Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa na drogi leśne

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa kruszywa na drogi leśne

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krasnystaw
Leśna 1
22-300 Krasnystaw
powiat: krasnostawski
825762881, faks 825762882
krasnystaw@lublin.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484388
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 825762881, faks 8257
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kruszywa na drogi leśne Nadleśnictwa Krasnystaw w 2021r. wraz z jego wbudowaniem
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa we wskazane miejsca na terenie leśnictw Zamawiającego - kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem o frakcjach wskazanych w tabeli poniżej do bieżących konserwacji dróg leśnych na terenie wszystkich leśnictw Nadleśnictwa Krasnystaw w ilości ogółem 1945 ton.

Leśnictwo Ilość ton ogółem frakcja 31,5-63 frakcja 0-31,5
Rejowiec 225 - 225
Żulin 200 50 150
Siennica 150 - 150
Łosienne 200 50 150
Borek 185 75 110
Namule 310 - 310
Orłów 160 80 80
Bończa 120 - 120
Pańska Dolina 200 200 -
Łaziska 25 25 -
Niemienice 55 20 35
Gorzków 115 - 115
Ogółem 1945 500 1445

Kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 13242 lub równoważną, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostaw. Wbudowanie kruszywa polega na jego rozsypaniu w miejscach ubytków wskazanych przez Leśniczego oraz utwardzeniu. Mapa ze wskazaniem lokalizacji dróg stanowi załącznik nr 13 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wapienia dolomitycznego oraz chalcedonitu. Kruszywa z grupy osadowych skał węglanowych oprócz spełnienia wymagań PN-EN 13242 powinny cechować się zawartością dolomitu (węglanu wapnia i magnezu) powyżej 90%.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa, którego głównym składnikiem jest minerał dolomit pod warunkiem spełniania wymagań PN-EN 13242 oraz opisanych podstawowych cech fizyko-mechanicznych wskazanych poniżej.
Zamawiający podaje podstawowe cechy fizyko-mechaniczne przewidywanych do zakupu kruszyw:
Frakcja kruszywa mm 0-63 31,5-63 0-31,5
1 kategoria uziarnienia kruszywo o uziarnieniu ciągłym kruszywo grube kruszywo o uziarnieniu ciągłym
2 objętościowa gęstość ziaren PN-EN 1097-6 Qa [Mg/m3] ? 2,7 ? 2,3
3 nasiąkliwość PN-EN 1097-6 WA24 [%] ? 2,0
4 zawartość pyłów PN-EN 933-1 f [%] ? 10 ? 4 ? 10
5 odporność na rozdrabnianie PN-EN 1097-2 LA [%] 20
6 mrozoodporność PN-EN 1367-1 F [%] ? 4 ? 1 ? 4

CPV: 14212000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00115772, SA.270.3.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn_krasnystaw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn_krasnystaw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krasnystaw. Preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane były za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczenia, wniosków itp. przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej to krasnystaw@lublin.lasy.gov.pl. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji ,,Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na www.platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza poniżej wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl, tj. :
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimum wersja 10 0.; wyłączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Reader ub inny obsługujący format plików .pdf; platforma.zakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;oznaczenie czasu odbioru danych prze platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z www.platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący; zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków stanowiącej zał. nr 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 6 Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z www.platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu www.platformazakupowa.pl znajduje się w zakładce ,,Instrukcja dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 13 RODO* - Wykonawca
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego ,,RODO", Nadleśnictwo Krasnystaw informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych osoby/osób, które realizują niniejsza umowę jest Nadleśnictwo Krasnystaw, zwany dalej Administratorem, tel.: (82)5762881, e-mail: krasnystaw@lublin.lasy.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja i wykonanie procedury przetargowej oraz zawartej umowy cywilnoprawnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
5. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8. Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem dla przedawnienia roszczeń oraz przez okres wynikający z Zarządzenia 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba/osoby, które realizują niniejsza umowę, są zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484388
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 09:30
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem www.platformazakpowa.pl. pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krasnystaw

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.3.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 213950 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa we wskazane miejsca na terenie leśnictw Zamawiającego - kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem o frakcjach wskazanych w tabeli poniżej do bieżących konserwacji dróg leśnych na terenie wszystkich leśnictw Nadleśnictwa Krasnystaw w ilości ogółem 1945 ton.

Leśnictwo Ilość ton ogółem frakcja 31,5-63 frakcja 0-31,5
Rejowiec 225 - 225
Żulin 200 50 150
Siennica 150 - 150
Łosienne 200 50 150
Borek 185 75 110
Namule 310 - 310
Orłów 160 80 80
Bończa 120 - 120
Pańska Dolina 200 200 -
Łaziska 25 25 -
Niemienice 55 20 35
Gorzków 115 - 115
Ogółem 1945 500 1445

Kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 13242 lub równoważną, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostaw. Wbudowanie kruszywa polega na jego rozsypaniu w miejscach ubytków wskazanych przez Leśniczego oraz utwardzeniu. Mapa ze wskazaniem lokalizacji dróg stanowi załącznik nr 13 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wapienia dolomitycznego oraz chalcedonitu. Kruszywa z grupy osadowych skał węglanowych oprócz spełnienia wymagań PN-EN 13242 powinny cechować się zawartością dolomitu (węglanu wapnia i magnezu) powyżej 90%.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa, którego głównym składnikiem jest minerał dolomit pod warunkiem spełniania wymagań PN-EN 13242 oraz opisanych podstawowych cech fizyko-mechanicznych wskazanych poniżej.
Zamawiający podaje podstawowe cechy fizyko-mechaniczne przewidywanych do zakupu kruszyw:
Frakcja kruszywa mm 0-63 31,5-63 0-31,5
1 kategoria uziarnienia kruszywo o uziarnieniu ciągłym kruszywo grube kruszywo o uziarnieniu ciągłym
2 objętościowa gęstość ziaren PN-EN 1097-6 Qa [Mg/m3] ? 2,7 ? 2,3
3 nasiąkliwość PN-EN 1097-6 WA24 [%] ? 2,0
4 zawartość pyłów PN-EN 933-1 f [%] ? 10 ? 4 ? 10
5 odporność na rozdrabnianie PN-EN 1097-2 LA [%] 20
6 mrozoodporność PN-EN 1367-1 F [%] ? 4 ? 1 ? 4
4.2.6.) Główny kod CPV: 14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę dwa kryteria oceny:
1) Cena - 60 %,
2) Samodzielna realizacja zamówienia - 40 %.

