Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
401z dziś
4963z ostatnich 7 dni
18318z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Będzin
11 Listopada 20
42-500 Będzin
powiat: będziński
32 267 91 81
fundusze.zewnetrzne@um.bedzin.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59638
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 267 91 81
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.04.01.01-24-031F/20 - Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina

Opis
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina" w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT w branżach:
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- konstrukcyjno-budowlana.
Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w formule ,,dostaw z montażem" na terenie Gminy Będzin i będzie polegało na dostawie urządzeń i instalacji OZE tj. wykonaniu prac montażowo-instalacyjnych w zakresie:
- instalacji fotowoltaicznych 158 szt.
- instalacji kolektorów słonecznych 59 szt.
Zamówienie obejmuje:
Część I:
- udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym
i merytorycznym dot. realizowanego Projektu,
Część II:
- uczestniczenie w uzgadnianiu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,
- reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami (dokumentacją), decyzjami i uzgodnieniami branżowymi (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- weryfikacja, czy montowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania,
- prowadzenie inspekcji na miejscu montażu każdego urządzenia i instalacji realizowanej w ramach Projektu, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji,
- udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia objętego umową na dostawy i montaż instalacji
Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru:
1) Współuczestniczenie w pracach nad przygotowaniem zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń w ramach zadania, a w szczególności:
- weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert i dokumentacji technicznej pod kątem zachowania zasad uczciwej konkurencji,
2) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym i merytorycznym dot. realizowanego Projektu,
3) Uczestniczenie w uzgadnianiu (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,
4) Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami (dokumentacją), decyzjami i uzgodnieniami branżowymi (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
5) Weryfikacja, czy montowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania,
6) Prowadzenie inspekcji na miejscu montażu każdej instalacji realizowanej w ramach Projektu, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji (Inspektor nadzoru będzie nadzorował prace montażowo-instalacyjne w trakcie ich realizacji w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru (przynajmniej raz w obrębie każdej nieruchomości, jednak niedopuszczalne jest aby data inspekcji pokrywała się z datą odbiorów) oraz na wezwanie wykonawcy dostaw i prac montażowo-instalacyjnych lub Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że na wezwanie Zamawiającego,
w sprawach nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na miejsce montażu instalacji niezwłocznie (do 12h), licząc od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową) zgodnie z praktyką inżynierską, jak również zgodnie z: wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym), a Wykonawcą prac.
Każda inspekcja w terenie (w tym odbiór techniczny instalacji) powinna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz
z określeniem zakresu inspekcji, dokumentacją techniczną oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty
w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego,
7) Sprawdzenie czy roboty w obrębie nieruchomości wykonują osoby wskazane w ofercie Wykonawcy dostaw i montażu instalacji,
8) Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych wraz z propozycją rozwiązań,
9) Zgłaszanie Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania projektowe odbiegają od przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce, w wyniku których może dojść do pogorszenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego Projektu - na podstawie dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót,
10) Udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia objętego umową na dostawy i montaż instalacji;
11) W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania pewnych robót przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora protokołu konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne oraz sprawdzanie kosztorysów dodatkowych, zamiennych wykonanych przez Wykonawcę.
12) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z ważniejszych elementów wykonywanych robót.
13) Prowadzenie pełnej, dokładnej i systematycznej dokumentacji prowadzonych nadzorów, przygotowywanie i sporządzanie na wniosek zamawiającego wszelkich informacji, dokumentów, raportów z realizacji Projektu, zgodnie z wymaganiami zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących zadanie.
14) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej instalacji przed zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę.
15) Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania częściowego i końcowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dostaw i montaży, w tym sprawdzanie kompletności dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego;
16) Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;
17) Wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót - po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego,
18) Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą dostaw i montażu instalacji w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia instalacyjnych, a także jeśli to możliwe zapobiegania potencjalnym roszczeniom
ww. Wykonawcy i opóźnieniom w realizacji Inwestycji.

CPV: 71247000-1, 71248000-8, 71631300-3

Dokument nr: 2021-14875-59638, WPFZ.271.15.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
Gmina
Będzin
Miejscowość
Będzin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-01-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Część I: od daty zawarcia umowy do 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do momentu wyboru Wykonawcy na dostawy i montaż urządzeń i instalacji.
Etap 2
Koniec realizacji
2022-05-20
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Część II: w okresie do 8 miesięcy od momentu wyboru Wykonawcy na dostawy i montaż urządzeń i instalacji, do momentu dokonania bezusterkowego odbioru wszystkich montowanych urządzeń i instalacji w ramach Projektu.

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w min. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń (w obszarze pozwalającym na kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia) oraz posiadającą doświadczenie (w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert) w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania obejmującego montaż min. 50 sztuk kolektorów słonecznych (należy wykazać dla 1 osoby) wraz z włączeniem do instalacji na budynkach,
- jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
i elektroenergetycznej - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w min. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń (w zakresie pozwalającym na kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia) oraz doświadczenie (w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert) w pełnieniu nadzoru inwestorskiego
w branży elektrycznej i elektroenergetycznej nad realizacją zadania obejmującego montaż min. 50 instalacji fotowoltaicznych (należy wykazać dla 1 osoby) wraz z włączeniem do instalacji w budynkach i podłączeniem do sieci energetycznej,
- jedną osobą z uprawnieniami do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Dopuszcza się równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Warunek może zostać spełniony łącznie przez jedną osobę.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-16
Data ostatniej zmiany
2021-07-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę.
W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Kinga Wesołowska-Bodzek
tel.: 32 267 91 81
e-mail: fundusze.zewnetrzne@um.bedzin.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.