Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i montaż żaluzji pionowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie i montaż żaluzji pionowych

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
powiat: Kraków
dzp@agh.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie i montaż 136 szt. żaluzji pionowych w pokojach i pomieszczeniach DS 17 Arkadia
przy Ul. Tokarskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-329/21.

CPV: 39515440-1

Dokument nr: 2021/BZP 00117616/01, KC-zp.272-329/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.dzp.agh.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-ProPublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej
dzp@agh.edu.pl. 1. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 2. Wykonawca
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz
uznaje go za wiążący. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto
na Platformie. 4. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające
na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki
poczty elektronicznej (e-mail), c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub
nowszym) albo Linux, d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z
najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer
10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz
Cookies. 5. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80
MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. 6. Zamawiający określa następujące informacje na
temat kodowania i czasu odbioru danych: a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą
Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest
na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej.
Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b) oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; c) o
terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. 7. W
postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za
pośrednictwem Platformy (karta "Wiadomości") lub poczty elektronicznej. Za datę wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę
ich zamieszczenia na Platformie. 8. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami,
składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117616/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad
związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 27 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z
ograniczeniami stosowania RODO zawarto w rozdziale 27 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 11:00
Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KC-zp.272-329/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
wykonanie i montaż 136 szt. żaluzji pionowych w pokojach i pomieszczeniach DS 17 Arkadia
przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie
4.2.6.) Główny kod CPV: 39515440-1 - Żaluzje pionowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117616/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Wykonawca wraz z ofertą składa: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenia ,o których mowa powyżej, składa z każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów
technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117616/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
określonych w SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów
technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego
określonych w SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi
bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub
innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, bez
przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w następującym
zakresie:
a) jakości lub innych parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka
może być spowodowana:
o niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji
lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;
o pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117616/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
o pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie
b) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. d), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy
Szczegółowy zakres został określony w §10 ,,Wzór umowy" załącznik nr 3
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117616/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-25

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.