Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana agregatu prądotwórczego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU
ul. Poduchowne 1
62-700 Turek
powiat: turecki
+48 632805600, faks +48 632788400
sekretariat@szpital.turek.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Turek
Wadium: 9 000,00 zł
Nr telefonu: +48 632805600, faks
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku - modernizacja zasilania elektroenergetycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wymiana agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku - modernizacja zasilania elektroenergetycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej, tj.: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, specyfikacji warunków zamówienia.

CPV: 45300000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00117235, ZP-TP-14/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/ www.szpital.turek.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortau, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam-pub@szpital.turek.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami znajdującymi się w Rozdziale XXV. specyfikacji warunków zamówienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 08:35
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-TP-14/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wymiana agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku - modernizacja zasilania elektroenergetycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej, tj.: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, specyfikacji warunków zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100,000 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową oceny końcowej kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek udziału postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w niniejszym postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu prac elektrycznych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane lub równoważne dokumenty uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia,
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) wypełniony formularz ofertowy opracowany w oparciu o Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia,
b) uproszczony kosztorys ofertowy,
c) dowód wniesienia wadium,
d) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielnie zamówienia,
e) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 9 000,00 zł
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia.
2. W przypadkach Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazywać:- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia:
- zmiany kierownika branży elektrycznej,
- zmiany inspektora nadzoru w branży elektrycznej,
- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana przedstawicieli stron realizujących niniejszą umowę),
- zmiany terminu realizacji zamówienia, wynikająca z powodów określonych w § 3 ust. 3 umowy,
- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
- wad dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1 ust. 2 podpunkt b) umowy,
- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla proponowanej zmiany robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, tańszą niż określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów,
- zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
- niedostępności na rynku materiałów lub/i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, wynikających z zaprzestania produkcji lub/i wycofania z rynku tych materiałów lub/i urządzeń,
- pojawienie się na rynku materiałów lub/i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- konieczność zrealizowania projektu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
- uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej,
- ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT,
- siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,
- zmiany polegającej na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu) umowy.
2. Warunki wprowadzenia zmian zostały określone w projekcie umowy dostawy,tj. w Załączniku nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100,000 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową oceny końcowej kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.