Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru...

Przedmiot:

,,Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego"

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasta Poznań
pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618842016
zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 55 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 618842016
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: ,,Budowa zintegrowanego węzła (...) - część nazwy

Numer referencyjny: PIM/07/21/ZP37/2016-85
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: ,,Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".

2. Usługa świadczona będzie w etapach:

Etap 1 - nadzór na przygotowaniem przez Generalnego Wykonawcę pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich wykonalnych decyzji realizacyjnych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego,

Etap 2 - realizacja robót.

3. Celem usługi jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności:

a) pełnienie funkcji Inżynier Kontraktu zgodnie z Umową oraz warunkami umowy;

b) zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie rozliczania, monitorowania i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;

c) zarządzanie techniczne, w tym w szczególności wykonanie obowiązków Inspektora (...)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: ,,Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".

2. Usługa świadczona będzie w etapach:

Etap 1 - nadzór na przygotowaniem przez Generalnego Wykonawcę pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich wykonalnych decyzji realizacyjnych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego,

Etap 2 - realizacja robót.

3.Celem usługi jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności:

a) pełnienie funkcji Inżynier Kontraktu zgodnie z Umową oraz warunkami umowy;

b) zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie rozliczania, monitorowania i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;

c) zarządzanie techniczne, w tym w szczególności wykonanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego kontraktu;

d) koordynacja wszystkich działań, mających za zadanie prawidłową realizację umowy, w tym w szczególności koordynacja i nadzór działań Wykonawcy w zakresie współpracy ze stroną kolejową (Spółki z grupy PKP)

e) prowadzenie nadzoru środowiskowego.

-- CPV 71.24.70.00-1 - nadzór nad robotami budowlanymi,

-- CPV 71.24.80.00-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją,

-- CPV 71.31.00.00-4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane,

-- CPV 71.54.00.00-5 - usługi zarządzania budową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności drogowej / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności mostowej / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 800
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 - działanie 3.3 wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska - poddziałanie 3.3.3 wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania nr umowy RPWP.03.03.03-30-0001/19-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy realizacji określono w SWZ. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 55 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy PLN 00/100). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 5 %.

CPV: 71247000

Dokument nr: 361286-2021, PIM/07/21/ZP37/2016-85

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pim.poznan.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2021

Kontakt:
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu Miasta Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pl. Wiosny Ludów 2
Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
61-831
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Pieczykolan, Dawid Kozłowski, Marzena Kaczmarek
E-mail: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
Tel.: +48 618842016

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.