Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac konserwatorskich drewnianych bram wejściowych

Przedmiot:

Wykonanie prac konserwatorskich drewnianych bram wejściowych

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA W KRAKOWIE
UL. ZAMOJSKIEGO 2
30-523 KRAKÓW
powiat: Kraków
tel. 600 485 334
jozef@diecezja.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: KRAKÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 600 485 334
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest ,,Wykonanie prac konserwatorskich
drewnianych bram wejściowych Kościoła pw. Św. Józefa - Kraków, Ul. Zamojskiego
2
Opisu przedmiotu zamówienia składa się z:
1. Programu prac konserwatorskich drewnianych bram wejściowych kościoła p.w. św. Józefa
w Krakowie - Podgórzu Ul. Zamojskiego 2 sporządzony przez mgr Małgorzatę
Tomasik ( załącznik nr 1 )
2. przedmiaru robót (Załącznik 2)
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z :
1. pozwoleniem na budowę ( Załącznik nr 3)
2. pozwoleniem konserwatorskim (Załącznik nr 4)

Otwarcie ofert: 8) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA W KRAKOWIE
30-523 KRAKÓW, UL. ZAMOJSKIEGO 2 w Kancelarii Parafialnej 6.08.
o godz. 10.30.

Specyfikacja:
Załączniki do Warunków nr 1,3 i 4 są do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego
w dniach: wtorek i piątek w godz.10.00 do 11.00. oraz w poniedziałki i środy w godz. 17.00 do 18.00.
w kancelarii parafialnej, przy Ul. Zamoyskiego 2 / wejście do kancelarii od strony kościoła/

Składanie ofert:
7) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 6.08. 2021 r do godz 10.00 .
Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA W KRAKOWIE - kancelaria
parafialna 30-523 KRAKÓW, UL. ZAMOJSKIEGO 2
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia do: 30 października 2021 r.
Udzielona Gwarancja - min. 60 m-cy

Wymagania:
2) Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu z zastosowaniem zasad równego
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
4) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a/ Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał siłami własnymi w
obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków :
? dwa zamówienia (pisemne umowy odpłatne) w zakresie prac konserwatorskich
obejmujących konserwację elementów drewnianych w jednym obiekcie zabytkowym
każde o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto.
Dla udokumentowania powyższego zakresu Oferent przedstawi dokumenty potwierdzające
właściwe wykonanie prac, sporządzone pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać wymogi określone w
ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)".
b) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje w szczególności
osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich przy zabytkach
w zakresie:
a) Kierownik prac konserwatorskich (dyplomowany konserwator dzieł sztuki)
odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny całości prac
musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i
restauracji dzieł sztuki. Kierownik prac konserwatorskich powinien mieć minimum
5 - letnie doświadczenie w pracy na obiektach zabytkowych i kierowaniu
zespołem konserwatorskim.
b) Dysponowania zespołem konserwatorskim, t.j. minimum dwóch dyplomowanych
konserwatorów posiadających uprawnienia do wykonywania prac
2
zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, z minimum 5 letnim doświadczeniem
zawodowym
c) Zatrudniają minimum 5 osób na umowę o pracę
d) Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion zł
00/100)
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia",
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
5) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a) wykaz wykonanych prac konserwatorskich w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały należycie wykonane,
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności konserwatorów
wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
d) Oświadczenie o zatrudnieniu minimum 5 osób, na umową o pracę,
e) Opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum
1.000.000,00 zł ( słownie: jeden milion zł 00/100).
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginałów
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
3
6). Sposób przygotowania ofert.
6.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na
ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez oferenta.
6.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej dokumentacji
przetargowej oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
6.3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu oferenta (uprawnioną zgodnie z odpisem z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną).
6.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby
upoważnionej.
6.5. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
6.6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą
i dokładnym adresem oferenta, zaadresowana na adres:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA W KRAKOWIE 30-523 KRAKÓW
UL. ZAMOJSKIEGO 2
oraz oznakowana:
OFERTA - Wykonanie prac konserwatorskich drewnianych bram wejściowych kościoła
pw. . Józefa przy ul. Zamojskiego 2 w Krakowie
Nie otwierać przed terminem składania ofert.
6.7. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
6.7.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 5 warunków zamówienia.
6.7.2. Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z przedmiarem robót
6.7.3. Dowód zarejestrowania działalności gospodarczej.
6.9. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści
oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w
specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w godzinach kancelarii i zaadresować
zgodnie adresem podanym powyżej.
8.1. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
8.2. Publiczne otwarcie ofert przebiegać będzie w sposób następujący :
- podanie informacji o liczbie złożonych ofert,
- otwarcie ofert z podaniem do publicznej wiadomości firmy (nazwy) wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, jego adresu (siedziby), oraz ceny ofertowej,
terminu wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
Spośród ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych poniżej.
9) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu
oceny ofert.
5
9.1. Każda oferta będzie oceniana w skali od O do 100 punktów.
9.2. Kryteria oceny ofert:
a) oferowana cena-70 %
W kryterium tym oceniane będą ceny brutto ofert. Maksymalną ilość punktów (tj. 70)
otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów wyliczonych według następującego wzoru :
najniższa zaproponowana cena/cena badanej oferty x 100 x 70%.
b) doświadczenie oferenta w wykonywaniu prac konserwatorskich elementów drewnianych
w obiektach zabytkowych - 30%
Ocenie będą podlegały wykonane przez oferentów w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert i poparte referencjami zamówienia (tj. umowy) umowy
dotyczące konserwacji elementów drewnianych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 50 000,00 zł brutto.
Oferta z największą ilością takich zamówień otrzyma maksymalną ilość punktów w
kryterium (tj. 30). Pozostałym ofertom przyznane zostanie proporcjonalnie mniej
punktów, wyliczonych według następującego wzoru :
ilość wymaganych zamówień w ofercie badanej/maksymalna ilość wymaganych zamówień
x 100 x 30%.
9.3. Oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą
10). Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wy
borze oferenta w celu zawarcia umowy.
10.1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z warunkami zamówienia wraz z załącznikami
oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o
wyborze oferty.
10.2. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
10.3. Oferent przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy, który stanowić będzie integralną część umowy.
10.4. Oferent, który przedstawił najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia zobowiązany
jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
6
10.4.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej
w ofercie (po zaokrągleniu w dół do wysokości pełnych 100,00 zł) należy złożyć
przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:
? pieniądzu;
? gwarancjach bankowych;
? gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.4.2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy przelewem, za
termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego
w dzień poprzedzający dzień wyznaczony na podpisanie umowy
10.4.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest
zgodne z zawieraną umową.
10.4.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie,
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał dokumentu należy złożyć
przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiającego.

Uwagi:
Kancelaria Parafialna jest czynna: pon,środa w godz. 17.00 - 18.00, wtorek, piątek, sobota w godz.
10.00 - 11.00.

Kontakt:
Adres do korespondencji:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA W KRAKOWIE
30-523 KRAKÓW, UL. ZAMOJSKIEGO 2
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest ks. Antoni Bednarz, tel. 600 485 334 .mail
jozef@diecezja.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.