Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
5187z ostatnich 7 dni
20262z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO PSZÓW
ul. Pszowska 534
44-370 Pszów
powiat: wodzisławski
32/716-08-34, faks 32/716-08-34
kancelaria@pszow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pszów
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: 32/716-08-34, faks 3
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. Pszowskiej 565 w Pszowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. Pszowskiej 565, realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy Ul. Pszowskiej 565, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie wodzisławskim, w miejscowości Pszów.
3. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego stanowiącego zasób Miasta Pszów wraz z jego przebudową, w tym w szczególności ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu nad piwnicą, wymianę więźby dachowej wraz z ociepleniem, wymianę drewnianych stropów na stropy systemowe WPS, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz przebudowę klatki schodowej.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) Prace rozbiórkowe
2) Termomodernizacja stropu nad piwnicą
3) Wymiana stropu nad parterem i I piętrem
4) Wymurowanie nowych kominów
5) Instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., elektryczna
6) Wykonanie stropodachu wraz z jego termomodernizacją
7) Przebudowa klatki schodowej
8) Remont pomieszczeń parteru
9) Remont pomieszczeń I piętra
10) Remont pomieszczeń II piętra
11) Stolarka okienna i drzwiowa
12) Termomodernizacja elewacji podwórzowej
13) Termomodernizacja elewacji frontowej wraz ze ścianami ogniowymi (w sąsiedztwie budynków)
14) Montaż elementów ozdobnych na elewacji.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, które to dokumenty stanowią załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CPV: 45321000-3, 45261000-4, 45311200-2, 45330000-9-, 45331100-7, 45333000-0, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00116614, AIR.271.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej kancelaria@pszow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w ,,Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP".
4. W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz poczty elektronicznej poprzez które Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku". Sposób wycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP".
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje Zamawiającemu w wydzielonym pliku odpowiednio oznaczonym opisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa". Zobowiązany jest ponadto wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
8. Inne dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu, w tym wymienione w pkt 8.2. SWZ, Wykonawca składa za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako załączniki do ww. formularza lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@pszow.pl w formie określonej odpowiednio w pkt 10 SWZ.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: ,,złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,komunikacji" wynosi 150 MB, a plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 40 MB.
11. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w postępowaniu określa § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
12. Za datę przekazania oferty, dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę i godzinę serwera pocztowego Zamawiającego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (Zał. nr 8 do SWZ)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 09:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia po uprzednim zaszyfrowaniu oferty przy pomocy miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AIR.271.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pszowskiej 565, realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie wodzisławskim, w miejscowości Pszów.
3. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego stanowiącego zasób Miasta Pszów wraz z jego przebudową, w tym w szczególności ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu nad piwnicą, wymianę więźby dachowej wraz z ociepleniem, wymianę drewnianych stropów na stropy systemowe WPS, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz przebudowę klatki schodowej.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) Prace rozbiórkowe
2) Termomodernizacja stropu nad piwnicą
3) Wymiana stropu nad parterem i I piętrem
4) Wymurowanie nowych kominów
5) Instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., elektryczna
6) Wykonanie stropodachu wraz z jego termomodernizacją
7) Przebudowa klatki schodowej
8) Remont pomieszczeń parteru
9) Remont pomieszczeń I piętra
10) Remont pomieszczeń II piętra
11) Stolarka okienna i drzwiowa
12) Termomodernizacja elewacji podwórzowej
13) Termomodernizacja elewacji frontowej wraz ze ścianami ogniowymi (w sąsiedztwie budynków)
14) Montaż elementów ozdobnych na elewacji.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, które to dokumenty stanowią załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w pkt 20 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) doświadczenie:
Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie termomodernizacji budynku o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto.
b) potencjał osobowy
Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem do realizacji niniejszego zamówienia:
- 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- 1 osobą na stanowisko kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- 1 osobą na stanowisko kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje wymagane powyżej. Nadto, stosownie do art. 12 a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/-ach, o którym/-ch mowa w pkt 8.1.5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 7.1. SWZ odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3. SWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa wyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 5 do SWZ) - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.4.a) SWZ.
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SWZ) - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.4.b) SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawarte są w pkt 14 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacja na temat Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy, zostały szczegółowo opisane w pkt 9 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy dwóch zaliczek na poczet realizacji zamówienia do wysokości łącznej nieprzekraczającej 50% wartości wynagrodzenia brutto, z czego:
1) w roku 2021 - co najwyżej jedna zaliczka na wartość 296 310,00 zł brutto,
2) w roku 2022 - co najwyżej jedna zaliczka, na wartość połowy wynagrodzenia Wykonawcy pomniejszonego o dokonaną wypłatę zaliczki o której mowa w pkt 1.
2. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie określone są w pkt. 26 SWZ i par. 7 Projektowanych postanowień umownych stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 7 do SWZ. Postanowienia dotyczące zmian umowy zawiera §7 Wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w pkt 20 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-30

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.