Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wykładziny PCV

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wykładziny PCV

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
ul. Mącznej 3
54-131 Wrocław
powiat: Wrocław
(71) 376-99-00, 71 376-99-05, 71 376 99 52, 71 376 99 37
mcus@mcus.pl.
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: (71) 376-99-00, 71 3
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (III postępowanie)
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zwraca się z Zapytaniem ofertowym nr MCUS.DZP.372-Z-47/2021 na
roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wykładziny PCV (tarket) w pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej przy Ul. Rędzińskiej 66/68 oraz w Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Karmelkowej 25 wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy Ul. Mącznej 3.
(III postępowanie)
Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r.
póz. 1129). Postępowanie jest prowadzone zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Miejskim Centrum
Usług Socjalnych we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2020 r., wprowadzonym Zarządzeniem nr 196/2020 Dyrektora MCUS.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wykładziny PCV (tarket)
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy Ul. Rędzińskiej 66/68
oraz w Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy Ul. Karmelkowej 25 wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług
Socjalnych we Wrocławiu przy Ul. Mącznej 3.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Przedmiarze robót dla DPS przy Ul. Rędzińskiej 66/68
(Załącznik nr 2), Przedmiarze robót dla DPS przy Ul. Karmelkowej 25 (Załącznik nr 3) oraz we Wzorze umowy
(Załącznik nr 4), które jako Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.
4. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) dostawę materiałów;
2) usunięcie starej wykładziny i cokołów z pomieszczeń oraz oczyszczenie powierzchni;
3) przygotowanie podłoża cementowego, szpachlowanie;
4) gruntowanie podłoży - Impregnowanie, wzmacnianie;
5) wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu;
6) przygotowanie podłoża cementowego - naprawa, szpachlowanie przy ramce;
7) wyłożenie podłogi wykładziną PCV (tarket) spełniającą wymagania określone w ust. 6;
8) mocowanie wykładziny;
9) posprzątanie pomieszczeń po wykonanych robotach budowlanych;
10) wywóz materiałów wraz z kosztami utylizacji.
5. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedniej jakości materiały potrzebne do wykonania zamówienia.
6. Zamawiający wymaga dostarczenia wykładziny z PCV (tarket), heterogenicznej oraz homogenicznej zgodnie
z przedmiarami, produkowanej w rolkach. Wykładzina powinna nadawać się do stosowania w budynkach użyteczności
publicznej o intensywnym natężeniu ruchu (kolor wykładziny Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu
umowy).
7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dostarczy wykładzinę do Domów Pomocy Społecznej (DPS) przy
ul. Karmelkowej 25 i Ul. Rędzińskiej 66/68, według ilości wskazanych odpowiednio w przedmiarach robót (załącznik
nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego) oraz kosztorysach ofertowych złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy
(Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, koniecznych do prawidłowej wyceny wartości robót
budowlanych, m.in. zaleca się dokonanie wizji lokalne! na terenie objętym zamówieniem, gdyż wyklucza się możliwość
roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia.
11. W związku z COVID-19 Wykonawca powinien wykonywać przedmiot zamówienia w sposób ograniczający do minimum
czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników Zamawiającego. Roboty będą
realizowane w obiektach, które zgodnie z wewnętrznymi procedurami, są obiektami zamkniętymi dla osób z zewnątrz
z powodu wirusa. W związku z powyższym Wykonawca oraz jego pracownicy podlegają wytycznym GIS oraz MZ,
Podczas wykonywania robót Wykonawca wyposaży swoich pracowników w materiały ochronne zgodnie z zaleceniami
GIS i MZ na własny koszt. Zamawiający wymaga również wykonywania prac w sposób niezakłócający funkcjonowania
DPS z zachowaniem przepisów BHP.