Przyjęta metoda przyznawania punktów - polegać będzie na ocenie każdej oferty wg 100 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza otrzymuje 100 punktów.

Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

Dla kryterium ,,cena" zostanie zastosowany następujący wzór:

cena oferty z najniższą ceną
------------------------------------ x 100 pkt x 0,6
cena oferty badanej

Dla kryterium ,,samodzielna realizacja zamówienia" oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonania zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonania zamówienia określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określone jako ,,Obowiązek Samodzielnej Realizacji".
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji zamówienia w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: samorealizacja zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania przez Wykonawcę zdolności ekonomicznej lub finansowej do realizacji zadania.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (przez dostawę rozumie się wykonywanie dostaw kruszywa wraz z jego wbudowaniem na podstawie 1 umowy o wartości nie mniejszej niż 120.000 zł (brutto) każda;
W zakresie potencjału technicznego, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej:
- walcem
- rozkładarką
- koparką
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2)informacji z KRK w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego 3)odpis lub informację z KRS Sądowego lub CEiDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, 4)zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,; 5)zaświadczenie ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 6)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 7 PZP.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w trym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ;składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;,- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem);. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 4.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1,2 i 4, art. 109 ust.1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub adm. notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te ostały wykonane, (zał. nr 3) wraz z załączeniem dowodów, określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (przez dostawę rozumie się wykonywanie dostaw kruszywa wraz z jego wbudowaniem na podstawie 1 umowy o wartości nie mniejszej niż 120.000 zł brutto każda);
2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informację o podstawie dysponowania tymi zasobami (zał.nr 4).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego zał. nr 1 do SWZ. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć:
? oświadczenie wymienione w dziale IX ust.1.
? w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów przez inne osoby niż wskazane w odpowiednim rejestrze lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo dla tych osób, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
? pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
? informacja dot. tajemnicy przedsiębiorstwa - pisemne uzasadnienie (jeśli dotyczy)
? kosztorys ofertowy,
? zobowiązanie podmiotu udostępniającego potencjał (jeśli dotyczy wg załącznika nr 5 do SWZ),
? oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z 125 ust.5 i art. 266 PZP, o ile dotyczy,
Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa, o których mowa w ust 1 pkt 1.3 - 1.4 powyżej. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie o którym mowa w dziale IX pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku oferty wspólnej żaden z wykonawców ubiegający się wspólnie o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust. 1,4 i 7 Pzp.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie:
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (Lidera- partnera wiodącego) i składają pełnomocnika (Lidera), z którego treści będzie wynikał zakres umocowania i równocześnie będzie ono potwierdzeniem solidarnej odpowiedzialności podmiotów za realizację przedmiotu zamówienia. Do SWZ został dołączony, do wykorzystania wzór pełnomocnictwa - (zał. nr 6). Pełnomocnictwo musi być zgodne z umową konsorcjum. Wszystkie dokumenty oferty wspólnej, z wyjątkiem oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, oraz informacji o przynależności do grupy kapitałowej podpisuje pełnomocnik (Lider), natomiast w miejsce pieczęci firmy wpisuje się nazwę np. konsorcjum. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, a także informacja o przynależności do grupy kapitałowej, mogą być podpisane osobiście przez wykonawcę lub w imieniu wykonawcy przez pełnomocnika (Lidera), jeżeli został on upoważniony do wykonania tej czynności. Rozliczenie wynagrodzenia należnego członkom konsorcjum za wykonanie zamówienia oparte będzie na zasadach solidarności wierzycieli, co oznacza, że Zamawiający uprawniony będzie do spełnienia swojego świadczenia na rzecz jednego z członków konsorcjum ze skutkiem wygaśnięcia długu w stosunku do pozostałych członków konsorcjum [solidarność wierzycieli w rozumieniu przepisu art. 367 kodeksu cywilnego]. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem. Wspólnicy spółki cywilnej będą traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, m.in. w zakresie:
a) przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia może być spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub wynikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
b) w przypadku zmiany prawa podatkowego w zakresie wysokości podatku VAT na dostawy objęte umową.
2. Zmiany umowy mogą być wprowadzane wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu od umowy [forma zastrzeżona pod rygorem nieważności]
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę dwa kryteria oceny:
1) Cena - 60 %,
2) Samodzielna realizacja zamówienia - 40 %.

Przyjęta metoda przyznawania punktów - polegać będzie na ocenie każdej oferty wg 100 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza otrzymuje 100 punktów.

Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

Dla kryterium ,,cena" zostanie zastosowany następujący wzór:

cena oferty z najniższą ceną
------------------------------------ x 100 pkt x 0,6
cena oferty badanej

Dla kryterium ,,samodzielna realizacja zamówienia" oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonania zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonania zamówienia określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określone jako ,,Obowiązek Samodzielnej Realizacji".
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji zamówienia w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: samorealizacja zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.