Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg wewnętrznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa dróg wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Końskie
Partyzantów 1
26-200 Końskie
powiat: konecki
dsega@umkonskie.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Końskie
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Końskie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pomyków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pomyków i Koczwara .
Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 160 mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,00 m, pobocza z kruszywa szer. 0,5 m. Kategoria ruchu KR2.
W zakres zamówienia wchodzi:
- wyprofilowanie istniejącej nawierzchni równiarką,
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem fr. 0-31,5 mm, średnio gr. warstwy
5 -7 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm,
- regulacja studni kanalizacji sanitarnej na pierścieniach betonowych, regulacja zaworów wodnych,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm ;
-obustronne utwardzenie poboczy szer. 0,5 m, śr. gr. 10 cm kruszywem fr. 0-31,5 mm
po zagęszczeniu,
-montaż bariery sprężystej wraz z oznakowaniem,
- roboty przygotowawcze i porządkowe.

Zadanie nr 2 Przebudowa drogi wew. Ul. Bugaj w Końskich.

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości o łącznej długości 120 mb, szerokości nawierzchni
3,00 -5,00m, pobocza z kruszywa. Kategoria ruchu KR2.
W zakres zamówienia wchodzi:
- rozbiórka chodnika z płyt betonowych,
- wykorytowanie pod w-wy konstrukcyjne jezdni i chodnika z odwozem urobku na odległość 2km,
- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 15*25*100 cm i obrzeży betonowych 8*20*100 cm na betonie ,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa fr. 0-63mm grubości w-wy 20 cm po zagęszczeniem,
- wykonanie chodnika z kostki bet. gr. 6cm na podsypce cement-piach - gr. 3cm
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm,
- regulacja studni kanalizacyjnych na pierścieniach betonowych, regulacja zaworów wodnych,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm ;
- utwardzenie pobocza, gr. 8-10 cm kruszywem fr. 0-31,5 mm po zagęszczeniu,
- roboty przygotowawcze i porządkowe.

CPV: 45233120-6

Dokument nr: 2021/BZP 00117419, ZP.271.1.15.2021.DS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://umkonskie.bipgmina.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o
udzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciuminiPortalu,który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu, dostępnego
podadresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej email
dsega@umkonskie.plWpostępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami wszczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i załączniki do
ofert),zawiadomieńoraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza:,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal. We wszelkiejkorespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują sięnumerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania) -
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następującychformularzy:,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"oraz
do,,Formularzado komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkachkorzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP). Maksymalny
rozmiarplików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
,,Formularzzłożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi
150MB. Za datęprzekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ichprzekazania na ePUAP.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania
jakozałącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkichpostępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony
głównej z zakładkiPostępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Końskich Ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Końskie nr ZP.271.1.15.2021.DS prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy pzp,
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 09:00
Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.