Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja kotłowni stałopalnej na kotłownię gazową kondensacyjną wraz z wymianą...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja kotłowni stałopalnej na kotłownię gazową kondensacyjną wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
+ 48 68 456 07 00, faks + 48 68 456 07 01
ias.zielonagora@mf.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: + 48 68 456 07 00, f
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja kotłowni stałopalnej na kotłownię gazową kondensacyjną wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Skarbowego w Sulęcinie Ul. Daszyńskiego 47
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kotłowni stałopalnej na kotłownię gazową kondensacyjną wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej Urzędu Skarbowego w Sulęcinie Ul. Daszyńskiego 47. Zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię,
2) wymianę kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy kondensacyjny,
3) wymianę armatury kotłowni dostosowaną do pracy z kotłem gazowym kondensacyjnym,
4) montaż wkładu kominowego,
5) wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania tj. rur oraz grzejników,
6) wykonanie systemu detekcji gazu oraz przepustów p.poż.
7) sporządzenie dokumentacji, uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację modernizowanej kotłowni,
8) zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich,
9) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac),
10) demontaż zbędnych urządzeń i instalacji, które nie będą wykorzystywane w modernizowanej kotłowni (demontowane urządzenia pozostają własnością Zamawiającego - zagospodarowanie wg decyzji Zamawiającego),
11) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi, eksploatacji oraz konserwacji kotłowni w języku polskim,
12) dostarczenie Zamawiającemu schematu technologicznego kotłowni oprawionego lub zalaminowanego i wywieszenie go w widocznym miejscu w kotłowni,
13) wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, a nie wymienionych wprost w dokumentach,
14) opracowanie i dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie protokoły, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty aprobaty itp.,
15) uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie zmodernizowanej kotłowni do eksploatacji Zamawiającemu,
16) przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji zmodernizowanej kotłowni,
17) dostawę wraz z montażem elementów niezbędnych do uruchomienia zamontowanego pieca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ

CPV: 45333000-0, 45331000-6, 45331100-7, 45331110-0

Dokument nr: 2021/BZP 00117136, 0801-ILZ-1.260.22.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w rozdziale XI SWZ oraz regulaminie
Platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o ochronie danych osobowych oraz klauzula
informacyjna zostały opisane w rozdziale XXV SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ochronie danych osobowych oraz klauzula
informacyjna zostały opisane w rozdziale XXV SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformyzakupowej pod adresem dedykowanym dla niniejszego postępowania na https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 0801-ILZ-1.260.22.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kotłowni stałopalnej na kotłownię gazową kondensacyjną wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej Urzędu Skarbowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 47. Zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię,
2) wymianę kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy kondensacyjny,
3) wymianę armatury kotłowni dostosowaną do pracy z kotłem gazowym kondensacyjnym,
4) montaż wkładu kominowego,
5) wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania tj. rur oraz grzejników,
6) wykonanie systemu detekcji gazu oraz przepustów p.poż.
7) sporządzenie dokumentacji, uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację modernizowanej kotłowni,
8) zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich,
9) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac),
10) demontaż zbędnych urządzeń i instalacji, które nie będą wykorzystywane w modernizowanej kotłowni (demontowane urządzenia pozostają własnością Zamawiającego - zagospodarowanie wg decyzji Zamawiającego),
11) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi, eksploatacji oraz konserwacji kotłowni w języku polskim,
12) dostarczenie Zamawiającemu schematu technologicznego kotłowni oprawionego lub zalaminowanego i wywieszenie go w widocznym miejscu w kotłowni,
13) wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, a nie wymienionych wprost w dokumentach,
14) opracowanie i dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie protokoły, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty aprobaty itp.,
15) uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie zmodernizowanej kotłowni do eksploatacji Zamawiającemu,
16) przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji zmodernizowanej kotłowni,
17) dostawę wraz z montażem elementów niezbędnych do uruchomienia zamontowanego pieca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena oferty (C) waga: 60%,
2) Okres gwarancji na roboty budowlane oraz wyposażenie i materiały, w tym urządzenia i instalacje, użyte do wykonania robót (G) waga: 40%,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane oraz wyposażenie i materiały, w tym urządzenia i instalacje, użyte do wykonania robót
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót (uprawnienia kierownika budowy muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 831 z późn. zm.).
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji (uprawnienia muszą być zgodnie z art.14 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333, ze zm.)
c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie / przebudowie instalacji gazowej wraz z kotłownia gazową o mocy min 60 kW, o wartości wynoszącej co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) brutto każda.
Przez wartość jednej roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość robót budowlanych w ramach jednej umowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca załącza dokumenty, o których mowa w rozdz. XV ust. 5 SWZ:
1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)- złożone w sposób opisany w Rozdziale II ust. 14 SWZ;
2) Oświadczenie o podziale obowiązków Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4b do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby zamówienia Wykonawcy składającego ofertę - załącznik nr 4a do SWZ (jeżeli dotyczy).
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w Rozdz. IX, ust. 5 pkt 4 lit a i b, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -załącznik nr 5 do SWZ.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zawierający co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające polegające na budowie / przebudowie instalacji gazowej wraz z kotłownia gazową o mocy min 60 kW, o wartości wynoszącej co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) brutto każda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ); z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji
winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz dołączone do oferty w postaci dokumentu elektronicznego. Wytyczne w zakresie pełnomocnictwa wskazano w rozdziale II ust. 14 SWZ.
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy. Każdy uczestnik wspólnej oferty musi samodzielnie potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o wykonanie zamówienia, dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 4b do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Warunki zmiany umowy zostały określone w
§ 16 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena oferty (C) waga: 60%,
2) Okres gwarancji na roboty budowlane oraz wyposażenie i materiały, w tym urządzenia i instalacje, użyte do wykonania robót (G) waga: 40%,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane oraz wyposażenie i materiały, w tym urządzenia i instalacje, użyte do wykonania robót
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.