Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5032z ostatnich 7 dni
19013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kontrole okresowe instalacji gazowych

Przedmiot:

Kontrole okresowe instalacji gazowych

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nasz Dom"
ul. Szymanowskiego 14
75-950 Koszalin
powiat: Koszalin
Telefon: 94 31 70 320
administracja@naszdom-koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 94 31 70 32
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR 02/07/2021
na wyłonienie wykonawcy okresowych kontroli instalacji gazowych w budynkach
KSM ,,Nasz Dom" w Koszalinie
2. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia są kontrole okresowe instalacji gazowych na których
obowiązek wykonywania wskazuje art. 62 Prawa budowlanego.
2.2. Zamówienie dotyczy budynków objętych w wykazach stanowiących załączniki nr 2, 3, 4
do SIWP.
2.3. Zakres prac obejmuje;
1) wykonanie kontroli przez uprawnione do tego osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli w mieszkaniach oraz częściach
wspólnych nieruchomości,
3) pozostawienie protokołu z kontroli użytkownikom lokali,
4) dostarczenie wymaganych protokołów z kontroli Zamawiającemu.

Dokument nr: 02/07/2021

Otwarcie ofert: . Miejsce i termin otwarcia ofert
7.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Spółdzielni, w sali na IV piętrze, w dniu
5.08.2021 r. o godz. 12;00
7.2. Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwę oferenta, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące oferowanych tam cen. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem
zgodności z zasadami określonymi SIWP na posiedzeniu niejawnym. Podanie wyników
przetargu nastąpi w formie pisemnej.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert
6.1. Oferty należy składać w pokoju nr 1 Spółdzielni w Koszalinie przy Ul. Szymanowskiego 14,
w terminie do dnia 5.08.2021 r.
godz. 11;45, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem ,,Kontrole
instalacji gazowych w zasobach KSM ,,Nasz Dom" w Koszalinie - nie otwierać przed dniem
5.08.2021 r. godz. 12;00 bez znamion oferenta.
6.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia i warunki wykonywania zamówienia:
1) rozpoczęcie przeglądów - l września 2021 r.,
2) zakończenie przeglądów - 31 grudnia 2021 r.

Wymagania:
Realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez
Zamawiającego. Projekt harmonogramu przedłoży Zamawiającemu Wykonawca zamówienia.
4. Wymagane oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę:
4.1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do SIWP.
4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku podpisania oferty,
oświadczenia, bądź dokumentu albo poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewskazaną w dokumencie rejestrowym do reprezentowania
Wykonawcy.
4.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania oferty.
4.4. Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania o fetty.
4.5. Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania
oferty.
4.6. Oświadczenie, które osoby będą wykonywać przeglądy wraz z dokumentami wskazującymi na
ich uprawnienia do wykonywania tych czynności.
5. Opis sposobu obliczenia proponowanych cen
(Zamawiający wymaga, aby ceny zaproponowane w ofercie były cenami ryczałtowymi w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego, niepodlegające zmianom w czasie wykonania zamówienia).
5.1. Wszystkie czynności związane z obliczaniem ceny i mające wpływ na jej wysokość Wykonawca
powinien wykonać z należytą starannością.
5.2. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczone ceny ryczałtowe odpowiada Wykonawca, bez
względu na sposób jej obliczenia. Oferowane ceny wynikają z Formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWP i obejmują wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia w tym, w szczególności zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia
fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.3. Oferowane ceny muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
5.4. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie także inne, niewymienione wyżej koszty, konieczne
jego zdaniem do poniesienia w celu należytego wykonania zamówienia.
8. Sposób oceny ofert spełniających warunki SIWP (oferty będą oceniane odrębnie dla każdego
zakresu zamówienia)
Kryteria oceny ofert:
1) cena brutto za wykonanie oferowanego zadania -- 90%,
2) liczba osób uprawnionych do prowadzenia przeglądów - 10%.
9. Wykonawcy spełniający SIWP pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia ich
otwarcia. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, prowadzenie
dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami lub/i zmiany zakresu robót przed podpisaniem
umowy.

Kontakt:
11. Do ostatecznego terminu składania ofert informacji w sprawie przetargu udziela p. Joanna Sztubińska
oraz p.
Piotr Mikulski - w dni robocze, w godz. od 8;00 do 14;00, w piątki do 12;00, osobiście lub pod nr
telefonu 94 317 03 23.
Kontaktowanie się wykonawców z komisją przetargową przed zatwierdzeniem wyniku przetargu
może mieć jedynie formę pisemnych wyjaśnień na pisemne zapytania komisji.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.