Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5032z ostatnich 7 dni
19013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa parteru budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa parteru budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice
powiat: krakowski
12285 21 13
sekretariat@modr.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Karniowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 12285 21 13
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa parteru budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego obejmująca hol i część pomieszczeń bazy noclegowej - Etap 1
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. ,,Przebudowa parteru budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego obejmująca hol i część pomieszczeń bazy noclegowej - Etap 1".
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) demontaż istniejących ścian działowych;
b) wykonanie nowych ścian działowych;
c) demontaż i malowanie sufitów podwieszonych;
d) skucie istniejących posadzek;
e) wykonanie nowych posadzek;
f) wykonanie wylewek pod posadzki;
g) wymiana stolarki/ ślusarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej;
h) wymiana parapetów;
i) wykonanie nowych instalacji;
j) wyposażenie pokoi hotelowych w meble oraz sprzęt agd i rtv.
W etapie 1 wykonane zostaną wszystkie roboty rozbiórkowe oraz nowe ściany wydzielające pomieszczenia, szczególnie od strony korytarza. W etapie tym wykonane zostaną wszystkie instalacje wod-kan, c.o. instalacje elektryczne oraz instalacje wentylacji. W całości zostanie wykonany hol główny wejściowy, dwa pokoje dla gości, toaleta dla osób niepełnosprawnych, toaleta ogólnodostępna oraz korytarz. W holu 2, w etapie 1, zostaną wykonane tylko nowe posadzki.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków wykonawcy zawarty jest w Projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy), stanowiących zał. nr 1 do SWZ, a także w Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB), stanowiących zał. nr 10 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 39150000-8, 45262500-6, 45311200-2, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00116837, MODR/PN/2021/2

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://modr.pl/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Oferty wraz z załącznikami sporządza się i przekazuje pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@modr.pl, z zastrzeżeniem Rozdziału IX ust. 2 SWZ, tj. składania ofert wraz z załącznikami. Korespondencja kierowana do zamawiającego powinna być opatrzona numerem postępowania MODR/PN/2021/2 lub nazwą zamówienia.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać tego regulaminu.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na stronie postępowania oraz na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
10. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB (rozmiar pojedynczego dokumentu po podpisaniu).
11. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
12. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
13. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
14. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail zamawiającego.
15. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO (klauzule informacyjne z art.
13 i art. 14 RODO) zostały opisane w sekcji XXII SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO (klauzule informacyjne z art.
13 i art. 14 RODO) zostały opisane w sekcji XXII SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MODR/PN/2021/2
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. ,,Przebudowa parteru budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego obejmująca hol i część pomieszczeń bazy noclegowej - Etap 1".
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) demontaż istniejących ścian działowych;
b) wykonanie nowych ścian działowych;
c) demontaż i malowanie sufitów podwieszonych;
d) skucie istniejących posadzek;
e) wykonanie nowych posadzek;
f) wykonanie wylewek pod posadzki;
g) wymiana stolarki/ ślusarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej;
h) wymiana parapetów;
i) wykonanie nowych instalacji;
j) wyposażenie pokoi hotelowych w meble oraz sprzęt agd i rtv.
W etapie 1 wykonane zostaną wszystkie roboty rozbiórkowe oraz nowe ściany wydzielające pomieszczenia, szczególnie od strony korytarza. W etapie tym wykonane zostaną wszystkie instalacje wod-kan, c.o. instalacje elektryczne oraz instalacje wentylacji. W całości zostanie wykonany hol główny wejściowy, dwa pokoje dla gości, toaleta dla osób niepełnosprawnych, toaleta ogólnodostępna oraz korytarz. W holu 2, w etapie 1, zostaną wykonane tylko nowe posadzki.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków wykonawcy zawarty jest w Projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy), stanowiących zał. nr 1 do SWZ, a także w Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB), stanowiących zał. nr 10 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Kryterium ,,Cena" - będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez wykonawcę w Formularzu oferty;
2) Kryterium ,,Okres gwarancji" - będzie rozpatrywane na podstawie
wskazanej przez wykonawcę w Formularzu oferty liczby pełnych miesięcy okresu gwarancji.
2. Szczegółowe informacje dot. sposobu oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu tj. :
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykażą, że:
4.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej 2 zamówienia (2 odrębne kontrakty), obejmujące swoim zakresem roboty budowlane polegające na remoncie, modernizacji lub przebudowie obiektu budowlanego, każde o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto,
4.2 dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia oraz skierują do jego realizacji :
a) osobę, która będzie pełnić w takcie realizacji zamówienia funkcję kierownika budowy /kierownika robót - osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce);
b) osobę, która będzie pełnić w takcie realizacji zamówienia funkcję kierownika robót elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
5. Osoby wymienione w pkt 4.2. winny posiadać stosowne uprawnienia budowlane odpowiednio do postawionego warunku i legitymować się zaświadczeniem o nadanych uprawnieniach - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub dokumentem równoważnym w przypadku osób, które takie uprawnienia uzyskały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub mającymi prawo do świadczenia usług transgranicznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Ww. oświadczenie zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 powyżej.
5. Zamawiający żąda od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) przedstawienia w odniesieniu do każdego z wykonawców dokumentów wymienionych w pkt 3.4. powyżej.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7. Ww. dokumenty wykonawca składa w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz robót budowlanych zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
3. Ww. dokumenty wykonawca składa w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W celu skutecznego złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Formularz oferty, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
1.2. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) - jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP.

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
2.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) - jeżeli dotyczy - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu ( zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy PZP ), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) - jeżeli dotyczy - Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
2.4. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 1 ustawy PZP - jeżeli dotyczy:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy PZP), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by warunek określony w pkt 5.4 ogłoszenia dotyczący wiedzy i doświadczenia w realizacji robót budowlanych spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub tych podmiotów.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ).
5. Sposób złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został opisany w sekcji 5.6.) i 5.11.) niniejszego ogłoszenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ. 2. Zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały przewidziane w §16 Projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Kryterium ,,Cena" - będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez wykonawcę w Formularzu oferty;
2) Kryterium ,,Okres gwarancji" - będzie rozpatrywane na podstawie
wskazanej przez wykonawcę w Formularzu oferty liczby pełnych miesięcy okresu gwarancji.
2. Szczegółowe informacje dot. sposobu oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.