CPV: 45000000-0, 45400000-1, 45430000-0, 44112200-0

Dokument nr: MCUS.DZP.372-Z-47/2021

Otwarcie ofert: 2. Termin otwarcia ofert: 04.08.2021 r. godz. 13;30

Składanie ofert:
b) koperta z ofertą musi być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych / kurierskich do
siedziby Zamawiającego tj. Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, Sekretariat
pokój numer 160, do godz. 10;00;
1. Termin złożenia ofert: 04.08.2021 r. godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, tj. w stosunku do którego nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, którego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, który nie zawarł układu z wierzycielami, którego działalność gospodarcza nie jest zawieszona albo nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
V. INFORMACJA O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
2) kosztorysy ofertowe dla DPS przy ul. Rędzińskiej 66/68 i DPS przy ul. Karmelkowej 25;
3) potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale IV, czyli wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej / wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z zastrzeżeniem ust. 3,
4) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, zawierające m.in. oznaczenie
mocodawcy, ustanowienie pełnomocnika (imię i nazwisko), określające jego zakres, czas trwania pełnomocnictwa,
warunki wygaśnięcia oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.3.
Zamawiający zaleca aby pełnomocnictwo zawierało inne informacje pozwalające na identyfikację danych
pełnomocnika np. nr PESEL.
2. Wyżej wymienione dokumenty stanowią integralną część oferty.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z Oferta dokumentów wskazanych powyżej w ust. 1 okt 3 i 4,
w przypadku wskazania w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego! przez Wykonawce
dostępności dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce
dokumenty. W przypadku braku możliwości samodzielnego pobrania przez Zamawiającego dokumentów w wyniku no.
awarii systemu internetowego. Zamawiający wezwie Wykonawce do przedłożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku wskazania, że powyższe dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego w innym postępowaniu,
należy wskazać nr lub nazwę tego postępowania. W takim przypadku Zamawiający skorzysta z posiadanych
dokumentów, o ile są one aktualne.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę, złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Wykonawca uzupełnia czytelnie wszystkie wymagane informacje oraz załącza wymagane dokumenty (wskazane
w Rozdziale V ust. 1), z zastrzeżeniem ust. 3 Rozdziału V.
5. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu (Wykonawca wybiera jeden z poniższych sposobów):
1) zaszyfrowana ofertę wraz z załącznikami w następujący sposób:
a) oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem
osobistym, podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy oraz przesłana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (e-mail);
b) podpisana oferta wraz z załącznikami musi zostać skompresowana do formatu np.: .zip, .rar itp. za pomocą
ogólnodostępnego i bezpłatnego oprogramowania oraz zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym;
c) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowaną ofertę wraz z załącznikami na adres e-mail:
arkadiusz.janas@mcus.pl w taki sposób, aby dokument dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Datą otrzymania oferty wraz z załącznikami będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości
zawierającej ofertę wraz z załącznikami do serwera pocztowego Zamawiającego. Wykonawca, przesyłając
ofertę wraz z załącznikami, może żądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Zamawiający zaleca, aby
Wykonawca przesłał ofertę odpowiednio wcześniej, mając na uwadze zabezpieczenia antyspamowe stosowane
na serwerze Zamawiającego. Zamawiający stosuje zabezpieczenie antyspamowe oparte o metodę tzw. szarej
listy, które może powodować opóźnienia w dostarczeniu wiadomości z serwera Wykonawcy. Wysłanie oferty
tuż przed terminem składania ofert może skutkować dostarczeniem jej do Zamawiającego po terminie
składania ofert, w takim przypadku oferta podlegać będzie odrzuceniu;
d) w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy wiadomość bez zaszyfrowania oferty, oferta ta nie będzie brana pod
uwagę, zostanie odrzucona na podstawie rozdziału XI ust. 1 pkt 4 lit. e);
e) Zamawiający wymaga podania w tytule maila: ,,Oferta - dotyczy postępowania nr MCUS.DZP.372-Z-
47/2021";
f) Wykonawca przekazuje hasło dostępu do złożonej oferty wraz z załącznikami po upływie terminu składania
ofert jednak nie później niż w ciągu 60 minut od upływu terminu składania ofert (tj. godz. 10.00), na adres e-
mail: arkadiusz.janas@mcus.pl
Wykonawca, przesyłając hasło dostępu, może żądać potwierdzenia
dostarczenia wiadomości. W przypadku przekazania przed terminem przez Wykonawcę hasła dostępu do
oferty, Zamawiający wykorzysta hasło do otwarcia oferty w terminie wskazanym w Rozdziale VII ust. 2;
g) w przypadku braku przekazania przez Wykonawcę hasła dostępu do oferty wraz z załącznikami w sposób
określony w lit. f) powyżej, Zamawiający w godzinach 11;00 - 12;00 jednokrotnie wezwie Wykonawcę przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (e-mail) do przekazania hasła dostępu do oferty, zgodnie z rozdziałem XI
ust. 1 pkt 2 lit. b). Wykonawca zobowiązany jest do godz. 13;00 przekazać hasło dostępu. W przypadku nie
otrzymania hasła dostępu od Wykonawcy do godz. 13;00, oferta zostanie odrzucona na podstawie rozdziału XI
ust. 1 pkt 4 lit. d);
h) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
powinny być skompresowane do jednego pliku archiwum (np. .zip, .rar itp.). Wykonawca zobowiązany jest,
wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020, póz. 1913). Zaleca się, aby
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez
uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne.
2) ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie w następujący sposób:
a) koperta z ofertą i załącznikami musi być opisana w następujący sposób: ,,Oferta - dotyczy postępowania
