Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Przedmiot:

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodociągi 10,11,11A,12,12A w Sosnowcu
Wodociągi 10,11,11A,12,12A
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
mzbm@mzbm.sosnowiec.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59490
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: 12000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.05.02.01-24-0BH2/20 - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Ul. Wodociągi 10,11,11A,12,12A w Sosnowcu

Opis
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Ul. Wodociągi 10,11,11A,12,12A w Sosnowcu - w tym wykonanie robót rozbiórkowych i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, odtworzenie ocieplenia ścian zewnętrznych i elewacji oraz roboty dodatkowe, zgodnie z dokumentacją projektową dotyczącą wykonania przedmiotu zamówienia, tj. projektem budowlanym ( załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego ).
Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót (załączniki nr 9 do Zapytania ofertowego).
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej, w ramach której zapozna się ze stanem technicznym obiektu. Ponadto Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się ze wszystkimi warunkami, których spełnienie jest niezbędne w celu należytego wykonania umowy i uniknięcia konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym ze specyfikacją techniczną realizacji zamówienia.
Wykonawca dysponować winien odpowiednią wiedzą, umiejętnościami, środkami oraz uprawnieniami niezbędnymi w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. Wykonawca odpowiadać będzie za przestrzeganie właściwej technologii wykonania przedmiotu umowy, przepisów prawa, przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także właściwą organizację pracy i zachowanie ładu
oraz porządku przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zorganizuje wszystkie czynności niezbędne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego oraz innych osób korzystających z nieruchomości Zamawiającego oraz nieruchomości z nią sąsiadujących. Wszelkie materiały, urządzenia oraz zgody niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca w ramach zaoferowanego wynagrodzenia. Wykonawca może stosować przy wykonywaniu przedmiotu umowy wyłącznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1213) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przewidziane prawem dokumenty, a w szczególności certyfikat znaku bezpieczeństwa, krajową deklarację zgodności, (europejską) aprobatę techniczną, na wszystkie użyte wyroby, nie później niż z chwilą ich dostarczenia na teren budowy, a w każdym wypadku przed zabudowaniem danego wyrobu. Należyte wykonanie powyższych obowiązków stanowi warunek odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, aż do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu, Wykonawca staje się wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych lub ekologicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji, nie później niż w dniu dokonania odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zdjęcia, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2020r., poz.1680) wraz z aktami wykonawczymi. Miejsce składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, tj.: składowisko odpadów niebezpiecznych.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w miejscu do tego przeznaczonym, tj.: na składowisku odpadów niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić wszelkie media niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia, a w szczególności media w postaci energii elektrycznej i wody. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).
W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
Prace należy wykonać w technologii ETICS zgodnie z parametrami założonymi w projekcie jako złożony systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków, wcześniej nazywaną metodą ,,lekko mokrą" dowolnego producenta z zachowaniem przyjętych w projekcie parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie funkcjonalności, jakości oraz parametrów. Ilekroć w treści zapytania ofertowego (wraz z załącznikami) wymienione zostały jakiekolwiek nazwy własne producentów oraz znaków towarowych Zamawiający rozumie to jako rozwiązania i materiały równoważne występujące na rynku.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane
na okres min. 5 lat licząc od daty wykonania zamówienia.
Termin okresu rękojmi za wady zostaje ustalony na okres 5 lat.
Wykonanie zamówienia następuje wraz z bezusterkowym odbiorem końcowym robót budowlanych.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w załączniku pn.:" Zapytanie ofertowe".
W każdym dokumencie niniejszego postępowania: w ogłoszeniu, w Zapytaniu ofertowym (szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia), w specyfikacji technicznej, w którym jest mowa o/ są odniesienia do :
o norm (nawet PN:EN)
o europejskich ocen technicznych,
o aprobat,
o specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o konkretnej marki lub źródła,
o szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
o znaku handlowego, patentu, typu bądź konkretnego pochodzenia lub produkcji,
należy rozumieć jako ,,lub równoważne".
Okres gwarancji
minimum 5 lat

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45262660-5, 45320000-6, 45400000-1

Dokument nr: 2021-7387-59490

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Sosnowiec
Gmina
Sosnowiec
Miejscowość
Sosnowiec

