Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
520z dziś
4996z ostatnich 7 dni
18976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego"

Przedmiot:

,,Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego"

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 616653538, Faks: +48 616653738
jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 616653538,
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

RD/ZP/48/2021 ,,DOSTAWA fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej"

Numer referencyjny: RD/ZP/48/2021
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

,,DOSTAWA fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej".

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części:

-- pakiet nr 1,

-- pakiet nr 2,

-- pakiet nr 3,

-- pakiet nr 4,

-- pakiet nr 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e (Specyfikacja Techniczna) do niniejszej SWZ. Szczegółowe warunki umowy znajdują się we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e do niniejszej SWZ, znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.put.poznan.pl/ oraz MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej" - pakiet nr 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji na laptopy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Specyfikacj Techniczna - Załącznik: 58 This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 957845.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej" - pakiet nr 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji na zestawy komputerowe / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA fabrycznie nowego oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej" - pakiet nr 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA fabrycznie nowych przełączników sieciowych dla Politechniki Poznańskiej" - pakiet nr 4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji na przełączniki sieciowe / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej" - pakiet nr 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfin. ze śr. Unii Europ. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" działanie nr 3.2 ,,Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" Tytuł projektu: ,,Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)" Porozumienie nr POPC.03.02.00-00-0001/20-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 30200000, 30230000, 30236000, 48000000, 32420000

Dokument nr: 359343-2021, RD/ZP/48/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Gmachu Głównym Politechniki Poznańskiej, Dziale Zamówień Publicznych, pokój 102, 60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce ,,Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.put.poznan.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2021

Kontakt:
Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Poznań
Kod NUTS: PL Polska
60-965
Polska
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Tel.: +48 616653538
Faks: +48 616653738

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.