Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
502z dziś
5039z ostatnich 7 dni
19232z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa Starego Rynku

Przedmiot:

Przebudowa Starego Rynku

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
powiat: Łódź
Tel.: +48 426384888
zamowienia@uml.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 100.000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 426384888
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa Starego Rynku w Łodzi

Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.52.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Starego Rynku w Łodzi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111250 Badanie gruntu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711 Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45236000 Wyrównywanie terenu
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100 Roboty renowacyjne
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
77300000 Usługi ogrodnicze
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Starego Rynku w Łodzi.

Zakres robót obejmuje m.in.:

a) przebudowę układu geometrycznego i przestrzennego placu - wykonanie nowej posadzki placu wraz z likwidacją barier architektonicznych,

b) budowę fontanny - wodotrysku w poziomie posadzki,

c) budowę i przebudowę odwodnienia, kanalizacji,

d) budowę przyłączy wod-kan, w tym m.in. na potrzeby miejsc zadaszonych do handlu i rekreacji, fontanny i nawadniania zieleni,

e) budowę i przebudowę oświetlenia wraz z podświetleniem LED-GRB dla wodotrysku,

f) przestawienie i adaptację obelisku w nowej lokalizacji na placu,

g) przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu w zakresie kolidującym z projektowanymi robotami inwestycyjnymi.

h) montaż mebli miejskich i elementów małej architektury,

i) wykonanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu,

j) Nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej oraz ich pielęgnacją w okresie 36 miesięcy od zakończenia robót budowlanych

2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w w dokumentacji projektowej.

3. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, wszelkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wykopów i nasypów, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem nawierzchni, umocnieniami powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne.

Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia oraz sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4. Na podstawie art. 96 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na czas trwania Robót Budowlanych, była zatrudniona minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sposób dokumentowania zatrudnienia tej osoby i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ

5. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane powyżej 60 miesięcy) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne - Zatrudnienie osoby - zatrudnienie osób bezrobotnych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp - Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji. Zakres prawa opcji został wskazany w Opisie przedmiotu umowy - Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy - Załącznik nr 7 do SWZ. Maksymalna wartość prawa opcji nie może przekroczyć 10 % wartości umowy brutto.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie nr VI.3 poddziałanie nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - MIASTO ŁÓDŹ

CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45111250, 45111291, 45112000, 45112700, 45112710, 45112711, 45112712, 45231300, 45233000

Dokument nr: 358425-2021, DSR-ZP-II.271.52.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Waldemar Seliga, Urszula Olszycka

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 227-238 ustawy Pzp. Minimalna wysokość postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej wynosi: 50 000,00 PLN brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 brutto)

Szczegółowe informacje dot. aukcji elektronicznej opisane są w punkcie 31 SWZ.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2021

Kontakt:
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, tel. +48 426384888, Waldemar Seliga, Urszula Olszycka
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Tel.: +48 426384888

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.