Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4429z ostatnich 7 dni
19456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie wydzielonego pomieszczenia w budynku

Przedmiot:

Dostosowanie wydzielonego pomieszczenia w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
powiat: Kraków
tel. (12) 614 32 99
dzialtech@szpitaljp2.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (12) 614 32 99
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie wydzielonego pomieszczenia w budynku T-X dla potrzeb
przechowywania pojemników z tlenkiem etylenu
1. Zakres prac i dostawy
W zakresie dostosowania wydzielonego pomieszczenia w budynku T-X - Hydrofornia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie dla potrzeb przechowywania pojemników z tlenkiem etylenu zakres prac zgodnie z dokumentacja wykonawczą obejmuje m.in.:
W zakresie instalacji sanitarnych:
? dostawę i montaż wentylowanej, ognioodpornej szafy dla przechowywania pojemników z tlenkiem etylenu w wydzielonym dla tego celu pomieszczeniu;
? montaż systemu detekcji tlenku etylenu w pomieszczeniu magazynu tlenku etylenu;
? montaż wentylacji mechanicznej ognioodpornej szafy dla przechowywania pojemników z tlenkiem etylenu;
? montaż instalacji klimatyzacji oraz wentylacji awaryjnej pomieszczenia sterowanej od systemu detekcji.
W zakresie instalacji elektrycznych:
? wykonanie zasilania 230V dla projektowanych urządzeń detekcji tlenku etylenu, wentylacji awaryjnej, klimatyzacji i wentylacji szafy z pojemnikami tlenku etylenu;
? wykonanie detekcji tlenku etylenu w pomieszczeniu, a w razie przekroczenia dopuszczalnych stężeń oparów:
- sygnalizacja optyczna i akustyczna stanu przekroczenia
- przesłanie sygnału do tablicy ostrzegawczej informującej o konieczności opuszczenia pomieszczenia
- przesłanie sygnału do załączenia wentylatora awaryjnego i siłownika przepustnicy dla przewietrzenia pomieszczenia
? dobudowa aparatury rozdzielczej na istniejącej tablicy rozdzielczej RW w pomieszczeniu Hydroforni;
? wykonanie nowej zamiennej instalacji oświetlenia w pomieszczeniu tlenku etylenu;
? wykonanie okablowania instalacji ujętych w projekcie;
? wykonanie instalacji odgromowej dla wywietrzaków wentylacyjnych na dachu;
? wykonanie badań i pomiarów elektrycznych.
? przeniesienie istniejącej szafy dystrybucyjnej sieci komputerowej oraz UPS-a znajdujących się w pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn tlenku etylenu do sąsiedniego pomieszczenia (w celu inwentaryzacji konieczna wizja lokalna) - zakres dodatkowy nie ujęty w projekcie
Po zakończeniu prac dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z deklaracjami zgodności, atestami, certyfikatami oraz instrukcji w języku polskim do wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy wraz z instrukcjami serwisowania i DTR zgodnie ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót.
Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: TTG/2232/21/21

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego przy Ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków w Pawilonie A-V na Dziennik Podawczy do dnia 29.07.2021 r. do godz.10:00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zadania wynosi do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Kwalifikacje Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Posiadają udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia i nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości.
Przez udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia należy rozumieć:
a) posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (Grupa 1);
b) posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (Grupa 1) wraz z uprawnieniami do obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej;
c) posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (f-gaz)
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną lub więcej osób w przypadku posiadania przez nią/nie kilku rodzajów wymaganych uprawnień.
Wykonawca wraz z ofertą składa następujące kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem:
a) Aktualne zaświadczenie o rejestracji firmy (np. KRS, CEIDG);
b) Referencje z ostatnich 5 lat, minimum 2 zamówienia na wykonanie robót instalacyjno-montażowych odpowiadające swoim rodzajem pracą stanowiącym przedmiot niniejszego zapytania ofertowego;
c) Dokumenty potwierdzające aktualne kwalifikację i uprawnienia.
Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
6) Warunki zgłaszania ofert:
? Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić,
? Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty,
? Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzoną pieczęcią/podpisem w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postepowania wskazanym w zaproszeniu do składania ofert:
,,Ogłoszenie nr TTG/2232/21/21 Dostosowanie wydzielonego pomieszczenia w budynku T-X dla potrzeb przechowywania pojemników z tlenkiem etylenu"
7) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji.
8) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem do niniejszego postępowania.
9) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
10) Ofertę przedstawić w formie uzupełnionego formularza cenowego. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Kryteria oceny ofert
1) Zamawiający dokonując wyboru ofert, może pominąć oferty, co do których uznaje, że zawierają rażąco niską cenę. W przypadku gdy Zamawiający ma podejrzenie, że zaproponowana cena jest rażąco niska, może wystąpić do oferenta z wnioskiem o złożenie wyjaśnień odnośnie zaproponowanej ceny.
2) Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający nie dokonuje wyboru oferty, jeżeli:
a) Oferta z najkorzystniejszą cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
b) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
3) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru:
W = C + T + G
gdzie:
A. Kryterium - cena [C]:
C = (R1 x Cmin)/Cb
gdzie:
Cmin - cena oferty najtańszej
Cb - cena oferty badanej
R1 - znaczenie procentowe kryterium cena
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium : 60 punktów.
B. Kryterium - termin wykonania zadania [T]:
Przez powyższe kryterium rozumie się ostateczny termin wykonania zadania przekazania, przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego, który stwierdza należyte i kompletne wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku zadeklarowania terminu wykonania zadania Wykonawca otrzymuje następującą liczbę punktów :
- do 3 tygodni - 20 pkt
- do 5 tygodni - 15 pkt
- do 7 tygodni - 10 pkt
- do 9 tygodni - 5 pkt
- do 12 tygodni - 0 pkt
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 20 punktów.
Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego termin wykonania zadania.
C. Kryterium - czas gwarancji [G]:
Przez powyższe kryterium rozumie się okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace, użyte materiały oraz dostarczone urządzenie w tym podzespoły. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.
W przypadku zadeklarowania czasu gwarancji na wykonane roboty Wykonawca otrzymuje następującą liczbę punktów :
- 24 miesiące - 0 pkt
- 36 miesięcy - 5 pkt
- 48 miesięcy - 10 pkt
- 60 miesięcy - 20 pkt
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: 20 punktów.
Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego czasu gwarancji.
4) Informacje o wybranej ofercie Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej (w odpowiedniej zakładce)
http://www.szpitaljp2.krakow.pl
5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6) W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
6. Dodatkowe informację
? Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej.

Kontakt:
Wszelkie informacje odnośnie zapytania ofertowego (w tym ustalenie terminu wizji lokalnej) można uzyskać w godzinach 8:00 - 14:00 telefonicznie lub mailowo:
cz. sanitarna:
tel. (12) 614 32 99, e-mail: p.skowronski@szpitaljp2.krakow.pl
cz. elektryczna:
tel. (12) 614 32 92, e-mail: k.niemiec@szpitaljp2.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.