Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
450z dziś
4975z ostatnich 7 dni
19840z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji kotłowni

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji kotłowni

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Tarnowie
Pogórska Wola 450
33-152 Pogórska Wola
powiat: tarnowski
+48 146225327
marek.kot@gaz-system.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Pogórska Wola
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 146225327
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji kotłowni SRP Przeworsk, Ul. Wojska Polskiego
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji kotłowni SRP Przeworsk, Ul. Wojska Polskiego

Dokument nr: NP/2021/07/0354/TAR

Otwarcie ofert: 35. Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:30
36. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
19. Miejsce uzyskania SIWZ: Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
20. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ: 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.

Składanie ofert:
31. TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 11:00
32. Miejsce składania ofert: Oferty należy składać:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego,
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: marek.kot@gaz-system.pl , przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Szczegóły dotyczące komunikacji oraz składania ofert opisane zostały w Rozdziale X oraz XIV SWZ.

Miejsce i termin realizacji:
29. Data realizacji zamówienia: według Wzoru Umowy zał. nr 1 do SWZ
30. Miejsce realizacji zamówienia: SRP Przeworsk, Ul. Wojska Polskiego.

Wymagania:
21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
22. Dodatkowe informacje: 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
23. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów: VI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia.
2) Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.:
2.1) Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
2.2) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2.3) Posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową.
2.4) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy:
2.4.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu kotłowni gazowej w obiektach przemysłowych, o wartości co najmniej: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, każde z zamówień.
2.4.2) dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym, tj.: a) certyfikowanym system jakości w spawalnictwie zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 3834-2,
b) stosownymi uprawnieniami wystawionymi przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie wytwarzania lub montażu rurociągów.
2.4.3) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w tym:
a) Kierownikiem budowy - co najmniej jedną osobą, posiadająca aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) w grupie 3 w zakresie pkt 5,6,7,8,10 (do pkt 5,6,7,8);
b) Kierownikiem robót - co najmniej jedną osobą, posiadająca aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) w grupie 1 w zakresie pkt 2,10 (do pkt. 2);
c) Kierownikiem robót - co najmniej jedną osobą, posiadająca aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) w grupie 3 w zakresie pkt 5,10 (do pkt 5);
d) co najmniej 2 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) w grupie 3 w zakresie pkt 5,6,7,8,10 (do pkt 5,6,7,8);
e) co najmniej 2 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w grupie 3 w zakresie pkt 5,6,7,8,10 (do pkt 5,6,7,8);
f) co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 2 w zakresie pkt 1,2 i 10(do pkt 1,2);
g) co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 2 w zakresie pkt 1,2 i 10 (do pkt 1,2);
h) co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt. 2,10 (do pkt 2)
i) co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt. 2,10 (do pkt 2)
j) co najmniej 1 osobą, z która posiada uprawnienia spawalnicze zgodne z normą PN-EN-ISO-9606 wydanymi przez UDT wraz z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5,6,7,8,10 (do pkt 5,6,7,8);
k) co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne kwalifikacje z zakresu nadzoru spawalniczego, tj. posiadającą aktualny certyfikat kompetencji europejskiego (EWE) lub międzynarodowego (IWE) inżyniera spawalnika, w przypadku certyfikatów obcojęzycznych wymagane tłumaczenie na język polski.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. personelu, o których mowa powyżej.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast pozostałe warunki może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują Roboty Budowlane lub Usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane w charakterze podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1-14 oraz ust. 2 pkt 1-4 SWZ.
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) Formularz ,,Oferta" wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu
z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego (zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SWZ).
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
2) Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4) ppkt 2.4.1) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać:
- przedmiot zamówienia,
- wartość zamówienia (netto),
- daty wykonania, tj. rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) i zakończenie (dd/mm/rrrr),
- podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane.
Do każdego zamówienia należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Ww. dokumenty muszą być wystawione lub potwierdzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4) ppkt 2.4.3) SWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2. ppkt 2.4) ppkt 2.4.3) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia i kwalifikacje.
4) Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie zgodnie z PN-EN ISO 3834-2.
5) Dokument wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający uprawnienia do wytwarzania lub montażu gazociągów.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej dotyczy każdego z ww. Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w nw. formach elektronicznych: 1) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), opatrzony własnoręcznym podpisem,
a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu),
2) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) wytworzony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
6. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
8. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
9. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
10. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
12. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia audytu technicznego, finansowego lub organizacyjnego Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako wstępnie najkorzystniejsza zgodnie z ust. 9 powyżej. Audyt ma na celu zbadanie i potwierdzenie, czy Wykonawca, podmioty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 4 SWZ lub podwykonawcy dysponują niezbędnymi zasobami umożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. Negatywny wynik ww. audytu lub odmowa poddania się audytowi stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania.
13. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu.
14. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15).

Uwagi:
25. Kryteria oceny ofert: Cena - 100,00%
37. Okres związania ofertą: 60 dni

Kontakt:
Osoba prowadząca: Marek Kot
Telefon do osoby prowadzącej: +48 146225327
Adres mailowy do osoby prowadzącej: marek.kot@gaz-system.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.