Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
307z dziś
4868z ostatnich 7 dni
18224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA DACHU

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

MODERNIZACJA DACHU

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kalisz Pomorski
Wolności 25
78-540 Kalisz Pomorski
powiat: drawski
94 361 63 17, faks 94 361 62 88
ratusz@kaliszpom.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kalisz Pomorski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 94 361 63 17, faks 9
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,MODERNIZACJA DACHU NAD ŁĄCZNIKEM I SZATNIĄ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY UL. BŁONIE KASZUBSKIE 2
W KALISZU POMORSKIM"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Lokalizacja inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kaliszu Pomorskim (działka nr 54/22, obręb 0003), przy Ul. Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie
2. Zakres inwestycji:
,,Modernizacja dachu nad łącznikiem i szatnią w Szkole Podstawowej przy Ul. Błonie Kaszubskie 2 w Kaliszu Pomorskim".
3. Zakres robót obejmuje:

I. Dach nad wejściem
1. Rusztowania zewnętrzne do robót dekarskich - 20,00 m2
2. Oczyszczenie podłoża pod ułożenie papy - 188,50 m2
3. Obróbki z papy z wywinięciem na ściany - 14,55 m2
4. Montaż listew dociskowych przy obróbkach blacharskich- 44,55 m
5. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - 188,50 m2
6. Wykonanie i montaż parapetu z blachy ocynkowanej powlekanej- 1,00 szt.
7. Montaż kominków wentylacyjnych do pokryć papowych - 4,00 szt.

II. Dach nad szatnią
1. Oczyszczenie podłoża pod ułożenie styropianu i papy - 169,32 m2
1. Wykonanie i montaż parapetu z blachy ocynkowanej powlekanej- 5,00 szt.
2. Ocieplenie dachu płytami styropianowymi EPS 100 grub. 5 cm - 178,52 m2
3. Pokrycie papą termozgrzewalną styropianu dwuwarstwowo - 178,52 m2
4. Obróbki z papy kominków wentylacyjnych - 72,00 m2
5. Montaż listew dociskowych - 44,55 m
6. Montaż kominków wentylacyjnych do pokryć papowych - 4,00 szt.

III. Dach nad aulą
1. Oczyszczenie podłoża pod ułożenie styropianu i papy - 327,60 m2
2. Obsadzenie belek drewnianych 10 x 10 cm - 51,20 m
3. Wykonanie i montaż parapetu z blachy ocynkowanej powlekanej- 1,00 szt.
4. Ocieplenie dachu płytami styropianowymi EPS 100 grub. 10 cm- 327,60 m2
5. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej - 67,48 m2
6. Pokrycie papą termozgrzewalną styropianu dwuwarstwowo- 327,60 m2
7. Montaż listew dociskowych - 18,00 m
8. Montaż kominków wentylacyjnych do pokryć papowych - 8,00 szt.
9. Montaż klap oddymiających 120 x 210 cm - 6,00 kpl
10. Wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych - 5,00 m3

Wyjaśnienia do wskazanego wyżej zakresu robót:

o Na pokrycia dachowe zastosować papę podkładową termozgrzewalną grub. min. 4,2 mm
o Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (-20oC)
o Styropian EPS 100 grub. 50 mm i 100 mm do ocieplania dachów płaskich pod pokrycie papą termozgrzewalną.
o Parapety i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,7 mm.
o Klapa dymowa 120 x 210 cm na podstawie prostej z blachy stalowej ocynkowanej o wysokości 50 cm. Klapa zgodna z PN-EN 12101-2, Re50, SL550, B300, WL1500. Wypełnienie poliwęglanem grub. 20 mm (pięciokomorowym) o wsp. U = 1,3 W/m2K. Czynna powierzchnia oddymiania Aa = 1,739 m2. Siłownik elektryczny 24V DC/8A.

Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonania wizji lokalnej i zweryfikowania powyższych danych.

