Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
392z dziś
4928z ostatnich 7 dni
19122z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PŁOTY
pl. Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
powiat: gryficki
913033405, faks 913210745
um@ploty.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Płoty
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 913033405, faks 9132
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa Ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na Przebudowie Ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach wraz z budową ciągu pieszego i przebudową sieci wodociągowej na ul Juliusza Słowackiego.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAWARTY JEST W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ stanowiącej załącznik nr 11 do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do w formie pisemnej lub faksowej (nr faksu 91 38 51 866) bądź za pośrednictwem mail na adres: i.majewska@ploty lub a.porebska@ploty.pl
O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.

Realizacja zadania będzie dofinansowana w ramach Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Umowa nr 32/2021/A/38 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 24.06.2021r.
Zakres robót określony został w dokumentacji projektowej - Załącznik nr 11 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany oraz Przedmiar robót jako materiał pomocniczy - załącznik nr 11 do SIWZ:
Zakres robót przedstawiony w przedmiarze przekazanym przez zamawiającego nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.

2. Uwagi dotyczące wykonywania robót budowlanych:
1) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45232000-2, 45233000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00116701, ZP.271.6.2021.IM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.ploty.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:miniPortalu,który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portalESP: URZĄD MIEJSKI W PŁOTACH, 72-310 Płoty, Plac Konstytucji 3Maja 1, /c9bp2l57es/skrytka oraz poczty elektronicznej inwestycje2@ploty.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Natomiast złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcje dotyczące korzystania z systemu miniPortal - ePUAP, dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje, natomiast Regulamin korzystania z systemu miniPortal dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Natomiast, maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanych / odbieranych przez zamawiającego poprzez e-mail wynosi: 50 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania wszczętego na platformie miniPortal oraz ID postępowania jako załącznik nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Wymagania techniczne: W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0Mozilla Firefox od wersji 15 Google Chrome od wersji 20 Microsoft EdgeDodatkowe wymagania dotyczące korespondencji: Przy przekazywaniu korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykonawca zapewnia gotowość odbioru i odczytania co najmniej plików w formacie *.pdf. W przypadku kompresji plików, zamawiający wskazuje format z rozszerzeniem .zip, lub .7Z, które widnieją w załączniku nr 2 do Rozporządzenia KRI [5]. Zamawiający dopuszcza również format .rar3. Zamawiający wskazuje formaty danych, w szczególności wśród wskazanych w Rozporządzeniu KRI [5], w jakich wykonawca powinien złożyć ofertę oraz pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty: *.pdf, *.jpg (.jpeg), *.doc, *.docx, *.odt, *.ods, *.txt, lub *.xls4 ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 11:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofertylub wniosku" dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza), udostępnionego również na miniPortal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2021.IM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na Przebudowie ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach wraz z budową ciągu pieszego i przebudową sieci wodociągowej na ul Juliusza Słowackiego.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAWARTY JEST W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ stanowiącej załącznik nr 11 do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do w formie pisemnej lub faksowej (nr faksu 91 38 51 866) bądź za pośrednictwem mail na adres: i.majewska@ploty lub a.porebska@ploty.pl
O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.

Realizacja zadania będzie dofinansowana w ramach Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Umowa nr 32/2021/A/38 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 24.06.2021r.
Zakres robót określony został w dokumentacji projektowej - Załącznik nr 11 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany oraz Przedmiar robót jako materiał pomocniczy - załącznik nr 11 do SIWZ:
Zakres robót przedstawiony w przedmiarze przekazanym przez zamawiającego nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.

2. Uwagi dotyczące wykonywania robót budowlanych:
1) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch
miejscpo przecinku. Jeżeli Wykonawca zaoferuje terminy krótsze niż minimalne wymagane przez
zamawiającego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli wykonawca zaoferuje terminy dłuższe niż
maksymalne, do oceny oferty przyjęty zostanie maksymalny termin wskazany przez
zamawiającego.Jeżeli zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwielub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem . Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach, a jeżelizostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że do realizacji zamówienia będą dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, i które będą pełnić funkcję:
o Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
oraz
o Kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych lub uprawnieniami równoważnymi do powyższych, wydanymi na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa;

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia - za robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna min. jedną budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej i/lub bitumicznej o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty

Uwaga: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

W przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innego podmiotu, w celu wykazania spełnienia niniejszego warunku, podmiot ten musi spełniać ten warunek w całości.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale XIV i XV SWZ;

a) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, - wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że Wykonawca w Formularzu Oferty (zał. Nr 1) wskażę dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego.
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.Ponadto, na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Zgodnie z § 12 ust. 1 -3 Rozporządzenia [2], ,,wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ustawie i rozporządzeniu, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu". Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do podmiotowych środków dowodowych dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie będzie mieć § 4 ust. 1-3 Rozporządzenia [2]. W oparciu o powyższe, zamawiający wymaga, aby zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia - złożył dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie wykazania:

1) spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XVI SWZ:

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
UWAGA: Na podstawie § 9 ust. 3 pkt 1) Rozporządzenia [2], jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych usług w walucie innej niż PLN, wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie zostaną przez wykonawcę wskazane wartości w walucie innej niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ łącznie z załącznikiem nr 1A do SWZ i załącznikiem 1B do SWZ.

2) oświadczenie wykonawcy wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;

3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;

4) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w następującym zakresie:

o spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w rozdziale XVI ust. 2 pkt 1) SWZ,
o wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy Pzp;

5) Odpowiednie pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy, gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów takich jak odpis lub informacja z KRS, CEiDG, lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o rodzajach dokumentów [2]. Powyższe ma zastosowanie również do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach innych podmiotów. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
A. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca
przedkłada wraz z ofertą: 1. Oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy; 2. Oświadczenie wstępne, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu; 3. Odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. B. W celu podpisania
umowy,wykonawca przedkłada zamawiającemu również kopię umowy regulującej współpracę
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 59 ustawy Pzp.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 13 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Ze względu na ograniczoną ilość znaków (4000) Zamawiający informuje, że pełna treść rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zawarta jest w § 13 (Zmiana Umowy) załącznik nr 8 do SWZ - WZÓR UMOWY.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch
miejscpo przecinku. Jeżeli Wykonawca zaoferuje terminy krótsze niż minimalne wymagane przez
zamawiającego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli wykonawca zaoferuje terminy dłuższe niż
maksymalne, do oceny oferty przyjęty zostanie maksymalny termin wskazany przez
zamawiającego.Jeżeli zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwielub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem . Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach, a jeżelizostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.