 i późn., Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
c) system operacyjny Windows 10 i późn..
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się na Portalu SmartPZP w zakładce E-learning.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Portalu SmartPZP dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Portalu SmartPZP
oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
4. Wymagana jest uprzednia akceptacja przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Portalu SmartPZP na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
5. Korzystanie z Portalu SmartPZP przez Wykonawców jest bezpłatne.
6. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Portalu SmartPZP, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Portalu SmartPZP.
7. W sytuacji awarii Portalu SmartPZP lub niedostępności Portalu SmartPZP, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Portal SmartPZP, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: dyrektor@czestochowa.so.gov.pl (nie dotyczy
składania OFERT!!!).
8. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Portalu SmartPZP wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Portalu SmartPZP można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
10. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Portalu SmartPZP. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Portalu SmartPZP.
11. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania i odbioru danych:
1) Oferta złożona przez Wykonawcę na Portalu SmartPZP, nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje na Portalu SmartPZP jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
2) Oznaczenie czasu przekazania i odbioru danych przez Portal SmartPZP stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
12. Pozostałe szczegóły w tym zakresie określa Rozdział V. SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Sąd Okręgowy w Częstochowie z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175a, art. 175c, art. 175da, art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych. Dane kontaktowe administratora: Sąd Okręgowy w Częstochowie, Ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, nr. tel.: 343684410, e-mail: so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl, ePUAP: /w9rv52dy3e/SkrytkaESP ;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Częstochowie Ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w celu realizacji zamówienia publicznego i w związku z niezbędnością wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie przepisów prawa (Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U.2019.1145 ze zm., Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U.2019 poz. 869 ze zm., Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129), Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019 poz. 351 ze zm.) ;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na niezbędność wykonania umowy oraz niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4) Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie można skontaktować się telefonicznie 34 36-84-426 lub poprzez e-mail: iod@czestochowa.so.gov.pl.
5) Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy, roboty budowlane. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, następnie
zostaną zarchiwizowane, a usunięte zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu będziemy postępować zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną. w zw. z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
6) Informacje o odbiorcach danych. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego jest jawne, z uwzględnieniem przepisów szczególnych. Ponadto Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Sąd Okręgowy w Częstochowie.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W przypadku nie podania przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli skutecznie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizować
obowiązków wynikających z zawartych umów w wyniku udzielenia zamówienia.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na platformie zamowieniowej SmartPZP (znajdującej się pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl) w zakładce ,,Oferty", gdzie po kliknięciu przycisku ,,Złóż ofertę" można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach nr konta: 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004
Sumy depozytowe Minister Finansów - Sąd Okręgowy w Częstochowie
z dopiskiem: ,,Wadium w postępowaniu znak: IR-260-01.2021 - Roboty budowlane SR Lubliniec Etap II".
Uwaga!
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust 4 tego Rozdziału SWZ, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy PZP).
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR-260-03.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, dotyczące wykonania przebudowy mającej na celu dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu do aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego, polegającej na dostosowaniu instalacji przeciwpożarowych do aktualnych wymagań - ETAP II.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji określają:
a) dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem nr 1 do SWZ.
Na dokumentację projektową składają się nw. elementy:
a. Projekt budowlany
b. Projekt wykonawczy
c. Przedmiary
d. STWOiR
e. Wykaz i opis zakresu robót budowanych zrealizowanych w Etapie I, w roku 2020, ze
wskazaniem pozycji przedmiarowych z dokumentacji;
UWAGA!!!
? Dokumentacja nie uwzględnia podziału robót budowlanych na ETAPY.
