Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
916z dziś
5342z ostatnich 7 dni
20368z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych

Przedmiot:

Wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 Skoroszyce
powiat: nyski
Tel. 77 431 80 82, 77 431 80 83, 77 431 85 05 fax: 77 431 80 29
mjodlowska@skoroszyce.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Skoroszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 77 431 80 82, 7
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie Gminy Skoroszyce
Wójt Gminy Skoroszyce działając w imieniu Gminy Skoroszyce zaprasza do składania ofert
cenowych na:
WYKONANIE SPRAWDZENIA WIDOCZNOŚCI PRZEJAZDÓW KOLEJOWO - DROGOWYCH NA
TERENIE GMINY SKOROSZYCE
III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sprawdzenia widoczności niżej wymienionych
przejazdów kolejowo - drogowych na terenie Gminy Skoroszyce tj:
1) przejazd kolejowy kategorii D w kilometrze 21,944 droga gminna 104321 O (dz. nr
444), obręb Stary Grodków,
2) przejazd kolejowy kategorii D w kilometrze 21,40 droga wewnętrzna (dz. nr 451/1)
obręb Stary Grodków,
3) przejazd kolejowy kategorii D droga gminna 104322 O (dz. nr 446/2 i 446/1), obręb
Stary Grodków,
4) przejazd kolejowy kategorii D w kilometrze 20,673 droga gminna 104463 O (dz. nr
453/1 i 453/2), obręb Stary Grodków,
5) przejazd kolejowy kategorii D w kilometrze 19,833 droga gminna 104460 O Ul. Osiedle
Zacisze (dz. nr 816 i 815), obręb Chróścina,
6) przejazd kolejowy kategorii D w kilometrze 19,119 droga gminna 104412 O Ul. Szkolna
(dz. nr 143, 837), obręb Chróścina,
7) przejazd kolejowy kategorii D w kilometrze 18,409 droga gminna 104461 O (dz. nr
190, 151, 165), obręb Chróścina,
8) przejazd kolejowy kategorii D w kilometrze 18,049 droga gminna 104437 O
ul. Kolejowa (dz. nr 270, 186), obręb Chróścina,
9) przejazd kolejowy kategorii D w kilometrze 16,370 droga gminna 104464 O (dz. nr
552, 498, 499, 625), obręb Chróścina,
10) przejazd kolejowy kategorii D w kilometrze 15,087 droga gminna 104425 O
ul. Łąkowa (dz. nr 657) Ul. Braterstwa Broni (dz. nr 671), obręb Skoroszyce,
11) przejazd kolejowy kategorii D w kilometrze 14,132 droga wewnętrzna (dz. nr 666,
773), obręb Skoroszyce.
12) przejazd kolejowy kategorii D droga gminna 104407 O (dz. nr 778, 27), obręb
Skoroszyce.
2. Przedmiotowe przeglądy muszą spełniać wymagania określone:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 roku
3. Widoczność przejazdów kolejowo - drogowych należy wykonać:
1) w wersji papierowej - w 2 egz.
2) w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym - płyta,,CD" - w 1 egz.
4. Oferta powinna obejmować również wszystkie koszty dodatkowe związane z realizacją
zakresu zadania objętego przedmiotem zaproszenia.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków realizacji zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia
dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami.
7. W postępowaniu prowadzonym bez zastosowania przepisów Prawo Zamówień
publicznych - protesty i odwołania nie przysługują.

Dokument nr: IP.GKM.7222.2.2021.MJ

Otwarcie ofert: Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Urząd Gminy w Skoroszycach, Ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce w pokoju nr 11
(I piętro) w dniu 26.07.2021 r. o godz. 1015.

Składanie ofert:
Elektronicznie na adres: mjodlowska@skoroszyce.pl, pocztą lub do skrzynki pocztowej
znajdującej się przed wejściem do siedziby urzędu do dnia 26.07.2021 r. do godz. 1000.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy
Gmina Skoroszyce
Urząd Gminy w Skoroszycach
ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce
,,OFERTA NA WYKONANIE SPRAWDZENIA WIDOCZNOŚCI PRZEJAZDÓW KOLEJOWO -
DROGOWYCH NA TERENIE GMINY SKOROSZYCE "
Nie otwierać przed dniem 26.07.2021 r. godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do 10.09.2021 r.

Wymagania:
II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWNIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od
kwoty 130 000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
V OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki,
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dołączone do oferty
dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej
przedmiotem zamówienia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe
realizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 2
lat przeprowadził minimum 20 sprawdzeń widoczności (1 sprawdzenie = 1 przejazd
kolejowo - drogowy) wraz z dowodami, że sprawdzenia zostały wykonane należycie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego
warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.*
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego
warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.*
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o
przedłożone przez wykonawców oświadczenie, wg formuły ,,spełnia - nie spełnia"- załącznik nr
2.
VI WYKAZ OŚWIADACZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert lub oświadczenie, że Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
w zaproszeniu,
3) wykaz przeprowadzonych sprawdzeń widoczności z dowodami, czy zostały wykonane
należycie.
VII TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożona ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe.
a.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
Należy określić cenę netto i brutto.
b.Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych i wariantowych.
c. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
d.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
e.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy i siedziby.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia,
2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,
3) oświadczenie RODO
X OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie sprawdzenia widoczności
przejazdów kolejowo- drogowych.
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe Max ilość pkt.
1. Cena ( C ) 100 100
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Px (C) = C min/ C x * Max (C)
Px (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "x" za kryterium "cena"
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C x - cena oferty "x"
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "cena"
XII INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWINENIA
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający w formie pisemnej udzieli Wykonawcy
zamówienia.
XIII UWAGI
Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących
przepisach. Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, do
odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji z
oferentem lub oferentami.

Kontakt:
XI SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
a. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
b. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Malwina Jodłowska, email: mjodlowska@skoroszyce.pl, tel. 774318976
c. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.