Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego dróg

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zamość
Peowiaków 92
22-400 Zamość
powiat: Zamość
84 639-29-59, faks 84 639-23-64
inwestycje@zamosc.org.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 84 639-29-59, faks 8
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych nr 850, 233/18, 905 oraz drogi gminnej na 110939L (obok Profilu) w m. Płoskie z podziałem na części.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. I - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej w m. Płoskie dz. 850

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKY 4x35 mm2, montaż stalowych słupów oświetleniowych 5 szt. h = 6 m wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED, długość linii ok. 190 mb.
Szczegółowy rodzaj oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład, której wchodzi:
? projekt budowlany,
? przedmiary robót.

Zamówienia będzie rozliczane kosztorysowo.
Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorysy ofertowe UPROSZCZONE (oddzielny dla każdego zakresu, na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiarów robót) i załączyć go do oferty jako ZAŁĄCZNIK NR 2.
Brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Bieg gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji.
Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

Cz. II - Budowa oświetlenia ulicznego przy drogi gminnej wewnętrznej w m. Płoskie dz. 233/18

Budowa oświetlenia ulicznego przy drogi gminnej wewnętrznej w m. Płoskie 233/18
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKY 4x35 mm2, montaż stalowych słupów oświetleniowych 4 szt. h = 6 m wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED, długość linii ok. 120 mb.

Szczegółowy rodzaj oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład, której wchodzi:
? projekt budowlany,
? przedmiary robót.

Zamówienia będzie rozliczane kosztorysowo.
Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorysy ofertowe UPROSZCZONE (oddzielny dla każdego zakresu, na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiarów robót) i załączyć go do oferty jako ZAŁĄCZNIK NR 2.
Brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Bieg gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji.
Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

Cz. III - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej w m. Płoskie dz. 860, 905, 223/21

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej w m. Płoskie 860, 905, 223/21
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKY 4x35 mm2, montaż stalowych słupów oświetleniowych 4 szt. h = 6 m wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED, długość linii ok. 100 mb.

Szczegółowy rodzaj oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład, której wchodzi:
? projekt budowlany,
? przedmiary robót.

Zamówienia będzie rozliczane kosztorysowo.
Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorysy ofertowe UPROSZCZONE (oddzielny dla każdego zakresu, na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiarów robót) i załączyć go do oferty jako ZAŁĄCZNIK NR 2.
Brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Bieg gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji.
Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

Cz. IV - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110393 L w m. Płoskie dz. 893, 202/19, 202/21, 202/23, 207/23

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110393 L w m. Płoskie 893, 202/19, 202/21, 202/23, 207/23
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKY 4x35 mm2, montaż stalowych słupów oświetleniowych 14 szt. h = 7 m wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED, długość linii ok. 500 mb.

Szczegółowy rodzaj oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład, której wchodzi:
? projekt budowlany,
? przedmiary robót.

Zamówienia będzie rozliczane kosztorysowo.
Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorysy ofertowe UPROSZCZONE (oddzielny dla każdego zakresu, na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiarów robót) i załączyć go do oferty jako ZAŁĄCZNIK NR 2.
Brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Bieg gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji.
Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

CPV: 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00117423, RI.271.41.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/index.phpid=1029&p1=szczegoly&p2=76009; https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. https://miniportal.uzp.gov.pl, 2. https://epuap.gov.pl/wps/portal, 3 e-mail: inwestycje@zamosc.org.pl, 4. https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/index.phpid=1029&p1=szczegoly&p2=76009
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się wyłącznie w języku polskim. 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), jest oznaczone znakiem sprawy RI.271.41.2021. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym
powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Wymagania ogólne 3.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 3.2 Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".3.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa
tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,Mozilla Firefox od wersji 15,Google Chrome od wersji 20. 3.4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 3.5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.3.6 Zamawiający przekazuje link do
postępowania oraz ID postępowania jako załącznik Nr 12 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście miniPortalu. Pozostałe informacje - Rozdział XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: atokarz@zamosc.org.pl, tel. 84 639-29-59
wew. 39.
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.z.p.
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz czas archiwizacji
zgodnie z obowiązującym prawem;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.z.p, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P.z.p.;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku Wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl; ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.