Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o. o
ul. Szpitalna 3
59-400 Jawor
powiat: jaworski
76 870 30 11, +48 601186 926
pkopec@nzozjcm.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jawor
Wadium: ---
Nr telefonu: 76 870 30 11, +48 60
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
pn.,,Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze - zadanie 1"
w ramach projektu p.n.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą
"Jaworskie Centrum Medyczne" w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii"
dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia
energii w budownictwie.
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz w wymianą stolarki okiennej w budynku
szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze przy Ul. Szpitalnej 3. Zakres działań
termomodernizacyjnych obejmuje:
o Ocieplenie stropodachu,
o Ocieplenia ścian zewnętrznych,
o Ocieplenia ścian zewnętrznych piwnic,
o Izolacje termiczne pionowe ścian w gruncie,
o Wymiana okien w ścianach zewnętrznych.
o Wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej i uziomu poziomego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia,
b) Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Projekt budowlany docieplenia i kolorystyki
elewacji budynku szpitala JCM Sp. z o.o. w Jaworze,
c) Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
,,Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.
w Jaworze",
d) Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego -Przedmiar robót.
Całość robót należy wykonać także zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz sztuką
budowlaną.
1.2. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w Zapytaniu
ofertowym,
b) posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, atesty itp.
1.3. Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza
oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji
zapytania. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie
przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać składniki użyte
do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub
urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.:
wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń,
estetyka itp.), jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę,
aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego
w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
o wskazanych lub lepszych parametrach.
1.4. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.
2. Tryb udzielania zamówienia
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 póz. 2019 ze zm.)
ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości niższej niż progi unijne.
Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.
Przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia zamówienia zostanie wykonane zgodnie
z instrukcją, wytycznymi i innymi dokumentami wymienionymi w ogłoszeniu o naborze nr l/2019w
ramach programu priorytetowego ,,Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia
energii w budownictwie".

CPV: 45320000-6, 45111200-0, 45421130-4

Składanie ofert:
8.1. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów (form):
a) W postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego, Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.,
ul Szpitalna 3, 59-400 Jawor;
b) w postaci elektronicznej przesłać mailem (skany podpisanych dokumentów) na adres:
pkopec@nzozjcm.pl;
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany maksymalny termin wykonania Zamówienia - do 120 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania
3.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedną usługę/robotę budowlaną
polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku o wartości minimum 400 tyś. zł netto
w tym w zakres wykonanych robót wchodziło docieplenie ścian zewnętrznych, stropów
(stropodachów) oraz wymiana stolarki okiennej.
3.2. Zamawiający dokona oceny spełniania opisanego powyżej warunku na podstawie
wypełnionego przez Wykonawcę wykazu usług/robót budowlanych (zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających
prawidłowe wykonanie usług/robót.
3.3. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Przygotowanie oferty
5.1. Wymagania podstawowe
5.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu
ofertowym.
5.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku, gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez
osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z danych
pozyskanych przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych jak KRS lub CEiDG, należy
załączyć do oferty pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub w formie notarialnie
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.
5.1.4. Wzory załączników dołączonych do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez
Wykonawcę w formie zgodnej z podanymi wzorami i złożone na właściwym etapie
postępowania - zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego.
5.1.5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego podpisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy
i adresu.
5.1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.2. Forma oferty
5.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną.
5.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego
Zapytania ofertowego i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
5.2.3. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
5.2.4. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były
ponumerowane. Zaleca się także, żeby strony oferty były parafowane przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
5.2.5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
5.2.6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego powinny być złożone
w formie oryginału. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5.3. Oferent powinien dokonać wyceny wartość przedmiotu zamówienia na podstawie, opisu
przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji technicznych będących załącznikami do Zapytania
Ofertowego, wypełniając załączony ślepy kosztorys. Załączony przedmiar robót ma
charakter informacyjny nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany
tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej.
Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje
całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu
zamówienia i projekcie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
5.4. Zaleca sie, aby przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia, w celu
uniknięcia nieprawidłowości w wycenie robót, oferent dokonał wizji lokalnej na terenie
prowadzenia przyszłych prac w terminie 7 dni od dnia publikacji zapytania. Termin wizji
lokalnej należy uzgodnić z Panem Pawłem Kopciem tel. +48 601186 926. Termin złożenia
ofert - 21 dni od dania publikacji zapytania.
5.5. Oferent we własnym zakresie i samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy
niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług/ robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty/usługi te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
6.2. Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się zamówienie zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego);
2) Wypełniony i podpisany Kosztorys ślepy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego);
3) Stosowne Pełnomocnictwo@ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
4) Zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami
7.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie oraz
zamieści je na stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.
7.4. Wszelkie zmiany treści Zapytania ofertowego, jak i wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego,
Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej.
8.2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul Szpitalna 3, 59-400 Jawor
,,Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego"
Nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 2021 r., godz. 10:15.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi - dla
każdej części oddzielnie.
Cena oferty brutto (C) - 80 % t.j. max 80 pkt
Termin gwarancji (Tg) - 20% t.j. max 20 pkt
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP= C+Tg
, gdzie
LP - liczba punktów przyznana badanej ofercie
C - liczba punktów przyznana w kryterium ceny
Tg - liczba punktów przyznana w kryterium termin gwarancji
9.2. Zasady oceny w ramach kryterium ceny:
W ramach kryterium ,,Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą
punktów wynikającą z działania: C= Cmin/Cb x 80
gdzie,
C - liczba punktów w kryterium cena
Cm in - cena oferty z najniższą ceną
Cb - cena oferty badanej
9.3. Zasady oceny w ramach kryterium termin gwarancji:
W ramach kryterium ,,Termin gwarancji" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: Tgr = TgMm/Tgb x 20
gdzie,
Tg - liczba otrzymanych punktów w ramach kryterium termin gwarancji
TgMin - minimalny termin gwarancji wskazany w ofercie z najkrótszym terminem gwarancji;
Tgb - termin gwarancji wskazany w badanej ofercie.
Maksymalny akceptowalny przez zamawiającego termin gwarancji przedmiotu zamówienia: 60
miesięcy.
Minimalny akceptowalny przez zamawiającego termin gwarancji przedmiotu zamówienia: 36
miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza wydłużania w ofercie maksymalnego okresu terminu gwarancji
poniżej 36 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Tego rodzaju
działanie wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem jego oferty przez zamawiającego.
Określenie przez wykonawcę w ofercie terminu realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 60
miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, skutkować będzie tym, iż
do oceny w zakresie tego kryterium zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie akceptowalny
termin maksymalny tj. 60 miesięcy.
9.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta na daną część odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium oceny ofert.
10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
10.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej, mają do niej
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
10.2. Istotne postanowienia umowy zostały przedstawione w załączniku nr 4 do Zapytania
ofertowego.
10.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w terminie
uzgodnionym z wybranym Wykonawcą.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
11.1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie jego
trwania.
11.2. Wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w złożonej
ofercie.

Kontakt:
7.1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul Szpitalna 3, 59-400 Jawor lub
telefonicznie pod numeremtel.:+48 601186 926 lub email na adres: pkopec@nzozjcm.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Paweł Kopeć.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.