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie przewiduje się
Warunki zmiany umowy
Zamawiający może dokonać zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących:
1. terminu realizacji zamówienia:
a) na skutek wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych związanych z wykonaniem robót budowlanych, których nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) na skutek wystąpienia siły wyższej,
c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego,
d) wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy,
e) ujawnienia niewypałów i niewybuchów, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych,
f) konieczności przeprowadzenia wykopalisk lub innych przeszkód o obiektywnym charakterze uniemożliwiających prowadzenie robót,
g) zmian dokumentacji wynikającej z inicjatywy Zamawiającego,
h) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
2. osób uczestniczących w realizacji zamówienia zarówno po stronie Wykonawcy jak
i Zamawiającego, gdy z przyczyn obiektywnych zmiany takie były konieczne, a powodowane np. zdarzeniami losowymi, zmianami kadrowo - personalnymi, utratą wymaganych uprawnień, itp., których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, w tym dane Inspektora Nadzoru (po zawarciu stosownej, odrębnej umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inspektorem Nadzoru);
3. wskazanych przez Wykonawcę Podwykonawców, na skutek wystąpienia uzasadnionych przyczyn, niemożliwych wcześniej do przewidzenia;
4. zmniejszenie wynagrodzenia:
a) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego lub zastosowania przez Wykonawcę preferencji cenowych.
W zakresie zmiany wynagrodzenia dotyczącego robót zamiennych Zamawiający dopuszcza taką możliwość jeżeli wartość tych robót nie przekroczy ceny zaoferowanej przez Wykonawcę i ujętej w umowie. W przypadku potrzeby zrealizowania robót zamiennych znacznie przekraczających po zmianach cenę zamówienia Zamawiający ograniczy pierwotny zakres prac podlegający zmianom wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia.
b) o wartość robót nie wykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę,
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT;
5. zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w załączniku pn.:" Zapytanie ofertowe".
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Warunki udziału w wyborze ofert, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków a także oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w wyborze ofert - informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w załączniku pn.: "Zapytanie ofertowe".
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia doświadczenia w zakresie co najmniej 3 wykonanych robót budowlanych polegających na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - w tym wykonanie robót rozbiórkowych i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, odtworzenie ocieplenia ścian zewnętrznych i elewacji oraz roboty dodatkowe o wartości nie mniejszej niż 350.000,00zł brutto każda.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w załączniku pn.:" Zapytanie ofertowe".
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca dysponować winien odpowiednim wyposażeniem technicznym i niezbędnymi środkami oraz uprawnieniami niezbędnymi w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby w realizacji zamówienia uczestniczył co najmniej 1 kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie oraz do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej umożliwiających wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w załączniku pn.:" Zapytanie ofertowe".
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający wymaga, aby w realizacji zamówienia uczestniczył co najmniej 1 kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie oraz do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej umożliwiających wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w załączniku pn.:" Zapytanie ofertowe".
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Ważna polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w załączniku pn.:" Zapytanie ofertowe".
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta wraz z załącznikami określonymi w pkt. 8 Zapytania ofertowego, musi zawierać:
1.formularz ofertowy złożony w formie oryginału (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) wraz z kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie załączonych przedmiarów robót (załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego);
2.dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w wyborze ofert
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
3.kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
4.Wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
5.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w wyborze ofert (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) złożone w formie oryginału;
6.Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) złożone w formie oryginału;
7.wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego), złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją ,,nie dotyczy";
8.formularz teleadresowy Wykonawcy (załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego złożony w formie oryginału;
9.pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia.
10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wpłatę wadium, tj. kopię polecenia przelewu.
11. W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej do oferty należy załączyć oryginał dokumentu (z uwzględnieniem zapisów pkt 10.5. niniejszego Zapytania ofertowego).
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w załączniku pn.:" Zapytanie ofertowe".
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca lub jego podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopi zezwolenia właściwego organu na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub zawiadomienia marszałka województwa o nadaniu numeru indywidualnego rejestrowego, gdy dokonano wpisu do rejestru podmiotów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi azbest oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnej umowy podpisanej ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych lub składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne posiadającym wydzieloną część na składowanie odpadów zawierających azbest, potwierdzającą możliwość przyjęcia zaplanowanej odpowiedniej ilości odpadów azbestowych.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w załączniku pn.:" Zapytanie ofertowe".

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-15
Data ostatniej zmiany
2021-07-15

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - Cena brutto całości usługi
Znaczenie procentowe kryterium 90%
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 90 punktów
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w załączniku pn.:" Zapytanie ofertowe".
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium - termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę
(Min. wymagany okres gwarancji: 5 lat, maks. oczekiwany: 7 lat) Znaczenie procentowe kryterium -10%
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w załączniku pn.:" Zapytanie ofertowe".

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o.
tel.:
e-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.