Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA I MONTAŻ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH NA POSADZKI W RAMACH PRZEBUDOWY BUDYNKU WRAZ...

Przedmiot:

DOSTAWA I MONTAŻ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH NA POSADZKI W RAMACH PRZEBUDOWY BUDYNKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: MAGDALENA SZEJNY
Spichrzowa 2
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
hotelstargard@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59658
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.09.03.00-32-0086/19 - Modernizacja i remont dawnego hotelu Staromiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Opis
DOSTAWA I MONTAŻ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH NA POSADZKI W RAMACH PRZEBUDOWY BUDYNKU HOTELOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
Pozostałe informacje znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

CPV: 44175000-7, 45000000-7, 45430000-0, 45432100-5, 45432111-5

Dokument nr: 2021-8686-59658

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
stargardzki
Gmina
Stargard
Miejscowość
Stargard

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Na ofertę składają się :
1) Wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2) Wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych i niepodleganiu wykluczeniu.
3) Wypełnione oświadczenie - załącznik Nr 3 - Wzór zestawienia cen elementów.
4) Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale XI niniejszego ZOf.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
Pozostałe informacje znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w lit. a-d jeżeli naruszają zasady konkurencyjności (w tym zasady wydatkowania środków publicznych opisane w rozdziale 2 pkt 4 Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020).
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą i jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2019r. poz. 1010).
Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania oraz inne wymagane dokumenty.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia objętego treścią formularza ofertowego, innych załączników do ZOf i pozostałych wymaganych dokumentów. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz niezłożenie lub nie uzupełnienie na wezwanie zamawiającego wymaganych dokumentów będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-16
Data ostatniej zmiany
2021-07-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA netto zamówienia - waga 90% - C
C = [C min / C bad] x 90
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin gwarancji waga 10% - G
a) Wykonawca, który zaoferuje 36 miesięczny termin gwarancji - 0 punktów;
b)Wykonawca, który zaoferuje 48 miesięczny termin gwarancji - 5 punktów;
c)Wykonawca, który zaoferuje 60 miesięczny termin gwarancji - 10 punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
MAGDALENA SZEJNY
tel.:
e-mail: hotelstargard@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.