Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kordonowych pomiarów ruchu kołowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie kordonowych pomiarów ruchu kołowego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Michała Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
33 4726010
przetargi@mzd.bielsko.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: 3000,00 zł
Nr telefonu: 33 4726010
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kordonowych pomiarów ruchu kołowego na ulicach miasta Bielska-Białej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kordonowych pomiarów ruchu kołowego na ulicach miasta Bielska-Białej. Zakres prac składających się na wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności:
o Pomiar ruchu w punktach:
- kordonu zewnętrznego - 16 pkt.,
- kordonu wewnętrznego - 11 pkt.,
- ekranowych linii kolejowych - 4 pkt.,
- na wybranych skrzyżowaniach - 20 pkt.,
- przejazdów kolejowo-drogowych - 21 pkt.,
- opcjonalnie na wybranych skrzyżowaniach - do 22 pkt., z uwzględnieniem pkt. 4.16 Instrukcji dla Wykonawców;
o Opracowanie danych uzyskanych w trakcie pomiarów;
o Przygotowanie prognoz ruchu.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

CPV: 63712710-3, 71355000-1, 72300000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00116676, 223-21/IZ/38/U/TP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez Wykonawców, z wyłączeniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz informacji o której mowa w pkt 22.3. zdanie drugie Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ), winny zostać sporządzone w sposób tożsamy z zasadami opisanymi w pkt. 11.9. - 11.12 tejże Instrukcji. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy po otwarciu ofert, celem komunikacji z Zamawiającym korzystali z poczty elektronicznej (przetargi@mzd.bielsko.pl).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do
,,Formularza do komunikacji". Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.Oferta, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 11.3. - 11.4. Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I SWZ, a także oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Składane: oferta, oświadczenia i dokumenty, pod rygorem nieważności, winny zostać przekazane
Zamawiającemu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu - wystawcy dokumentu zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku, gdy dopuszczalna jest komunikacja za pomocą poczty
elektronicznej, za datę przekazania Zamawiającemu wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę otrzymania wiadomości elektronicznej przez
Zamawiającego. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) oraz w pkt. 13 Formularza oferty (Rozdział III SWZ).
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) oraz w pkt. 13 Formularza oferty (Rozdział III SWZ).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 10:30
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 223-21/IZ/38/U/TP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kordonowych pomiarów ruchu kołowego na ulicach miasta Bielska-Białej. Zakres prac składających się na wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności:
o Pomiar ruchu w punktach:
- kordonu zewnętrznego - 16 pkt.,
- kordonu wewnętrznego - 11 pkt.,
- ekranowych linii kolejowych - 4 pkt.,
- na wybranych skrzyżowaniach - 20 pkt.,
- przejazdów kolejowo-drogowych - 21 pkt.,
- opcjonalnie na wybranych skrzyżowaniach - do 22 pkt., z uwzględnieniem pkt. 4.16 Instrukcji dla Wykonawców;
o Opracowanie danych uzyskanych w trakcie pomiarów;
o Przygotowanie prognoz ruchu.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 63712710-3 - Usługi monitorowania ruchu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

72300000-8 - Usługi w zakresie danych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na świadczenie usług przekraczających zakres zamówienia podstawowego.
2. Świadczenia opcjonalne polegają na wykonaniu kordonowych pomiarów ruchu wraz z opracowaniem wyników i wykonaniem prognoz ruchu na skrzyżowaniach dróg, które nie zostały ujęte w zakresie świadczenia podstawowego. Uzyskane wyniki należy włączyć do całego Opracowania (taktować jako element Opracowania). Skrzyżowania objęte usługami opcjonalnymi zostały skatalogowane z uwzględnieniem ich typu.
3. Zamawiający uzależnia skorzystanie z usług objętych prawem opcji od ilości środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie kordonowych pomiarów ruchu pozostałych mu po zawarciu umowy na świadczenie usługi podstawowej lub od pozyskania dodatkowych środków finansowych.
4. Zamawiający może z prawa opcji: nie skorzystać, skorzystać w pełnym wymiarze albo skorzystać w wybranej części.
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy ostatnie oświadczenie o zamiarze realizacji usług w ramach prawa opcji w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie podstawowe.
6. Zamawiający wskazuje, iż szczegółowe informacje techniczne dotyczące usług opcjonalnych oraz ich maksymalna wartość (ilość) zostały wskazane w Rozdziałach III-IV SWZ.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 55
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena świadczenia opcjonalnego
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres realizacji prac
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 1 (jedną) usługę polegającą na przeprowadzeniu kordonowych pomiarów ruchu drogowego na co najmniej 20
pkt. pomiarowych wraz ze sporządzeniem ich wyników.
Przez ,,kordonowy pomiar ruchu" należy rozumieć pomiar ruchu na drogach publicznych znajdujących się w obszarze wyznaczonym określonymi punktami pomiarowymi tworzącymi kordon.
Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.5.1.1. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: Wykaz usług (Doświadczenie) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.2.4.1. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).
Zaleca się, aby dla sporządzenia ww. oświadczenia Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 3 do Rozdziału II SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium wskazano w pkt. 21 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 10.4. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Zmiana umowy może nastąpić: a) w przypadkach opisanych w umowie, b) co do nieistotnych postanowień umowy, c) w przypadkach opisanych w ustawie z
dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 55
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena świadczenia opcjonalnego
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres realizacji prac
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-24

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.