? Przedmiary znajdujące się w treści załącznika nr 1. (dokumentacja) pełnią jedynie funkcje pomocnicze i nie posiadają charakteru dokumentacji projektowej.
b) Załącznik nr 1.1. zawierający zakres robót nie ujętych w dokumentacji a objętych ramami przedmiotu zamówienia.
c) ust. 5 Rozdziału III. SWZ;
d) wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 o wartości nieprzekraczającej 20% zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) W trakcie oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert, ofertom przyznawane będą punkty wg następujących zasad:
a) Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia KC
KC Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia = najniższa cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia / cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia ocenianej oferty x 100 pkt x 60%
b) Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane KGrbu
minimum 36 miesięcy - maksymalnie 72 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego robót
KGrbu Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia = Oferowany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia
w ocenianej ofercie / Najdłuższy oferowany okres gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone
i zamontowane urządzenia x 100 pkt x 40%
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, zastosowanych w niniejszym postępowaniu;
3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie dokonywane będzie z zastosowaniem zasad matematycznych tj. w przypadku liczby ? 5 na trzecim miejscu po przecinku zwiększa się liczbę na drugim miejscu po przecinku o 1; w przypadku liczby < 5 na trzecim miejscu po przecinku liczba na drugim miejscu po przecinku pozostaje bez zmian;
4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 5), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
9) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP):
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP):
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy PZP):
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
A. wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu robót budowlanych i/lub remontowych, obejmujących swoim zakresem roboty budowlane instalacyjne sanitarne i elektryczne, o wartości minimum 280
000,00 PLN (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) brutto każda;
B. wykazanie, że dysponuje co najmniej:
a) 1 (jedną) osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne, posiadającą min. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika
budowy,
b) 1 (jedną) osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży sanitarnej (kierownik robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą min. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika robót, będącą członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne;
c) 1 (jedną) osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży elektrycznej (kierownik robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą min. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika robót, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i
posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
A. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
a) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
Informacje zawarte w ww. oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
B. Pełnomocnictwo/upoważnienie, o ile dotyczy;
C. Przedmiotowe środki dowodowe w postaci: NIE SĄ WYMAGANE
2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego
1) Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych (wymóg postawiony zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy PZP):
A. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2) lit a i b i pkt 3) Ustawy PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
B. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.
C. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
D. Zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności.
E. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 4 lit. A - załącznik nr 6 do SWZ.
2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 4 lit. B - załącznik nr 7 do SWZ.
3. Dokument (lub dokumenty) potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale IX ust. 3.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie są wymagane
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach nr konta: 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004
Sumy depozytowe Minister Finansów - Sąd Okręgowy w Częstochowie
z dopiskiem: ,,Wadium w postępowaniu znak: IR-260-01.2021 - Roboty budowlane SR Lubliniec Etap II".
Uwaga!
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust 4 tego Rozdziału SWZ, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy PZP).
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnikiem jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu
Wykonawcy i składając ofertę w zakładce ,,Wykonawcy" doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1).A tego Rozdziału SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy PZP).
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Pełnomocnik, o którym mowa powyżej (pkt 1), pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projekt umowy - § 16. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, chyba że z umowy wynika co innego.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, to jest spowodowanych w szczególności:
1) zmianą stawki podatku od towarów i usług,
2) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
3) siłą wyższą rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.
W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są powiadomić o tym drugą stronę na piśmie i dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
3. Strony uznają, że obowiązujący w chwili zawierania umowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii nie będzie uznawany za siłę wyższą, chyba że w wyniku decyzji władz rozpoczęcie lub dalsze wykonanie umowy stanie się niemożliwe.
4. Zmiany w zakresie projektu budowlanego nie wymagają zmiany umowy, o ile zostaną zaakceptowane przez projektanta i strony umowy w formie pisemnej oraz nie wymagają zmiany wynagrodzenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) W trakcie oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert, ofertom przyznawane będą punkty wg następujących zasad:
a) Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia KC
KC Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia = najniższa cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia / cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia ocenianej oferty x 100 pkt x 60%
b) Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane KGrbu
minimum 36 miesięcy - maksymalnie 72 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego robót
KGrbu Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia = Oferowany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia
w ocenianej ofercie / Najdłuższy oferowany okres gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone
i zamontowane urządzenia x 100 pkt x 40%
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, zastosowanych w niniejszym postępowaniu;
3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie dokonywane będzie z zastosowaniem zasad matematycznych tj. w przypadku liczby ? 5 na trzecim miejscu po przecinku zwiększa się liczbę na drugim miejscu po przecinku o 1; w przypadku liczby < 5 na trzecim miejscu po przecinku liczba na drugim miejscu po przecinku pozostaje bez zmian;
4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
6) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 5), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
9) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.