nr MCUS.DZP.372-Z-47/2021 nie otwierać przed dniem 04.08.2021 r. przed godziną 13;30" oraz
zawierać dane Wykonawcy;
c) Wykonawca podpisuje własnoręcznie wszystkie dokumenty przez osobę upoważnioną do reprezentowania
firmy na zewnątrz (zgodnie z postanowieniami aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub osobę legitymującą się pełnomocnictwem udzielonym
przez tą osobę (w takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo);
d) wszelkie poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
e) wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. 2020.1913 z późn. zm.T które Wykonawca zastrzeże, jako
tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji fDz. U. 2020, doz. 19131. Zaleca sie, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez
Wykonawce tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako
bezskuteczne.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający informuje, że nie przewidział publicznego otwarcia ofert.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając oświadczenie
np. drogą elektroniczną w postaci maila. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana. Ofertę zmienioną należy
dostarczyć na podstawie rozdziału VI ust. 5 pkt l lub 2.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca winien wyliczyć cenę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w rozdziale II oraz zgodnie
z Załącznikiem nr 2 (przedmiar robót dla DPS Rędzińska) oraz z Załącznikiem nr 3 (przedmiar robót dla DPS
Karmelkowa), a następnie wpisać cenę do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Cena podana w Ofercie powinna być wyliczona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Zamawiający
w trakcie realizacji zamówienia wraz z podatkiem VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinna być
liczbą dodatnią.
3. Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały
zmianom.
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Łączna cena ofertowa brutto - waga 100%.
2. Ocena punktowa w powyższym kryterium dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego poniżej.
Łączna cena ofertowa brutto (najniższa)
L. pkt ..................................- x 100 pkt x 100 %
Łączna cena ofertowa brutto oferty badanej
W celu dokonania oceny ofert w kryterium łączna cena ofertowa brutto Zamawiający podzieli najniższą łączną cenę
ofertową przez łączną cenę ofertową brutto oferty badanej następnie pomnoży przez 100 pkt i przez wagę danego
kryterium - 100 % (im niższa cena oferty - tym wyższa liczba uzyskanych punktów).
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C gdzie: L - całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium łączna cena ofertowa brutto.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawiera taką
samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
X. PODPISANIE UMOWY
1. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą Ofertę, zostanie podpisana umowa na warunkach zawartych we
Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych przed ogłoszeniem wyników postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności
pod względem przyznanych punktów, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy.
XI. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania zmiany w treści niniejszego Zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania ofert;
2) wezwania Wykonawcy:
a) do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnienia dokumentów (Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów albo nie złoży wyjaśnień, które są niezbędne w celu uznania
oferty za prawidłową);
b) do przekazania hasła dostępu do oferty wraz z załącznikami (jednokrotnie);
3) poprawy w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty
z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
4) odrzucenia złożonej oferty w szczególności, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
d) Wykonawca nie przekazał hasła dostępu do oferty w terminie wskazanym w rozdziale VI ust. 5 pkt 1 lit. f)
oraz g) (w przypadku przesłania zaszyfrowanej oferty);
e) Wykonawca nie dokonał zaszyfrowania oferty (dotyczy oferty wysłanej droga elektroniczną - e-mail);
f) oferta wysłana sposobem określonym w rozdziale VI ust. 5 pkt 1 nie posiada kwalifikowanego podpisu
elektronicznego/podpisu zaufanego/podpisu osobistego;
g) oferta złożona sposobem określony w rozdziale VI ust. 5 pkt 2 nie została podpisana lub została złożona
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert.
h) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innych omyłek polegających na
niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
i) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
5) unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:
a) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację
zamówienia;
6) unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, wobec czego Wykonawca nie ma prawa żądać
odszkodowania;
7) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
8) sprawdzania w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów,
wykazów, danych, informacji itp.
9) nie zwracania złożonych przez Wykonawców dokumentów w ramach niniejszego Zapytania ofertowego;
10) zwrócenie się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeżeli uzna, iż oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 50% od
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny
być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający
udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o udzielenie wyjaśnień treści Zapytania ofertowego wpłynie
do Zamawiającego w terminie do 26.07.2021 r.
4. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień. Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

Kontakt:
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: w sprawach formalnych - Arkadiusz Janas
Administrator ds. zamówień publicznych, e-mail: arkadiusz.janas@mcus.pl
tel. 71 376 99 52 lub Weronika Chronowska
Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych, e-mail: weronika.chronowska@mcus.pl
tel. 71 376 99 37.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.