Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac konserwacyjnych stolarki okiennej i drzwiowej

Przedmiot:

Wykonanie prac konserwacyjnych stolarki okiennej i drzwiowej

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tarnowiec
Tarnowiec 211
38-204 Tarnowiec
powiat: jasielski
13 42555537, 13 42 555 38
edyta.gawron@ugtarnowiec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: 13 42555537, 13 42 5
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Wykonanie prac konserwacyjnych stolarki okiennej i drzwiowej na obiekcie zabytkowego
budynku dawnego dworu mińskich w Tarnowcu
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej zamontowanej w
zabytkowym obiekcie dawnego dwom Pilińskich w Tarnowcu w zakresie:
a) - mycie okien,
b) - usunięcie i oczyszczenie istniejącej powłoki malarskiej stolarki okiennej i drzwiowej,
c) - wykonanie gruntowania stolarki okiennej i drzwiowej,
d) - wykonanie nowej powłoki olejowej na stolarce okiennej i drzwiowej.
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca:
a) - przedstawi projekt prac naprawczo-konserwacyjnych,
b) - wszelkie siatki ochronne, folie, rusztowania - zapewni na własny koszt na cały okres
prowadzenia prac,
c) - zapewni kierownika budowy posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe wynikające
z decyzji konserwatorskich i pozwolenia na budowę,
d) - wykona operat powykonawczy z wykonanych prac naprawczo konserwacyjnych ( opis
i dokumentacja zdjęciowa z faz : przed wykonaniem prac, w trakcie i po wykonaniu).
Zakres prac zawarty jest w załączonym opisie przedmiotu zamówienia i stanowi element pomocniczy
do wyceny prac.

Dokument nr: WG.271.2.24.2021

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty :
Ofertę można złożyć do dnia 26.07.2021r. do godz. 15;30
- mai Iowo - na adres edyta.gawron@ugtarnowiec.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza
oferty - Zał. Nr 2),
- pisemne (osobiście, listem) w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy lecz nie później niż do
30.10.2021r
Dzień rozpoczęcia robót wyznacza data protokołu przekazania placu budowy.

Wymagania:
Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z pracami konserwacyjnymi stolarki okiennej i
drzwiowej zamontowanej w zabytkowym obiekcie dawnego dworu Pilińskich w Tarnowcu..
Czas wymaganej gwarancji to minimum 60 miesięcy na przedmiotowy zakres prac.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu po uprzednim ustaleniu terminu z
przedstawicielem Wykonawcy. Telefon kontaktowy: Radosław Kujawski 13 42555537
Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez
otwierania. Ponadto, niniejsze zapytanie nic jest zamówieniem, a złożone oferty nie stanowią
zobowiązania dla żadnej ze stron. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania.
5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert : cena 100%
W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia.
Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA!
Cena podana przez wykonawcę na formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową w rozumieniu arf. 632
kc tj., jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.bip.tarnowiec.eu
6. Zamawiający po terminie składania ofert umieści na stronic internetowej www.bip.tarnowiec.eu
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
7. Warunki płatności: przelew 14 dni.
9. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać:
Wypełniony formularz oferty (Zał. Nr 2).
W przypadku złożenia oferty mailowo w tytule wiadomości mail wpisać: Oferta - ,,Wykonanie prac
konserwacyjnych stolarki okiennej i drzwiowej na obiekcie zabytkowego budynku dawnego
dworu Pilińskich w Tarnowcu
W przypadku listowego i osobistego składania oferty opakować ją w kopertę zaadresowaną na
Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta Wykonanie prac konserwacyjnych stolarki okiennej
i drzwiowej na obiekcie zabytkowego budynku dawnego dworu Pilińskich w Tarnowcu
10. Negocjacje:
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z trzema wykonawcami, którzy złożyli
najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów. Negocjacje zostaną przeprowadzone w
ciągu 14 dni od daty złożenia ofert w siedzibie Zamawiającego, tj, Urząd Gminy Tarnowiec, 38-204
Tarnowiec 211.
Negocjacje będą polegać na:
- ustaleniu ostatecznego zakresu pracy (Wykonawca zaproponować może rozwiązania korzystne,
powodujące oszczędność w realizacji prac),
- ustaleniu ostatecznej kwoty negocjacyjnej.

Kontakt:
Telefon kontaktowy: Radosław Kujawski 13 42555537
Jan Wójcik tel. 13 42 555 38
Pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres e-mail:
edyta.gawron@ugtarnowiec.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.