CPV: 45261000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00116893, SP.271.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ i ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
- poczty elektronicznej e-mail: ip@kaliszpom.pl;
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
7. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
10. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem znakiem sprawy, tj. SP.271.12.2021.
13. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
14. Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortalu i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane zgodnie z niniejszą SWZ, tzn. celem złożenia w postępowaniu oferty i dokumentów przekazywanych wraz z nią. Natomiast w pozostałym zakresie (tzn. przekazywania w postępowaniu pozostałych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień i informacji), Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego, wskazanej w SWZ.
15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
16. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) - dalej RODO - Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski.
2. W Urzędzie Miejskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Pan Marek Brumer,
tel. (94) 3617798, e-mail iod@kaliszpom.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SP.271.2.2021 pn.: ,,Modernizacja dachu nad łącznikiem i szatnią w Szkole Podstawowej przy Ul. Błonie Kaszubskie 2 w Kaliszu Pomorskim" i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: bankom, urzędom skarbowym, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w pkt 3 celu przetwarzania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
7. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Urząd Miejski Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4.W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SP.271.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Lokalizacja inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kaliszu Pomorskim (działka nr 54/22, obręb 0003), przy ul. Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie
2. Zakres inwestycji:
,,Modernizacja dachu nad łącznikiem i szatnią w Szkole Podstawowej przy ul. Błonie Kaszubskie 2 w Kaliszu Pomorskim".
3. Zakres robót obejmuje:

I. Dach nad wejściem
1. Rusztowania zewnętrzne do robót dekarskich - 20,00 m2
2. Oczyszczenie podłoża pod ułożenie papy - 188,50 m2
3. Obróbki z papy z wywinięciem na ściany - 14,55 m2
4. Montaż listew dociskowych przy obróbkach blacharskich- 44,55 m
5. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - 188,50 m2
6. Wykonanie i montaż parapetu z blachy ocynkowanej powlekanej- 1,00 szt.
7. Montaż kominków wentylacyjnych do pokryć papowych - 4,00 szt.

II. Dach nad szatnią
1. Oczyszczenie podłoża pod ułożenie styropianu i papy - 169,32 m2
1. Wykonanie i montaż parapetu z blachy ocynkowanej powlekanej- 5,00 szt.
2. Ocieplenie dachu płytami styropianowymi EPS 100 grub. 5 cm - 178,52 m2
3. Pokrycie papą termozgrzewalną styropianu dwuwarstwowo - 178,52 m2
4. Obróbki z papy kominków wentylacyjnych - 72,00 m2
5. Montaż listew dociskowych - 44,55 m
6. Montaż kominków wentylacyjnych do pokryć papowych - 4,00 szt.

III. Dach nad aulą
1. Oczyszczenie podłoża pod ułożenie styropianu i papy - 327,60 m2
2. Obsadzenie belek drewnianych 10 x 10 cm - 51,20 m
3. Wykonanie i montaż parapetu z blachy ocynkowanej powlekanej- 1,00 szt.
4. Ocieplenie dachu płytami styropianowymi EPS 100 grub. 10 cm- 327,60 m2
5. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej - 67,48 m2
6. Pokrycie papą termozgrzewalną styropianu dwuwarstwowo- 327,60 m2
7. Montaż listew dociskowych - 18,00 m
8. Montaż kominków wentylacyjnych do pokryć papowych - 8,00 szt.
9. Montaż klap oddymiających 120 x 210 cm - 6,00 kpl
10. Wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych - 5,00 m3

Wyjaśnienia do wskazanego wyżej zakresu robót:

o Na pokrycia dachowe zastosować papę podkładową termozgrzewalną grub. min. 4,2 mm
o Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (-20oC)
o Styropian EPS 100 grub. 50 mm i 100 mm do ocieplania dachów płaskich pod pokrycie papą termozgrzewalną.
o Parapety i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,7 mm.
o Klapa dymowa 120 x 210 cm na podstawie prostej z blachy stalowej ocynkowanej o wysokości 50 cm. Klapa zgodna z PN-EN 12101-2, Re50, SL550, B300, WL1500. Wypełnienie poliwęglanem grub. 20 mm (pięciokomorowym) o wsp. U = 1,3 W/m2K. Czynna powierzchnia oddymiania Aa = 1,739 m2. Siłownik elektryczny 24V DC/8A.

Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonania wizji lokalnej i zweryfikowania powyższych danych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zadania
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł).
b) Wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna wykonie roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. W zakres roboty, o której mowa powyżej, powinno wchodzić co najmniej wykonanie jednej roboty polegającej na wykonaniu pokryć dachowych papą. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył wymienione roboty budowlane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 1 pkt 4 lit. a musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie).
c) Dysponuje osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w branży:
wykształcenie kierunkowe, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) w zakresie kierowania robotami budowlanymi, aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum) powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Środki dowodowe na potwierdzenie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
6. W przypadku skorzystania z prawa do negocjacji, o którym mowa w art. 289 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie wszystkich Wykonawców, których zamierzać będzie zaprosić do negocjacji, do złożenia wszystkich podmiotowych środków dowodowych.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) dokumentów, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 4 pkt 1, 2, 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8. Dokumenty, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 2, 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, 2 i 3 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia te składane są wraz z ofertą.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zadania
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.